Tartu Ülikooli õppelaborid 3.2.0402.11-0049 Read more

Haridus

Tartu Ülikooli õppelaborid 3.2.0402.11-0049

Read more

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

Read more

2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat

Read more

2014-2020.9.01.16-0026 Mõisavahe kergliiklustee Read more

Regionaalareng

2014-2020.9.01.16-0026 Mõisavahe kergliiklustee

Read more

3.2.0201.09-0010 Eesti Biokeskuse geeni- ja biotehnoloogia keskuse väljaarendamine Read more

Teadus

3.2.0201.09-0010 Eesti Biokeskuse geeni- ja biotehnoloogia keskuse väljaarendamine

Read more

3.2.0201.10-0011 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone Read more

Teadus

3.2.0201.10-0011 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone

Read more

3.2.0201.10-0012 Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade teaduskeskus Read more

Teadus

3.2.0201.10-0012 Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade teaduskeskus

Read more

1.3.0102.10-0273 Puuetega inimeste töökoolitus Maarja Külas ja Tartu butiik-töökojas Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.10-0273 Puuetega inimeste töökoolitus Maarja Külas ja Tartu butiik-töökojas

Read more

3.2.0201.10-0015 Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse väljaarendamine Read more

Teadus

3.2.0201.10-0015 Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse väljaarendamine

Read more

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal

Read more

Toetusi kokku:

516 574 352€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

3019

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (10)

Haridus

Tartu Ülikooli õppelaborid 3.2.0402.11-0049

Tartu Ülikooli õppelaborid 3.2.0402.11-0049

TÜ õppelaborite projekti abil arendati välja kompetentsikeskuse tegutsemiseks vajalik nüüdisaegne õpetajakoolituse õpikeskkond TÜs ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (projekti partner) aineõpetajate, koolieelsete lasteasutuste õpetajate, klassiõpetajate ja eripedagoogide taseme-, ümber- ja täiendusõppeks, sh iseseisvaks õppeks. Üheskoos suudeti tööle panna TÜ erinevad õpetajaid koolitavad ja haridusuuringutega tegelevad üksused ja EMTA. Koostöiselt kavandati spetsiifilised õppelaborid Tartusse, Narva, Tallinnasse ja Viljandisse. Seejuures loodi õppelaborite süsteem, mille tuumaks sai haridusuuenduskeskus Tartus Toomemäel vanas anatoomikumis. Haridusuuenduskeskusega seostatult sisustati valdkonnaspetsiifilised ruumid teistes linnades või ülikooli Tartu üksustes. Haridusuuenduskeskus renoveeriti üks tiib vanast anatoomikumist ning pikka aega alakasutuses seisnud unikaalne ajalooline hoone sai uue hingamise. Vana väärtuslik seostati nüüdisaegsete lahendustega - lai valik erinevaid interaktiivseid tahvleid, 3D printer ja skännerid, robootika vahendid, dokumendikaamerad ja tahvelarvutid, mitme kaameraga salvestamisvõimalused erinevates õppeklassides, sh ühes klassis võimalus kasutada õppematerjalide ja õpetajahariduse uuringute jaoks vajalikke kaugjuhtivaid professionaalseid kaameraid. Tänaseks on haridusuuenduskeskus ja teised õppelaborid igapäevaseks keskkonnaks õpetajaõppes nii alles alustavatele kui ka juba töötavatele õpetajatele, kuid lisaks sellele pakutakse omandatud kogemuse varal nõustamist paljudele koolidele oma õpikeskkonna arendamisel ning kasutatakse loodud keskkonda mitmetes rahvusvahelistes teadus- ja arendusprojektides

Fotod: Tartu Ülikooli Pedagogicum
 

Kogu maksumus: 801 776 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Rahandusministeerium

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Renoveeriti Tartu Ülikooli vana anatoomikumi vasak tiib, kus avati haridusuuenduskeskus - 545 m2 õpetajakoolituse ja haridusteaduse tõhustamiseks: gümnaasiumi ja põhikooli II ja III astme klassid, algklasside klass, kunsti- ja käsitööklass, tehnoloogiaainete arvutiklass, videokonverentsipõhise õppe klass.

