Eriolukorra järgsed juhised projektidele

Korraldusasutuse seisukohad seoses Covid-19 kulude ja tegevuste abikõlblikkusega

WHO on tunnistanud Covid-19 leviku pandeemiaks, seega on tegemist force majeure olukorraga. Kulude abikõlblikuks tunnistamisel tuleb koosmõjus hinnata nii siseriiklikke kui EL abikõlblikkuse reegleid võttes arvesse vääramatu jõu mõju.

Abikõlblikuks loetakse ka kulud, mis on seotud Covid-19 levikuga või selle mõjuga ehk doominoefekti tulemusega alates 01.02.2020. Näiteks seminarid, konverentsid, koolitused või muu tegevus või üritus on ära jäänud või edasi lükatud tellimuste või üritusel osalejate arv on vähenenud, esinevad tarneahela tõrked, tööjõu liikumise takistused.

  Kulud loetakse abikõlblikuks järgmistel tingimustel:

  • toetuse saaja on kasutanud ära kõik võimalused tehtud kulutuste tagasi saamiseks või vältimiseks. Kui tegevused on peatunud ja edasi lükatud ning sellest tulenevalt palgaliste töötajate (näiteks projektijuhid) töökoormus alanenud, siis töötasude arvestamisel tuleb toetuse saajal tööandjana kasutada Töölepingu seaduse § 37 toodud võimalust töötasu vähendamiseks. Kui selgub, et tööandja on jätkanud töötasu maksmist ebamõistlikus mahus ajal, mil tegevusi ei toimunud, ei saa kulu abikõlblikuks lugeda;
  • toetuse saaja esitab rakendusüksusele (nende olemasolul):
  1. info ja dokumendid tegevuse ära jäämise või vähenenud ulatuse kohta. Kui kulu on Covid-19 levikuga kaudselt seotud, siis ka põhjenduse sellise seose olemasolu kohta;
  2. ürituste korral tõenduse, et toetuse saaja ei saa tegevuse korraldajale makstud summat tagasi või saab osaliselt;
  3. kindlustusandja otsus või muu kirjalik dokument (nt kindlustuspoliis või kindlustuse üldtingimused), millest nähtub, et kindlustus ei kata tehtud kulutusi;
  4. kreeditarved (majutus, lennupilet jmt).

  Covid-19 mõjutuste tõttu abikõlblikuks loetud kulutuste puhul tuleb pidada rakendusüksusel eraldi arvestust (minimaalselt projekt nr, maksetaotluse nr, kuludokumendi nr/nimetus ja kulu abikõlblikuks loetud summa). Maksetaotluse kuludokumendi lahtrisse „RÜ sisesed märkused“ lisada märksõna „koroona“. See võimaldab vajadusel hiljem need kulud kiiresti leida.

  Ühikuhind, mis on ette makstud, kuid jääb täielikult kasutamata, tuleb toetuse saajal vabatahtlikult tagastada. Ühikuhinda võib välja maksta osaliselt, kui kõiki ühikuhinnas sisalduvaid kulutusi ei jõutud teha või saadi juba tehtud kulutused osaliselt tagasi.

  • Kui seoses eriolukorraga ei suuda toetuse saajad abikõlblikkuse perioodil oma tegevusi lõpetada, siis palun esitada toetust andnud rakendusüksusele projekti muutmise taotlus. 
  • Kui meetme tingimused ei võimalda projekti abikõlblikkuse aega või tegevusi muuta, siis tuleks rakendusüksusel läbi rääkida rakendusasutusega võimalik meetme tingimuste muudatus. Korraldusasutus on valmis siin igakülgselt nõustama ja abiks olema.

