Riigihangete korraldamine

Riigihangete korraldamine

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) on valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste (edaspidi asutused) riigihangete korraldamisel vabatahtlik keskne hankija (Vabariigi Valitsuse korraldus). Vabatahtliku keskse hankimise raames on asutustel võimalus tellida RTK-lt riigihangete korraldamise tugiteenust (edaspidi teenus), mille osutamise tingimused, ulatus ja kulude hüvitamine lepitakse kokku RTK ning asutuse vahel sõlmitavas kokkuleppes.

RTK on teenuse osutamiseks sõlminud kokkuleppe järgmiste asutustega:

  • Riigikantselei;
  • Rahandusministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
  • Justiitsministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
  • Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Ravimiamet, Terviseamet, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ning Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

RTK ülesandeks on mh koondada teenindatavate asutuste hankevajadused ühtseks hankeplaaniks, selgitada välja sarnase objektiga riigihanked ning korraldada võimalusel nii ühishankeid, kui ka keskseid riigihankeid.

RTK lähtub teenuse osutamisel riigihangete seadusest, RTK riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korrast ning asutuse ja RTK vahel sõlmitud kokkuleppest.

Riigi Tugiteenuste Keskuse 2017.aasta hankeplaan (kinnitatud 03.02.2017)

Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord (kinnitatud 09.10.2017) 

Riigihanke lähteülesande vorm (kinnitatud 09.10.2017) 

Hankeplaani sisendi vorm (kinnitatud 09.10.2017)

Väikeostu lähteülesande vorm (kinnitatud 09.10.2017)