Väljaspool haridusuuenduskeskust sisustati spetsiifilised õppelaborid: algharidus, logopeedia ja eripedagoogika, loodusteadused, kehakultuur ja treeninguõpetus, muusika.

Õppelaborites viiakse nüüdisaegses õpikeskkonnas projektiväliste vahendite toel läbi suur osa õpetajate esmaõppest ja täiendusõppest, toimub aktiivne koolide nõustamine ning rahvusvaheline teadus- ja arendustöö, valminud on mitmed õpetajakoolituse õppevideod ja muud metoodilised materjalid ning toimuvad erinevad õpetaja ametit ning nüüdisaegset õpikäsitust toetavad ringkäigud, seminarid ja infopäevad.

Teadus

3.2.0201.10-0012 Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade teaduskeskus

3.2.0201.10-0012 Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade teaduskeskus

Taastuvate loodusvarade teaduskeskus sündis vajadusest koondada ühte kohta nn roheliste teadustega tegelevad Eesti Maaülikooli struktuuriüksused. Metsamaja laiendusena valminud taastuvate loodusvarade teaduskeskusesse kolisid Riia tänavalt botaanikud, zooloogid ja mükoloogid ning Eerikalt endise agronoomiateaduskonna koosseisu kuulunud struktuuriüksused. Uues teaduskeskuses on ka kaasaegsed hoiuruumid loodusteaduslikele kogudele – üle 600 ruutmeetri suurusel kogude pinnalt leiab seente ja taimehaiguste herbaariumid, entomoloogilised kogud, soon- ja sammaltaimede herbaariumi ning mullamuuseumi. Otsus luua taastuvate loodusvarade teaduskeskus just maaülikooli Metsamaja laiendusena andis täiendava võimaluse instituutide vaheliseks koostööks, samuti teaduslaborite, aparatuuri ja auditooriumide ühiskasutuseks. Projekti täitmisega realiseerus Eesti Maaülikooli suur eesmärk  - tuua Tartus paiknevad struktuuriüksused ülikoolilinnakusse.

Kogu maksumus: 5 545 065 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Arendati välja Taastuvate Loodusvarade Keskus kasuliku pinnaga üle 4335 ruutmeetri, kus asuvad 164 teadlase töökohad
 • Tudengite arv, kes kasutavad uusi või kaasajastatud ruume on 2247
 • Projekti tulemusel on oluliselt paranenud töötingimused, mis tõstab teadustöö kvaliteeti ja annab uue keskusega seotud vähemalt 102 doktorandile paremad võimalused oma teadusbaasi ning tervikuna kogu Eesti valdkondliku teaduskompetentsi tõstmiseks
 • Projekt aitab kaasa taastuvate loodusvarade mõistlikule kasutamisele läbi vastavate teadussuundade arendamise

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

Arendati välja onkoloogiakeskus; rajatati kaasaegne taristu sisekliiniku, silmakliiniku, kardiokirurgia osakonna, endoskoopiakeskuse, ühendlabori, haiglaapteegi ja patoloogiateenistuse jaoks. Ehitati kolm uut korpust: J, K ja L. Seejuure rahastati J korpuse (II ehitusjärgu esimene etapp) rajamist struktuurifondide finantseerimisperioodist 2007-2013 ning korpuste K ja L ehitust (II ehitusjärgu teine etapp) perioodist 2014-2020. Sisuliselt moodustavad J, K ja L korpus funktsionaalse terviku. Ravitegevus nimetatud hoonetes algas 2016 aastal

Kogu maksumus: 5 264 805 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Kiiritusravi kättesaadavuse oluline paranemine onkoloogilistel haigetel (lühenenud ravijärjekorrad) ning kvaliteetsem kiiritusravi (pahaloomuliste kasvajate täpsem ja intensiivsem radioteraapia; katkematu raviprotsessi tagamine)
 • Oluliselt paranenud tingimused päevaraviks hematoloogilistele ja onkoloogilistele patsientidele 
 • Kardiokirurgiliste patsientide oluliselt paranenud logistika
 • Uute diagnostiliste ja raviprotseduuride kasutuselevõtt mitmel erialal

