EEA and Norway Grants Estonia

The European Economic Area (EEA) and Norwegian Financial Mechanisms were set up in May 2004 in connection with the accession of Estonia, Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia, Slovenia, Cyprus and Malta to the European Economic Area. In 2007, the mechanisms were extended to Romania and Bulgaria.

The purpose of the financial mechanisms is to reduce social and economic inequalities in the European Union and the European Economic Area and to strengthen bilateral relations between Norway, Iceland and Liechtenstein and the beneficiary countries. It is currently the third period of EEA and Norway Grants since 2004 and the third period, 2014-2021, enables Estonia to receive 63 million euros in foreign aid.

The projects invest in competitiveness, cyber protection, environment and climate, health, science, education, social protection, cultural heritage and civil society, which will improve the socio-economic situation in different regions of Estonia and create better conditions for economic growth.

In addition to the financial contribution, it is possible to exchange experiences and obtain information with other countries, which enables Estonia to better plan its economic activities in general.

The general objectives of the EEA and Norway Grants are:

 • to reduce economic and social inequalities in the European Economic Area;
 • strengthen bilateral relations between the donor and recipient countries.

Estonian part of the EEA grants is 28,830,500 euros and the Norway grants 32,006,500 euros, usually with a support rate of 85%.

Estonia's main interest in using subsidies is primarily in areas that would increase our competitiveness: innovation, social inclusion, ICT, SMEs, labor market competitiveness, low CO2 economy (renewable energy, energy and resource efficiency).

In the period 2014-2021, four programs will be implemented by the Estonian state (National Focal Point and the Ministries) and two by the Financial Mechanism Office (FMO).

Finantsmehhanismide vahendite taotlemise, kasutamise ja järelevalve eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Urmo Merila (riiklik kontaktasutus)
Peadirektori asetäitja
tel +372 663 2033
e-post urmo.merila@rtk.ee 

Laura Pikkoja (riiklik kontaktasutus)
Toetuste arendamise osakond
tel +372 663 1938
e-post laura.pikkoja@rtk.ee

Jaanus Kants (sertifitseeriv asutus)
Toetuste maksete osakond
tel +372 663 1925
e-post jaanus.kants@rtk.ee

Virve Teppart (rikkumiste asutus)
Finantskontrolli osakond, Rahandusministeerium
tel +372 611 3539
e-post virve.teppart@fin.ee 

Eelmisel, 2009-2014 perioodil oli toetus Eestile Norra finantsmehhanismi kaudu 23,7 mln eurot. Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetus oli 21,3 mln eurot.

Norra toetatavad programmid:

Keskkonnasõbraliku tööstuse uuendamine - 6 000 000 eurot;
Teaduskoostöö  - 3 000 000 eurot;
Stipendiumifond - 1 000 000 eurot;
Rahvatervis - 8 912 000 eurot;
Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal - 2 000 000 eurot;
Kodune ja sooline vägivald - 2 000 000 eurot.

EEA toetatavad programmid:

Integreeritud mere ja siseveekogude korraldus - 6 900 000 eurot;
Valitsusväliste organisatsioonide fond - 2 300 000 eurot;
Riskilapsed ja -noored - 6 505 000 eurot;
Kultuuripärandi säilitamine ja taastamine - 4 510 000 eurot;
Stipendiumifond - 600 000 eurot.

Lõppenud perioodi tulemuste seas näiteks:

 •  rajatud laste vaimse tervise keskus;
 •  energiakasutuse juhtimise tarkvara loomine koostöös Norra partneriga;
 •  8 renoveeritud mõisakooli või kõrvalehitust;
 •  kliima arengukava ja merekeskkonna meetmekava väljatöötamine.

In the period 2014-2021, four programs will be implemented by the Estonian state (National Focal Point and the Ministries) and two by the Financial Mechanism Office (FMO).

Eesti riigi programmid

Programm: GREEN ICT

Programmioperaator: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Programmi eesmärk: Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetus on suunatud Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamiseks ning ettevõtete lisandväärtuse kasvuks läbi ressursisäästu edendavate projektide. Programmis toetatakse IT-komponendiga uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstus- ja energeetikasektorile suunatud protsesside efektiivsust suurendavate automaatikal ja robootikal põhinevate lahenduste väljatöötamist. Toetust antakse kolmes valdkonnas: tööstus ja rohetehnoloogiad, IT ja personaalmeditsiin. 

Programmi allkirjastamise kuupäev: 26.04.2018
Doonorprogrammi partner: Innovation Norway (Innovasjon Norge)
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Rakendusskeem:Avatud taotlusvoorud: Väikeprojektide taotlusvoor / Põhiprojektide taotlusvoor. Eeldefineeritud projektid

Abikõlblik kulu: 27 058 824 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 23 000 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Eesti ettevõtete suurem konkurentsivõime rohelise tööstusinnovatsiooni, IKT ja tervisetehnoloogia valdkonnas.