  Seisukoht on koostatud 12.03.2020 ja viimati täiendatud 29.09.2020
  ---------------------------

  Euroopa Komisjon on 1.04.2020 välja andnud teatise „Euroopa Komisjoni suunised riigihangete raamistiku kasutamise kohta COVID-19 kriisiga seotud hädaolukorras“ (2020/C 108 I/01)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN , milles toodud selgitused tuginevad komisjoni 9. septembri  2015. aasta teatisele riigihanke-eeskirjade kohta seoses praeguse varjupaiga-kriisiga (COM(2015) 454 final).

   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0454&from=ET

  1.04.2020 antud teatises selgitatakse riigihangete raamistiku võimalusi ja paindlikkust hangete läbiviimisel, mis on suunatud tervisekriisiga toimetulekuks vajalike asjade, teenuste ja tööde ostmiseks. Näiteks isikukaitse­vahendite, nagu näomaskide ja kaitsekinnaste, meditsiiniseadmete, eelkõige  ventilaatorite jm meditsiinitarvete ostmiseks, aga ka haigla- ja IT-taristu tõhustamiseks.

  Avaliku sektori hankija võib:

  • kiireloomulistel juhtudel lühendada märkimisväärselt tähtaegu, et kiirendada avatud või piiratud menetlusi;
  • kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust, kui tähtaegade lühendamisest ei piisa. Lisaks võib sõlmida otselepingu konkreetse ettevõtjaga, tingimusel et ainult üks ettevõtja suudab tarnida vajalikud vahendid äärmiselt kiireloomulisest olukorrast tingitud tehniliste ja ajaliste piirangutega;
  • kasutada muid alternatiivseid lahendusi ja kaasata teisi turuosalisi.

  Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus äärmiselt kiireloomulistes olukordades on lubatud juhul, kui on täidetud kumulatiivsed kriteeriumid:

  • Ootamatud sündmused, mida asjaomased avaliku sektori hankijad ei saanud ette näha;
  • Äärmiselt kiireloomulise olukorra tõttu ei ole võimalik üldistest tähtaegadest kinni pidada;
  • Põhjuslik seos ettenägematute sündmuste ja äärmise kiireloomulisuse vahel;
  • Kasutamine ainult lünga katmiseks, kuni leitakse püsivam lahendus.

  Vaata ka rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhendit:

  https://www.rahandusministeerium.ee/et/juhised-riigihangete-kohta-seoses-eriolukorraga-ja-selle-tagajargedega

  Muude otseselt tervisekriisiga mitte seotud hangete läbiviimiseks tuleb juhinduda riigihangete seadusest. Juba sõlmitud lepingute muutmisel palume juhinduda rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna poolt antud selgitustest:

  https://www.rahandusministeerium.ee/et/hankelepingute-muutmine-ja-vaaramatu-joud /

  Korraldusasutus soovitab rakendusüksustel lükata edasi paikvaatluste korraldamine.

  COVID-19 on tervisekriis, mis nõuab kiireid ja arukaid lahendusi ning kiiret reageerimist nõudluse tohutule kasvule samalaadsete kaupade ja teenuste järele ajal, mil teatavad tarneahelad on häiritud. 

  Euroopa Komisjoni suunised riigihangete raamistiku kasutamise kohta COVID-19 kriisiga seotud hädaolukorras (2020/C 108 I/01) leiad siit ja eestikeelse info lingilt.

  Seisukoht on koostatud 18.03.2020 ja täiendatud viimati 28.04.2021

  Korraldusasutuse seisukoht
   

  Toetusesaajatel (TS) võib eriolukorra ajal olla raskusi finantskorrektsioonide (FKO) tasumisega. Soovitame toimida järgmiselt:

