Argumenteeritud tööalane suhtlemine

Argumenteeritud tööalase suhtlemise koolitusprogrammi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Eesmärgiks on arendada ja harjutada tööalases käitumises vajalikke argumenteerimisoskusi, mida on võimalik kasutada erinevates suhtlemissituatsioonides. Arendatakse nii individuaalseid kui meeskondlikke oskusi ratsionaalses otsuste kommunikeerimises ja argumenteeritud tööalase suhtluse pidamises.


Õpiväljundid

Koolituse läbimise tulemusena osaleja:

 • tunneb argumenteerimise põhialuseid ja metoodikat, oskab argumente üles ehitada ning kasutada praktikas; 
 • teab, kuidas hoida argumenteerimisel vestlust eesmärgipärasena ja emotsioone kontrolli all (mh ka konfliktsetes olukordades);
 • oskab ära tunda ratsionaalseid argumente ja tööalases suhtluses (koosolekutel, läbirääkimistel) kasutada; 
 • oskab oma seisukohti sisukalt tõestada ja kaitsta;
 • oskab ära tunda demagoogiavõtteid ja vältida manipulatsiooni suhtlemisel;
 • oskab põhjendatud tagasisidet anda;
 • oskab kiiresti mõelda ja kiiresti reageerida küsimustele ja vastuargumentidele;
 • on omandanud praktilisi oskusi igapäevase ametialase suhtlemise sisukamaks ja tulemuslikumaks muutmiseks; 
 • teab, kuidas argumenteerimisoskust kasutada enesekindlamaks ja veenvamaks esinemiseks;
 • teab, kuidas argumenteerida uuenduslike ideede puhul, kui pole võimalik tõenduspõhiselt läheneda;
 • oskab kasutada argumenteerimisvõtteid selleks, et inimene võtaks argumenteerimisel idee enda omaks;
 • oskab valida argumente (teab kellele, mis mõjub) ja mõjutamisvõtteid (nügimine ja positiivne manipulatsioon) vastavalt taotletavale eesmärgile;
 • teab, kuidas tekitada ja hoida kolleegidega ratsionaalset arutelu. 

Metoodika

e-õppe videod, lühiloengud, individuaalne tagasiside, näited ja harjutused individuaalselt, paaris ja grupitööna, situatsioonide harjutamine, arutelud, praktikapäevad


Sihtrühm

Avaliku sektori töötajad ja ametnikud, kes soovivad omandada oskuseid argumenteeritud, ratsionaalseks suhtlemiseks oma igapäevases töös.

Koolituste ajakava:

14.01 ja 28.01 Tartu
17.02 ja 03.03 Tallinn
11.03 ja 25.03 Tallinn
06.04 ja 22.04 Tartu
06.05 ja 03.06 Tallinn
16.09 ja 30.09 Tallinn
14.10 ja 28.10 Tallinn
18.11 ja 25.11 Tallinn

34

Toimunud koolitusi 2019-2022

510

Läbinute arv

18

Katkestanute arv

528

Registreerunute arv

98,12%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Koolitus vastas igati eesmärkidele, mõnevõrra isegi ületas ootusi.
 • Koolitus vastas vägagi seatud eesmärkidele ja tunnen, et minu puhul saavutati eesmärgid täielikult.
 • Õpikeskkond oli sõbralik ja toetav. Väga toetas, et oli võimalik eelnevalt vaadata õppevideot. Meeldis, et koolituspäevade vahel ei olnud eraldi "koduülesandeid", vaid soovitus õpitut oma töös praktiseerida.
 • Juba koolituse ajal tundsin ära nii mõnegi tuttava situatsiooni enda töös ja olen kindel, et suuremas osas on saadud teadmised ja kogemused rakendatavad. 
 • Tähelepanu püsis enam-vähem aktiivsena terve päeva vältel, mis on päev läbi kestvate koolituste puhul üsna harukordne nähtus - kasu koolitusest on seda suurem.
 • Kõige huvitavam oli väitlemise osa. Väga hea ajutreening.
 • Teemade valikul oli silmas peetud riigitöö eripärasid. Samas oli hea, et mitu arutelu teemat olid kastist väljas ja suunatud loovale mõtlemisele ilma varasemate taustateadmisteta.
 • Zoomi vahendusel oli väga hästi lahendatud praktiline pool. Koolituse sisu oli kenasti loogiliselt järjestatud ning seotud. 
 • Täiel määral rakendatavad teadmised ja oskused, tööülesannete täitmisel oluline roll sellel, mida koolituselt kaasa sai. 
 • Koolitus annab väga olulised oskused, mida tuleb ka ühiskonnas laiemalt edasi anda.
 • Kõik oli väga hästi korraldatud - ajakava, lõunasöök, infovahetus. Meeldis, et ajakavast peeti täpselt kinni. 

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Lihtsalt kurb, et sellist koolitust ei saanud eelmise aasta alguses, kui asutuste ühendamine oli alles algusjärgus.
 • Loomulikult veelgi parem oleks olnud seda koolitust läbi viia omavahel füüsiliselt kokku saades, mis hetkel ei olnud lihtsalt võimalik.
 • Koolitus oleks veelgi praktilisem kui mõlemal päeval esineks ka praktik.
 • Mitmed olidki muudatuse vedurina või olulise tuumikgrupi liikmena sellises olukorras esimest korda ning muudatus oli alles algusjärgus, seega kõiki tööriistu katsetada ja arutelusid maha pidada nende põhjal ei saanud. 
 • Programm võiks olla pikaajalisem, st kesta näiteks 8-10 päeva mõne kuu jooksul.
 • Võiks lahendada ühe muutumise protsessi läbivalt, algusest lõpuni.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Reelika Rattus (tel 663 8264, e-mail: reelika.rattus@rtk.ee)

 


Koostööpartner: 


SpeakSmart OÜ (tel 534 675 81 e-mail: karin.rohi@speaksmart.ee

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes

Argumenteeritud tööalane suhtlemine

Viimati uuendatud 21.01.2022