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.10-0273 Puuetega inimeste töökoolitus Maarja Külas ja Tartu butiik-töökojas

1.3.0102.10-0273 Puuetega inimeste töökoolitus Maarja Külas ja Tartu butiik-töökojas

Projekti eesmärgiks olivõimaldada 40 Maarja küla elanikul ja 20 puudega inimesel väljastpoolt küla osaleda 6-kuulisel töökoolitusel puidutöö, savitöö, haljastuse, aianduse või vaibakudumise erialal Maarja külas. Töökodades valminud käsitööd müüakse SA Maarja Küla Põlva poes ja Tartu Lõunakeskuses. 20 inimest sai osaleda 4-kuulisel tööpraktikal Tartu Lõunakeskuses asuvas butiik-töötoas, kus õpiti töötama linnakeskkonnas ning elama iseseisvalt linnatingimustes

Kogu maksumus: 311 187 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • 40 noort on läbinud 6-kuulise tööpraktika Maarja külas 
 • Osalejate tööoskused ning teadmised töökohustustest, tööajast ja tööeluga seonduvatest õigusaktidest on märgatavalt paremad kui varem
 • 15 noort said jätkata tööpraktikat Tartus. Tööle on saanud 4 noort. 
 • Osalejate endi positiivne tagasiside projektile ning nende silmanähtav areng

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat

2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat

„Töö tänab tegijat“ (aprill 2016-märts 2018) toetas ja jõustas 2 aasta jooksul 159 inimest, kes olid tööturult eemal olnud juba aasta või kauem. Projektis oli kuus põhitegevuste suunda: 1) tööotsingukoolitus 2) tööklubi 3) erialakoolitused, 4) tugiisikuteenus, 5) nõustamisteenused ja 6) tööpraktika. Kolm neist toimus grupitegevustena ning kolm individuaalselt. Koostööd tehti ligi 40-ne tööandjaga ja tööpraktikalt liikusid paljud inimesed edasi tööle.

Kogu maksumus: 247 340 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Projektis osales 159 inimest
 • Tööle asus neist 40%
 • Edasi õppima läks 29 inimest
 • 93,4 % osalejatest arvas, et programm täitis täielikult eesmärki ja aitas kaasa tööotsingule ja töö leidmisele
 • Osalejaid oli kogu Tartu tööjõuregioonist – nii Tartust kui Tartumaalt ja kaugemaltki 

Teadus

3.2.0201.10-0015 Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse väljaarendamine

3.2.0201.10-0015 Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse väljaarendamine

Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskus on Baltikumi suurim omataoline teaduskeskus.

Riikliku Siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute (SIME) taristu eesmärk on Eestis terviseuuringute valdkonna teadustöö tõstmine senisest kõrgemale tasemele. Ollakse paindlikud oma klientidega, pakkudes neile täpseid ja personaalseid kliendikeskseid lahendusi. Olemas on kõrgelt kvalifitseeritud suurte kogemustega töötajad, kes suudavad leida lahenduse kõigile kliendi vajadustele. Töös rakendatakse ISO9001:2008 ja GLP (good laboratory practice) kvaliteedi juhtimissüsteeme.

Fotod: Tartu Ülikooli andmebaas

Kogu maksumus: 7 433 543 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Pakutavad teenused:

 • kaasaegne haiguste modelleerimine ja loommudelite fenotüpeerimine
 • eelkliinilised ja toksikoloogilised uuringud
 • infrastrukutuur, kus on võimalik töötada bioohutus klass 3-e kuuluvate patogeenidega
 • in vivo ja ex vivo kuvamistehnoloogiad 
 • regeneratiivmeditsiini teenused
 • ravimite määramine kliinilistes uuringutes
 • metaboloomika teenused
 • transgeense tehnoloogia teenused