  • Kui väljundite ja/või tulemuste mittesaavutamine on lahutamatult seotud eriolukorra piirangutest tuleneva tagajärjega (nt üritus kavandati, aga ei toimunud), siis selles ulatuses FKO-d ei tule teha. Sellisel põhjusel FKO tegemata jätmise aluste tõendamiseks ja arvestuse pidamiseks palume lähtuda 12.03.2020 korraldusasutuse juhendist, mis puudutab kulutuste abikõlblikuks arvamist seoses Covid-19 leviku tõttu ära jäetud tegevustega.
  • Kui FKO tehakse asjaolude põhjal, mis ei ole seotud eriolukorrast tulenevate piirangutega (nt hankereeglite rikkumine või väljundite ja/või tulemuste mittesaavutamine enne eriolukorda) või rikkumine tuvastatakse enne toetuse väljamakset, tuleb FKO teha.
  • Kui FKO hõlmab ka tagasinõuet, võib toetuse saaja põhjendatud taotluse alusel tagasinõude täitmise peatada kuni eriolukorra lõppemiseni ehk tagastamistähtaeg 60 päeva peatub FKO täitmise peatamise ajaks. Kuna sellisel juhul FKO jõustub, kuid täitmine on peatatud, siis on toetuse saajal endiselt võimalik kehtiva korra alusel FKO-d vaidlustada ehk FKO vaidlustamise aeg täitmise peatumise tulemusel ei muutu.
  • Eriolukorrast tingitud makseraskuste korral on toetusesaajal võimalik teha RÜ-le ettepanek varem kokku lepitud FKO ajatamise maksegraafiku täitmine eriolukorra kehtimise ajaks peatada. Ajatamisgraafiku peatamise ajal peatub ka intressiarvestus. RÜ ei pea selleks eraldi KA nõusolekut küsima tingimusel, et maksegraafiku täitmine jätkub hiljemalt eriolukorra lõppemisele järgneval kuul. Kui tagastamine toimub maksegraafiku alusel, siis ei ole tegemist võlgnevusega, mis uues taotlusvoorus, kui see avatakse, taotluse esitamist takistaks.
  • Pärast eriolukorda FKO kohaselt tagasimaksmisele kuuluva toetuse ajatamisele erisusi kehtivast korrast ei looda. See tähendab, et kui toetuse saajal on keerulise majandusolukorra tõttu ka pärast eriolukorra lõppemist raske toetust tagasi maksta, siis on võimalik tagasinõuet ajatada, sh esitada taotlus ka juba ajatatud tagasinõude maksegraafiku pikendamiseks. Intressiarvestus jätkub pärast eriolukorda ja seda ka siis, kui põhiosa tagasimaksmise on rakendusüksus peatanud pikemalt kui kehtib riigis eriolukord.

  Vastavalt struktuuritoetuste seaduse  § 1 lõikele 5 reguleerib FKO täitmise peatamist haldusmenetluse seadus (HMS). Täitmise peatamine peab toimuma eraldi otsusega, mida on võimalik teha vaidemenetluse raames HMS § 82 p 6 alusel, aga ka HMS § 64 ja 65 tähenduses, arvestades, et haldusakti andja saab haldusakti kehtivuse peatada, siis ta saab selle raames ka vaid täitmise peatada. Haldusakti täitmise peatamine on toetuse saaja jaoks soodsam olukord.

  Finantskorrektsiooni otsuste tegemisest ja tagasinõutud toetuse tasumisest 2021. aastal kehtestatud piirangute tõttu loe 28. aprilli 2021 korraldusasutuse seisukohast:

  RTK annab teada, et vaatamata riigis kehtestatud eriolukorrale jätkab RTK rakendusüksus tegevust oma tavapärasel viisil. Toimub maksetaotluste menetlemine, kulude abikõlblikkuse kontrollimine, aruannete menetlemine. Erisused tavapärasest olukorrast, mida RÜ kehtestab, on seotud eriolukorrast tulenevate piirangutega või võimalike tekkivate probleemidega projektide rakendamisel.

  Üldine soovitus on - palume kõigist probleemidest ja juhtumitest oma projekti koordinaatorile kiiresti teada anda!

