Argumenteeritud tööalane suhtlemine

Argumenteeritud tööalase suhtlemise koolitusprogrammi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Arendada argumentidega toetatud mõtlemise-, eneseväljenduse- ja ratsionaalse veenmise oskuseid.


Õpiväljundid

Koolituse läbinud osaleja:

 • oskab koguda infot ja seda kriitiliselt hinnata, et leida sealt oma argumendi toetuseks vajalik tõestusmaterjal;
 • teab, millises tööalases suhtlusolukorras on võimalik argumente kasutada ning 
 • oskab seejuures arvestada oma kuulajaskonna profiiliga ning oma sõnumit vastavalt selle kohandada;
 • teab, kuidas juhtida (küsimustega) suhtluspartner ratsionaalse, argumenteeritud arutelu ja otsustamiseni,
 • oskab koostada oma otsuste tegemiseks ja toetuseks selget, loogilist ja põhjendatud argumentatsiooni (kaasust) ning teab, kuidas seda veenmisolukorras kasutada;
 • teab, kuidas kuulata ja analüüsida suhtluspartneri poolt esitatud seisukohti ja küsimusi, eristada sealt emotsionaalse sisu ja argumentidele ratsionaalselt vastata;
 • oskab tunda ära demagoogiat ja sellele reageerida;
 • teab, kuidas kuulata vastuargumente, kuidas kaitsta ja taastugevdada oma seisukohti ja otsuseid suhtluse käigus;
 • oskab olla läbi tugevate argumentide veenev ja usaldusväärne, juhtides argumenteeritud suhtluse käigus enda ja oma kuulaja emotsioone;
 • oskab kasutada argumentatsiooni läbirääkimiste ja koosolekute läbiviimisel ning kaalutletud otsuste tegemiseks;
 • oskab ette valmistada, luua ja hoida kolleegide vahel ratsionaalset arutelu, kus kõik saavad sõnast „argument“ ühte moodi aru;
 • teab, mis on väitlus, on väitlust vähemalt ühe korra praktiseerinud ning saab aru, kuidas väitlusoskused kui mõtlemis-, eneseväljendus- ja kuulamisoskuste terviklik kogum, aitab töökeskkonnas ennetada ja lahendada konfliktseid suhtlusolukordi.

Metoodika

e-õppe videod, lühiloengud, individuaalne tagasiside, näited ja harjutused individuaalselt, paaris ja grupitööna, situatsioonide harjutamine, arutelud, praktikapäevad


Sihtrühm

Avaliku sektori teenistujad ja töötajad

Koolituste ajakava:

14.01 ja 28.01 Tartu
17.02 ja 03.03 Tallinn
11.03 ja 25.03 Tallinn
06.04 ja 22.04 Tartu
06.05 ja 03.06 Tallinn
16.09 ja 30.09 Tallinn
14.10 ja 28.10 Tallinn
18.11 ja 25.11 Tallinn

24

Toimunud koolitusi 2021

396

Läbinute arv

403

Registreerunute arv

99,17%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Koolitus vastas igati eesmärkidele, mõnevõrra isegi ületas ootusi.
 • Koolitus vastas vägagi seatud eesmärkidele ja tunnen, et minu puhul saavutati eesmärgid täielikult.
 • Õpikeskkond oli sõbralik ja toetav. Väga toetas, et oli võimalik eelnevalt vaadata õppevideot. Meeldis, et koolituspäevade vahel ei olnud eraldi "koduülesandeid", vaid soovitus õpitut oma töös praktiseerida.
 • Juba koolituse ajal tundsin ära nii mõnegi tuttava situatsiooni enda töös ja olen kindel, et suuremas osas on saadud teadmised ja kogemused rakendatavad. 
 • Tähelepanu püsis enam-vähem aktiivsena terve päeva vältel, mis on päev läbi kestvate koolituste puhul üsna harukordne nähtus - kasu koolitusest on seda suurem.
 • Kõige huvitavam oli väitlemise osa. Väga hea ajutreening.
 • Teemade valikul oli silmas peetud riigitöö eripärasid. Samas oli hea, et mitu arutelu teemat olid kastist väljas ja suunatud loovale mõtlemisele ilma varasemate taustateadmisteta.
 • Zoomi vahendusel oli väga hästi lahendatud praktiline pool. Koolituse sisu oli kenasti loogiliselt järjestatud ning seotud. 
 • Täiel määral rakendatavad teadmised ja oskused, tööülesannete täitmisel oluline roll sellel, mida koolituselt kaasa sai. 
 • Koolitus annab väga olulised oskused, mida tuleb ka ühiskonnas laiemalt edasi anda.
 • Kõik oli väga hästi korraldatud - ajakava, lõunasöök, infovahetus. Meeldis, et ajakavast peeti täpselt kinni. 

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Lihtsalt kurb, et sellist koolitust ei saanud eelmise aasta alguses, kui asutuste ühendamine oli alles algusjärgus.
 • Loomulikult veelgi parem oleks olnud seda koolitust läbi viia omavahel füüsiliselt kokku saades, mis hetkel ei olnud lihtsalt võimalik.
 • Koolitus oleks veelgi praktilisem kui mõlemal päeval esineks ka praktik.
 • Mitmed olidki muudatuse vedurina või olulise tuumikgrupi liikmena sellises olukorras esimest korda ning muudatus oli alles algusjärgus, seega kõiki tööriistu katsetada ja arutelusid maha pidada nende põhjal ei saanud. 
 • Programm võiks olla pikaajalisem, st kesta näiteks 8-10 päeva mõne kuu jooksul.
 • Võiks lahendada ühe muutumise protsessi läbivalt, algusest lõpuni.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Riia Ränisoo (tel 663 1441, e-mail: riia.ranisoo@rtk.ee)

Koostööpartner: 
SpeakSmart OÜ (tel 534 675 81 e-mail: karin.rohi@speaksmart.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

Maksumus osaleja kohta: 106,57€/213,77 €

Lisainfo: virtuaalkoolitus või klassikoolitus

Kuidas teha tellimusi?

Tellimused edastada keko@rtk.ee

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes

Argumenteeritud tööalane suhtlemine

Viimati uuendatud 21.01.2022