Valitsus määras Riigi Tugiteenuste Keskuse vabatahtlikuks keskseks hankijaks

Vabariigi Valitsus võttis 30.06.2016 vastu korralduse, millega määras Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) vabatahtlikuks keskseks hankijaks valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste riigihangete korraldamisel.

Korralduse alusel saab RTK alates 1. juulist 2016. aastal viia läbi kõigi riigiasutuste hankeid, kes on selleks soovi avaldanud. Seni viis keskus läbi Riigikantselei hankeid, alates juulist ka Rahandusministeeriumi ja Justiitsministeeriumi ning nende valitsemisalade asutuste hankeid. Asutuse eest RTK korraldatavate riigihangete ulatus ja tingimused fikseeritakse asutuse ja RTK vahel sõlmitavas kokkuleppes. RTK ei korralda riigihankeid infotehnoloogia ja kinnisvaraga seonduvas valdkonnas ega riigihankeid, mille korraldamiseks on valitsus määranud eraldi keskse hankija.