  Muudatused on kehtestatud järgmistes olukordades:

  • Kohapealsed kontrollid

  Perioodil 16.03-30.04.2020 ei teosta RÜ toetuse taotlejate ja saajate juures kohapealseid kontrolle, et vältida kontakte. Paikvaatlused lükkuvad edasi ja viiakse läbi pärast eriolukorra lõppemist. Kui projekti viimase maksetaotluse teostamise eeltingimus on kohapealse kontrolli läbiviimine, siis nimetatud perioodil tehakse selle nõude osas erand ja toetus makstakse välja ilma kohapealset kontrolli läbi viimata. Küll tuleb toetuse saajal arvestada sellega, et kui hilisema kontrolli raames avastab RÜ puudusi, siis võidakse makstud toetus tagasi küsida.

  • Probleemid projektide rakendamisel 

  Kui projekti rakendamisel esinevad tõrked - tarneraskused, tegevuste peatumine, ära jäämine, edasi lükkumine jne, siis palume ühendust võtta oma projekti koordinaatoriga, et arutada läbi võimalikud lahendusvariandid. Vajadusel oleme valmis kaaluma kõiki põhjendatud vajadusi projektide abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks.

  • Avatud taotlusvoorud ja projektide hindamine

  Jälgime alates 01.03 avatud taotlusvoorude käiku. Kui esineb tõrkeid taotlusvoorudega seotud toimingutes, kus taotlejatel on keeruline koondada taotluse esitamiseks vajalikku dokumentatsiooni, siis palume sellest RÜ kontaktisikule teada anda. Vajadusel kaalub RÜ koostöös vastava ministeeriumiga taotlusvooru tähtaegade pikendamist. 

  Kui esineb raskusi taotluste hindamise korraldamisel, mis võib kaasa tuua rahastamise otsuste tegemise viibimise, siis RÜ teavitab sellest esimesel võimalusel kõiki taotlusvoorus osalejaid.

  • Projektide tulemuste saavutamine

  Kui tekib mure  projektide väljund- ja tulemusnäitajate saavutamise osas, siis võtke ühendust oma projekti koordinaatoriga. Kaalume igat üksikjuhtumit eraldi, oleme vajadusel valmis andma tulemuste saavutamiseks tähtaegade pikendusi.

  Pärast eriolukorra lõppemist saavad RÜ-d jätkata toetuse taotlejate ja saajate juures kohapealseid kontrolle vastavalt kinnitatud kontrolliplaanidele. Eriolukorra tõttu ära jäänud käimasolevaks aastaks planeeritud kohapealsed kontrollid tuleks teostada esimesel võimalusel. Vältimaks eriolukorra kehtimise ajal menetlusse tulnud projekti viimase maksetaotluste väljamaksete edasilükkumist vajadusega teostada kohapealne kontroll, võib makse teostada eriolukorra lõppemisele järgneva kuu jooksul ilma kohapealset kontrolli läbi viimata. Küll aga tuleb siis toetuse saajat teavitada kontrolli teostamise ajast ning selgitada, et kui hilisema kontrolli raames avastab RÜ puudusi, võidakse makstud toetus tagasi küsida.

  Seisukoht on koostatud 19.03.2020

  Esmatasandikontroll jätkab vaatamata riigis kehtestatud eriolukorrale aruannete kontrolli tavapärasel viisil. Kohapealseid kontrolle perioodil 16.03.-30.04.2020 esmatasandi kontroll ei teosta, et vältida kontakte. Kavandatud kohapealsed kontrollid lükkuvad edasi ja viiakse läbi pärast eriolukorra lõppemist.

  Kui projektide rakendamisel esinevad tõrked – tarneraskused, tegevuste peatumine, ära jäämine, edasi lükkumine jms, siis palume võimalike lahendusvariantide arutamiseks koheselt võtta ühendust juhtpartneri ja sekretariaadiga ning teavitada läbi aruande esitamise esmatasandi kontrolli.

  Viimati uuendatud 10.08.2021