Lisainfo: EAS 
 

Programm: Kohalik areng ja vaesuse vähendamine

Programmioperaator: Sotsiaalministeerium
Programmi eesmärk: Sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse vähendamine. Tegevused on pühendatud laste liikumisele, sotsiaalkaitsele, hariduse tugiteenustele, noortele õigusrikkujatele taastava õiguse lähenemise käivitamisele ning kultuuripärandi säilitamisele väikelinnades.

Programmi allkirjastamise kuupäev: 13.09.2019
Doonorprogrammi partner: Norra Tervisedirektoraat; Norra Rahvatervise Instituut; Norra Muinsuskaitseamet
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Rakendusskeem: 8 programmilepingus kindlaksmääratud projekti ja 8 avatud taotlusvooru, neist 3 väikeprojektidele.
Abikõlblik kulu: 21 176 470 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 18 000 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Kaasav ühiskond ja kohalik kogukondlik areng; tervete eluviisidega haritud noored; haavatavamate ühiskonnagruppide kaitse ja meeste-naiste võrdne kohtlemine.

Lisainfo: RTK rakendatavad meetmed 

Programm: Balti teaduskoostöö programm

Programmioperaator: Haridus- ja Teadusministeerium
Programmi eesmärk: Programmi eesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ja tugevdada mitmepoolseid suhteid Eesti, Läti ja Leedu ning doonorriikide vahel kõrghariduses ja teaduses.

Teadlased

Programmi allkirjastamise kuupäev: 18.06.2018
Doonorprogrammi partner: Norra Teadusnõukogu, Norra Rahvusvahelise Hariduse Keskus ja Liechtensteini Rahvusvaheliste suhete Agentuur
Rakendusüksus: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, Sihtasutus Archimed
Rakendusskeem: 1 avatud taotlusvoor teaduskoostöö projektidele, 3 avatud taotlusvooru kõrgkoolide koostööprojektidele, lisaks 2 eeldefineeritud projekti: norra keele lektori toetus Tartu Ülikoolile ja kaasava hariduse õppekava väljatöötamine Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös.
Abikõlblik kulu: 8 352 941 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 7 100 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Balti teaduskoostöö võimekuse kasv rahvusvaheliselt. Paranenud üliõpilaste ja töötajate oskused ja kompetentsid kõrghariduses. Hariduslike erivajadustega õpilastega töötava personali kompetentsi tõus.

Lisainfo: SA Eesti Teadusagentuur 

Programm: Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine

Programmioperaator: Keskkonnaministeerium
Programmi eesmärk: Programmi eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning kliimamuutustele vastuvõtlikkuse vähendamisele Eestis.

Programmi allkirjastamise kuupäev: 18.11.2019
Doonorprogrammi partner: Norra Keskkonnaagentuur
Rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Rakendusskeem: Toimub 4 avatud taotlusvooru ja üks väiketaotlusvoor.
Abikõlblik kulu: 7 058 824 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 6 000 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Eestis on paranenud suutlikkus kliimamuutustega toimetulekuks.

Lisainfo: Keskkonnaministeerium 

Finantsmehhanismide kantselei (FMO) programmid

Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizens Fund, ACF)

Toetab aastatel 2019-2023 Eesti kodanikuühiskonda 4 miljoni euroga.

Eestis on fondi operaatoriks Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga. Programmi viiakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste abil ellu viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis.Aktiivsete Kodanike Fondi eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning võimestada ühiskondlikult haavatavaid gruppe. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna kestlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises.

Lisainfo: https://acf.ee/

Programm "Sotsiaalne dialoog – inimväärne töö"


Programmi eesmärk: Tööandjate organisatsioonide, ametiühingute ja riigiasutuste kolmepoolse koostöö tugevdamine ning inimväärse töö edendamine
Programmitoetus: 357 000 € 

Lisainfo: Innovasjon Norge


Programm "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"

Riigi Tugiteenuste Keskus rakendab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction), mille eesmärgiks on suurenenud sotsiaalmajanduslik sidusus ning riikide kahepoolsete suhete tugevdamine. 

Programmioperaator:

Programmioperaator on Sotsiaalministeerium koos Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Kultuuriministeeriumiga. Programmi doonorriikide poolsed partnerid on Norra Rahvatervise Instituut, Norra Tervisedirektoraat ja Norra Muinsuskaitseamet.

Rahastatavad tegevused:

Programmi raames rahastatakse erinevaid rakendusskeeme:

 • eelnevalt kindlaksmääratud projektid,
 • avatud taotlusvoorud,
 • ja väiketoetusskeemid. 

Programm lõppeb 30.04.2024.

Kogueelarve:

Programmi kogumaht on 21 176 470 €,
mis sisaldab:

 • 10 600 000 eurot EMP vahendid
 • 7 400 000 eurot Norra vahendid
 • 3 176 470 eurot Eesti riigi kaasfinantseering. 

