Kohtu oportuniteedi nõude täitmine

Kohtuotsus oportuniteedi kohaldamise kohta registreeritakse kohtute poolt kohtute infosüsteemi ning andmed oportuniteedi nõude kohta edastatakse automaatselt Maksu- ja Tolliameti e-keskkonda. Kohtuotsus oportuniteedi kohaldamise kohta loetakse täidetuks ja kriminaalmenetlust ei uuendata, kui oportuniteedi kohustus on tasumise tähtajaks täies ulatuses nõuetekohaselt tasutud. Kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS § 202 ja §2031 kohaselt, ei täida talle pandud kohustusi, uuendab kohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuste osa, mille isik on täitnud. Oportuniteedi nõude täitmist saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Nõuete otsing“.
Kohtute poolt välja mõistetud rahaliste kohustuste (sh solidaarsete kohustuste) olemasolu, suurust ja tasumise infot saate igal ajahetkel kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Nõuete otsing“ 

Rekvisiidid riigi kasuks välja mõistetud sundtäitmisele kuuluvate nõuete tasumiseks leiate siit.

18.12.2017