Isikuandmete töötlemine Riigi Tugiteenuste Keskuses

Töö käigus koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas ka tundlikku ja eraelulist teavet. Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada ja isikuandmete töötlemine on iga selliste andmetega tehtav toiming.Järgnevalt selgitame  kas ja kuidas me Teie isikuandmed töötleme ning kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad.

 • Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) koduleht

Võrgulehe külastajate andmeid töötleme üksnes isikustamata kujul.Kodulehe külastaja kohta kogutakse ja säilitatakse info:

 • arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadress),
 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,
 • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist kodulehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, mille abil arendatakse veebilehte.

 • Isikuandmete töötlemine vastates selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele

Kasutame isikuandmeid saabuvatele pöördumistele vastamiseks. Juhul kui peame vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame saadud isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus. Kui oleme saanud selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teavitame kindlasti ka saatjat.Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises dokumendi-registris. Dokumendiregistrist otsinguvormil täites ära välja „Saatja/saaja“ ehk sisestades otsitava nime ei kuvata isiku nime. Avalikus dokumendiregistris kuvatakse kirja pealkiri, kuupäev ning registreerimisnumber, kuid sisu ning muid andmeid ei kuvata ja eraisiku nime järgi otsingut teostada pole võimalik. Eraelu kaitseks on pealkiri üldistav mitte detailne näiteks teabenõue, vastus pöördumisele, avaldus jmt ning mõningatel juhtudel kasutatakse pealkirjas või saaja/saatja andmetes nime esitähti. Kui eraisik soovib saada täpsemat teavet oma pöördumise kohta, siis saab seda teha telefonil 663 82 00 või kirjutades e-kirja info [at] rtk [dot] ee.Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis tähendab see seda, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui kirjavahetus on juriidilise isikuga või asutusega).Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame kuni 7 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

 • Riigi Tugiteenuste Keskusesse tööle kandideerides isikuandmete töötlemine
 • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
 • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
 • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
 • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
 • Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta).
 • Õigus enda andmetega tutvuda

Igaühel on õigus enda kohta esitatud ja kogutud isikuandmetega tutvuda ja nõuda ebatäpsete andmete parandamist.Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).