Regionaalareng

2014-2020.9.01.16-0026 Mõisavahe kergliiklustee

2014-2020.9.01.16-0026 Mõisavahe kergliiklustee

Projekti raames rajati Tartu Kesklinnast Annelinna kergliiklustee, mis on valgustatud ning varustatud erinevate puhkekohtadega. Tegemist on olulise täiendusega Tartu linna kergliiklusteede võrgustikku liites kokku mitmeid seni olemasolevaid kergliiklusteesid. Kergliiklusteede võrgustiku arendamise teel suurendatakse vähekaitstud liiklejate liiklusohutust linnaliikluses ning soositakse inimesi valima motoriseeritud transpordi asemel sihtpunkti jõudmiseks jalgsi või kergliiklusvahendil liiklemist

Kogu maksumus: 1 045 071 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Rajatud kergliiklustee pikkuseks oli 4 km. 

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal

Projekti eesmärgiks on elukestvas õppes osalemise kaudu noorte töötuse vähendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal. Projekti läbiviijaks on Tartu Kutsehariduskeskus, kes aitab anda noortele vajalikke teadmisi ja oskusi tööturule sisenemiseks.

Kogu maksumus: 312 816 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Kutseõppes osaleb 18 noort
 • Toimunud on 5 karjääriõppekursust, milles on osalenud kokku 43 sihtgruppi kuuluvat noort
 • Individuaalset karjäärinõustamist on pakutud 67 noorele
 • Projekti esimese aastaga on projekti  tegevustes osalenud 113 sihtgrupi noort, lisaks on infot jagatud veel peaaegu 80 noorele.

Teadus

3.2.0201.09-0010 Eesti Biokeskuse geeni- ja biotehnoloogia keskuse väljaarendamine

3.2.0201.09-0010 Eesti Biokeskuse geeni- ja biotehnoloogia keskuse väljaarendamine

Projekti üldiseks eesmärgiks oli tagada biotehnoloogia kui teadus- ja arendustegevuse ühe võtmevaldkonna jätkusuutlikkus ja rahvusvaheline konkurentsivõime Eestis. Selle eesmärgi saavutamise teeb võimalikuks kaasaja teadussuundumuste ja ettevõtlussektori arengu vajadustele vastava Geeni- ja Biotehnoloogia Keskuse väljaarendamine Eesti Biokeskuse ja Tartu Ülikooli Riia ja Vanemuise tn. linnaku (campuse) baasil.

Kogu maksumus: 8 106 802 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Läbi loodud kaasaegse töökeskkonna on tõusnud Eesti teadus- ja arendustegevuse koostöövõime biotehnoloogia valdkonnas
 • Välja ehitatud teadus- ja arendusinfrastruktuur
 • Rajatud nõetele vastav geenivaramu

Teadus

3.2.0201.10-0011 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone

3.2.0201.10-0011 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone

Projekti raames valmis kaasaegne ja moderne õppehoone terviklahendusena, kus on võimalik koolitada ca 1300-1400 tudengit. Kõrgkooli hoonele on omistatud mitmeid arhitektuurilisi auhindu. Kõrgkooli suurepärased õppetingimused on kaasa aidanud ka õppe sisulisele poolele ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid on jätkuvalt erialaliselt kompetentsed ja pädevad ning väga nõutud tööturul.   

Kogu maksumus: 7 675 626 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Projekti tulemusena valmis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uus õppehoone (üldpinnaga 6632 m2), ehitati kõrgkoolile parkla ja teostati kinnistu haljastustööd
 • Valminud hoonesse soetati uus ja kaasaegne sisutus ning seadmed, sh auditooriumite mööbel, arvutid, printerid,  arvutivõrgu ja turvasüsteemide seadmed, audio-videosüsteemid, esitlustehnika, raamatukogu sisseseade, laborimööbel jne
 • Uues õppehoones on  kaasaegsed õpperuumid ja laborid rakenduskõrgharidusõppe  õe, eriõe, ämmaemanda, bioanalüütiku, tervisekaitse spetsialisti, füsioterapeudi ja radioloogiatehniku õppekavade ning ka kutseõppe tasemel lapsehoidja, hooldaja ja erakorralise meditsiini tehniku eriala õppe tarvis