Koduvägivalla, soopõhise vägivalla ning soolise ebavõrdsuse vähendamine


Valdkonna tegevuste eesmärgiks on vähendada pere- ja soopõhist vägivalda ning soolist ebavõrdsust arendades olemasolevat ohvriabisüsteemi ja luues soolise võrdõiguslikkuse virtuaalse kompetentsikeskuse. Eesmärgi saavutamiseks on olulisteks tegevusteks teadlikkuse tõstmine ja spetsialistide koolitamine perevägivalla  ja seksi ostmise teemadel ning sotsiaalprogrammide loomine seksi ostjatele.

Tegevuste kogueelarve: 1 115 000 eurot

Programmi tegevused, mille osas on olemas eelnevalt kindlaksmääratud projektid:

Avatud taotlusvoorud (sh väikeprojektide taotlusvoorud) on meetme osas planeeritud kahe järgneva programmi tegevuste raames.

Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ning seksi ostmise nõudluse vähendamiseks

„Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamiseks“ (taotlusvoor Eestis registreeritud avalik-õiguslikele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele, valitsusvälistele organisatsioonidele)

Loe lähemalt

Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele

„Spetsialistide koolitus perevägivalla teemadel ja sotsiaalprogrammi loomine seksi ostjatele“ (väikeprojektide taotlusvoor Eestis registreeritud avalik-õiguslikele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele, valitsusvälistele organisatsioonidele)

Loe lähemalt

Ajalooliste linnakeskuste väärtustamine hoonete restaureerimise ja kasutuselevõtu kaudu kohaliku kogukonna vajadusteks

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on tõsta kultuuripärandi säilitamise ja majandamise suutlikkust ning renoveerida kultuurväärtuslikke hooneid väikelinnades (vanalinna muinsuskaitseala).

Tegevuste  kogueelarve:  3 317 647 eurot

Programmi tegevused, mille osas on olema eelnevalt kindlaksmääratud projektid:

 • „Suutlikkuse tõstmine kultuuripärandi säilitamisel ja majandamisel“ (elluviija Muinsuskaitseamet)

Avatud taotlusvoor on meetme osas planeeritud järgmise programmi tegevuse raames:

 • „Kultuuriväärtuslike hoonete renoveerimine väikelinnades, kus on kehtestatud vanalinna muinsuskaitseala“ (taotlusvoor Eestis registreeritud avalik-õiguslikele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele, valitsusvälistele organisatsioonidele, kes on muinsuskaitsealadel asuvate hoonete omanikele või haldajatele)

Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes

Toetuse andmise eesmärk on väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimine ning kasutuselevõtt kohaliku kogukonna vajadusteks ning muinsuskaitseala kasutuse elavdamiseks.

Loe lähemalt

Laste ja noorte heaolu suurendamine

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on arendada haridussüsteemi tugiteenuseid, luua võimalusi sujuvaks liikumiseks haridusastmete vahel, välja töötada nutikaid lahendusi noorsootööks, luua lapsesõbralik õigussüsteem (kus kasutatakse taastava õiguse lähenemisi, perelepitust ning kaasatud on vabatahtlikud lepitaja).

Tegevuste kogueelarve: 11 094 235 eurot

Programmi tegevused, mille osas on olema eelnevalt kindlaksmääratud projektid:

Avatud taotlusvoorud (sh väikeprojektide taotlusvoorud) on meetme osas planeeritud järgmiste programmi tegevuste raames:

 • „Integreeritud tugiteenuste pakkumine ja uuenduslike kohaliku tasandi teenuste/programmide arendamine noortele haridussüsteemist väljalangemise vältimiseks“ (taotlejad KOV-id ja KOV liidud)
 • „Nutika noorsootöö edendamine“ (taotlusvoor Eestis registreeritud avalik-õiguslikele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele, valitsusvälistele organisatsioonidele)

Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes

„Siirded põhiharidusest kutseharidusse“ (väikeprojektide taotlusvoor kutseõppeasutustele)

Loe lähemalt


Taastava õiguse arendamine Eestis

„Teadlikkuse tõstmine, uute initsiatiivide algatamine taastava õiguse rakendamiseks õigussüsteemis“ (väikeprojektide taotlusvoor).

Loe lähemalt

Nutikad lahendused noorsootöös

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ning kasvatada kohalike omavalitsuste võimalusi ja võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamises.

Loe lähemalt

Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on tõsta rahvatervise alast teadlikkust, suurendada KOV-ide võimekust terviseedenduse valdkonnas, arendada tõenduspõhiseid sekkumisprogramme ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid. Olulisel kohal on koolilaste füüsilise aktiivsuse suurendamine.

Tegevuste kogueelarve: 4 529 000 eurot

Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil

Avatud taotlusvoor on meetme osas planeeritud „Integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine“ programmi raames.

Loe lähemalt

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustega seotud uudised

JUNE

APRIL

MARCH

FEBRUARY

JANUARY

Communication and Design Manual 

Legislation regulating the implementation of grants 2014-2021

Every year, the State Support Services Center, as National Focal Point of the EEA and Norway Grants commissions a public awareness survey to find out how aware Estonian people are about grants and to plan various communication activities according to the results obtained.

Teavita rikkumisest!

Kontakt

Last updated: 16.05.2023