Avaliku teenistuse eetika

Avaliku teenistuse eetika koolituse kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse tulemusel teab osaleja avaliku teenistuse eetika peamisi norme ja regulatsioone, oskab neid rakendada ning teadvustab oma rolli avaliku teenistuse eetiliste normide ja hoiakute elluviimisel.


Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • teab põhiväärtuseid, mis on omased avaliku sektori ja teenistuse toimimisele; 
  • teab avaliku (teenistuse) eetika ning korruptsiooniga seotud põhimõisteid ja kontseptsioone; 
  • oskab ära tunda ning pädevalt lahendada igapäeva töös eetilisi probleeme.

Metoodika

Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, videokaasustel põhinevat diskussiooni, grupitööd ja juhtumite arutelu.


Sihtrühm

Riigi ja KOV ametiasutuste ametnikud ja töötajad avaliku teenistuse seaduse tähenduses; (abi)vallavanemad, (abi)linnapead, valla- ja linnavalitsuse liikmed.

Koolituste ajakava:

I poolaasta

Avaliku teenistuse eetika
12.-13.01.2022 1. grupp (e-õpe)
22.02.2022 2. grupp Tallinn
29.03.2022 3. grupp Tallinn
21.04.2022 4. grupp Tartu
26.05.2022 5. grupp Tallinn


II poolaasta
07.09.2022 6. grupp Tallinn
03.11.2022 7. grupp Tartu
06.12.2022 8. grupp Tallinn

2

Toimunud koolitusi

137

Läbinute arv

2

Katkestajate arv

139

Registreerunute arv

97,56%

Rahuloluprotsent

67,0%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

  • Koolitus vastas täielikult seatud eesmärkidele.
  • Tean nüüd avaliku teenistuse eetika peamisi norme ja regulatsioone, oskan neid rakendada, tean kust infot otsida, kui peaks ametiisiku eetikaga seotud küsimusi tekkima.
  • Meeldis, et toodi sisse kaasuseid, mida sai laiemalt arutleda. Lisaks, et kogu koolituse vältel olid osalejad kaasatud oma arvamust avaldama.
  • Väga hea teooria. Parasjagu pisut laiema haardega. Mõnusad juhtumite arutelud. Oleks tahtnud veelgi pikemalt arutleda, kuid koolituse aeg oli piiratud.
  • Hea tasakaal teooria ja praktika vahel. Osalejate ning koolitajate poolt jagatud praktilised juhtumid olid huvitavad ning said ka eetilisuse hinnangu.
  • Materjalid kergesti loetavad ja jälgitavad koos lektori selgitustega sinna juurde

Mida oleme tagasisidest õppinud?

  • Koolitus võiks olla lühem ja fokusseeritud eetikale. Avaliku teenistuse ajalugu on nice to know, seda võiks lühemalt käsitleda. Kaasuste analüüs oli väga hea praktika, aitab osalejatel teooriat praktikaga ühildada.

Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Sisekaitseakadeemia, Projektijuht Margit Paakspuu; margit.paakspuu@sisekaitse.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

100% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu

kuni 167.60 €

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Avaliku teenistuse eetika

Viimati uuendatud 07.01.2022