Sa oled siin

Eriolukorra juhised

Korraldusasutuse seisukoht seoses Covid-19 kulude ja tegevuste abikõlblikkusega

 

WHO on tunnistanud Covid-19 leviku pandeemiaks, seega on tegemist force majeure olukorraga. Kulude abikõlblikuks tunnistamisel tuleb koosmõjus hinnata nii siseriiklikke kui EL abikõlblikkuse reegleid võttes arvesse vääramatu jõu mõju.

Abikõlblikuks loetakse ka kulud, mis on seotud eriolukorraga või selle mõjuga ehk doominoefekti tulemusega alates 01.02.2020. Näiteks seminarid, konverentsid, koolitused või muu tegevus või üritus on ära jäänud või edasi lükatud tellimuste või üritusel osalejate arv on vähenenud, esinevad tarneahela tõrked, tööjõu liikumise takistused.

Kulud loetakse abikõlblikuks järgmistel tingimustel:

 • toetuse saaja on kasutanud ära kõik võimalused tehtud kulutuste tagasi saamiseks või vältimiseks;

 • toetuse saaja esitab rakendusüksusele:

  • info ja dokumendid tegevuse ära jäämise või vähenenud ulatuse kohta, lihtsustatud kuluhüvitamisviiside korral piisab üksnes sellest teabest või infost. Kui kulu on erakorralise olukorraga kaudselt seotud, siis ka põhjendus sellise seose olemasolu kohta. 

  • ürituste korral tõenduse, et toetuse saaja ei saa tegevuse korraldajale makstud summat tagasi või saab osaliselt; 

  • kindlustusandja otsus või muu kirjalik dokument (nt kindlustuspoliis või kindlustuse üldtingimused), millest nähtub, et kindlustus ei kata tehtud kulutusi; 

  • kreeditarved (majutus, lennupilet jmt).

Covid-19 juhtumiga abikõlblikuks loetud kulutuste puhul tuleb pidada rakendusüksusel eraldi arvestust (minimaalselt projekt nr, maksetaotluse nr, kuludokumendi nr/nimetus ja kulu abikõlblikuks loetud summa). Maksetaotluse kuludokumendi lahtrisse „RÜ sisesed märkused“ lisada märksõna „koroona“. See võimaldab vajadusel hiljem need kulud kiiresti leida.

Ühikuhind, mis on ette makstud, kuid jääb täielikult kasutamata, tuleb toetuse saajal vabatahtlikult tagastada.

Seisukoht on koostatud 12.03.2020 ja täiendatud 20.03.2020
 

Euroopa Komisjoni suunised riigihangete raamistiku kasutamise kohta COVID-19 kriisiga seotud hädaolukorras
 

COVID-19 on tervisekriis, mis nõuab kiireid ja arukaid lahendusi ning kiiret reageerimist nõudluse tohutule kasvule samalaadsete kaupade ja teenuste järele ajal, mil teatavad tarneahelad on häiritud. 

Euroopa Komisjoni suunised riigihangete raamistiku kasutamise kohta COVID-19 kriisiga seotud hädaolukorras (2020/C 108 I/01) leiad siit ja eestikeelse info lingilt.

 

Kuidas käituda ajal, mil maksuvõlglaste päringu teenus on suletud
 

EMTA sulges 17.03.2020 vähemalt 48 tunniks maksuvõlglaste avaliku päringu teenuse, mistõttu ei toimi nõude automaatkontroll SFOS-is ja samuti ei ole RÜ-del võimalik maksuvõla infot kontrollida registrist käsitsi. EMTA teenuse edasistest arengutest anname infot operatiivselt selle laekumisel.

Toetuse taotleja ja partner saavad oma maksuvõlga puudutavat info e-maksuametist. Maksumaksjatel on e-maksuametis võimalik koostada digitempliga varustatud maksuvõla puudumise tõend või võlatõend. Digitempel tõendab, et dokumendi on väljastanud Maksu- ja Tolliamet ning andmed dokumendil on autentsed ja usaldusväärsed.

Juhised maksumaksjatele on leitavad lingil: https://www.emta.ee/et/e-mta-info-ja-uudised/e-teenuste-kasutamise-juhendid/toendite-koostamine-ja-esitamine-e-mtas.

Eelnevat arvesse võttes soovitab korraldusasutus automaatkontrollide taastumiseni taotlejate ja partnerite maksuvõla puudumise kontrollimiseks paluda neil esitada Maksu- ja Tolliameti digitempliga maksuvõla puudumise või võlatõend.  

Soovitame RÜ-l jätkata taotluse menetlemist ning korraldada vastav asutusesisene kommunikatsioon.

UUENDUS: EMTA teatel on maksuvõlglaste avaliku päringu teenus seadusjärgsete ülesannete täitmiseks taas avatud. Teenuse toimimine SFOS-is on testitud ja toimib ning maksuvõlgnevuse kontrolli saab läbi viia tavapärasel moel. 

Seisukoht on koostatud 17.03.2020 ja uuendatud 19.03.2020

 

Finantskorrektsiooni otsuste tegemisest ja tagasinõutud toetuse tasumisest eriolukorra ajal

 

Korraldusasutuse seisukoht
 

Toetusesaajatel (TS) võib eriolukorra ajal olla raskusi finantskorrektsioonide (FKO) tasumisega. Soovitame toimida järgmiselt:

 • Kui väljundite ja/või tulemuste mittesaavutamine on lahutamatult seotud eriolukorra piirangutest tuleneva tagajärjega (nt üritus kavandati, aga ei toimunud), siis selles ulatuses FKO-d ei tule teha. Sellisel põhjusel FKO tegemata jätmise aluste tõendamiseks ja arvestuse pidamiseks palume lähtuda 12.03.2020 korraldusasutuse juhendist, mis puudutab kulutuste abikõlblikuks arvamist seoses Covid-19 leviku tõttu ära jäetud tegevustega.
 • Kui FKO tehakse asjaolude põhjal, mis ei ole seotud eriolukorrast tulenevate piirangutega (nt hankereeglite rikkumine või väljundite ja/või tulemuste mittesaavutamine enne eriolukorda) või rikkumine tuvastatakse enne toetuse väljamakset, tuleb FKO teha.
 • Kui FKO hõlmab ka tagasinõuet, võib toetuse saaja põhjendatud taotluse alusel tagasinõude täitmise peatada kuni eriolukorra lõppemiseni ehk tagastamistähtaeg 60 päeva peatub FKO täitmise peatamise ajaks. Kuna sellisel juhul FKO jõustub, kuid täitmine on peatatud, siis on toetuse saajal endiselt võimalik kehtiva korra alusel FKO-d vaidlustada ehk FKO vaidlustamise aeg täitmise peatumise tulemusel ei muutu.
 • Eriolukorrast tingitud makseraskuste korral on toetusesaajal võimalik teha RÜ-le ettepanek varem kokku lepitud FKO ajatamise maksegraafiku täitmine eriolukorra kehtimise ajaks peatada. Ajatamisgraafiku peatamise ajal peatub ka intressiarvestus. RÜ ei pea selleks eraldi KA nõusolekut küsima tingimusel, et maksegraafiku täitmine jätkub hiljemalt eriolukorra lõppemisele järgneval kuul. Kui tagastamine toimub maksegraafiku alusel, siis ei ole tegemist võlgnevusega, mis uues taotlusvoorus, kui see avatakse, taotluse esitamist takistaks.
 • Pärast eriolukorda FKO kohaselt tagasimaksmisele kuuluva toetuse ajatamisele erisusi kehtivast korrast ei looda. See tähendab, et kui toetuse saajal on keerulise majandusolukorra tõttu ka pärast eriolukorra lõppemist raske toetust tagasi maksta, siis on võimalik tagasinõuet ajatada, sh esitada taotlus ka juba ajatatud tagasinõude maksegraafiku pikendamiseks. Intressiarvestus jätkub pärast eriolukorda ja seda ka siis, kui põhiosa tagasimaksmise on rakendusüksus peatanud pikemalt kui kehtib riigis eriolukord.

Vastavalt struktuuritoetuste seaduse  § 1 lõikele 5 reguleerib FKO täitmise peatamist haldusmenetluse seadus (HMS). Täitmise peatamine peab toimuma eraldi otsusega, mida on võimalik teha vaidemenetluse raames HMS § 82 p 6 alusel, aga ka HMS § 64 ja 65 tähenduses, arvestades, et haldusakti andja saab haldusakti kehtivuse peatada, siis ta saab selle raames ka vaid täitmise peatada. Haldusakti täitmise peatamine on toetuse saaja jaoks soodsam olukord.

Seisukoht on koostatud 18.03.2020 ja täiendatud viimati 24.03.2020

 

Projektide elluviimine eriolukorras

 

RTK annab teada, et vaatamata riigis kehtestatud eriolukorrale jätkab RTK rakendusüksus tegevust oma tavapärasel viisil. Toimub maksetaotluste menetlemine, kulude abikõlblikkuse kontrollimine, aruannete menetlemine. Erisused tavapärasest olukorrast, mida RÜ kehtestab, on seotud eriolukorrast tulenevate piirangutega või võimalike tekkivate probleemidega projektide rakendamisel.

Üldine soovitus on - palume kõigist probleemidest ja juhtumitest oma projekti koordinaatorile kiiresti teada anda!

Muudatused on kehtestatud järgmistes olukordades:

 • Kohapealsed kontrollid

Perioodil 16.03-30.04.2020 ei teosta RÜ toetuse taotlejate ja saajate juures kohapealseid kontrolle, et vältida kontakte. Paikvaatlused lükkuvad edasi ja viiakse läbi pärast eriolukorra lõppemist. Kui projekti viimase maksetaotluse teostamise eeltingimus on kohapealse kontrolli läbiviimine, siis nimetatud perioodil tehakse selle nõude osas erand ja toetus makstakse välja ilma kohapealset kontrolli läbi viimata. Küll tuleb toetuse saajal arvestada sellega, et kui hilisema kontrolli raames avastab RÜ puudusi, siis võidakse makstud toetus tagasi küsida.

 • Probleemid projektide rakendamisel 

Kui projekti rakendamisel esinevad tõrked - tarneraskused, tegevuste peatumine, ära jäämine, edasi lükkumine jne, siis palume ühendust võtta oma projekti koordinaatoriga, et arutada läbi võimalikud lahendusvariandid. Vajadusel oleme valmis kaaluma kõiki põhjendatud vajadusi projektide abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks.

 • Avatud taotlusvoorud ja projektide hindamine

Jälgime alates 01.03 avatud taotlusvoorude käiku. Kui esineb tõrkeid taotlusvoorudega seotud toimingutes, kus taotlejatel on keeruline koondada taotluse esitamiseks vajalikku dokumentatsiooni, siis palume sellest RÜ kontaktisikule teada anda. Vajadusel kaalub RÜ koostöös vastava ministeeriumiga taotlusvooru tähtaegade pikendamist. 

Kui esineb raskusi taotluste hindamise korraldamisel, mis võib kaasa tuua rahastamise otsuste tegemise viibimise, siis RÜ teavitab sellest esimesel võimalusel kõiki taotlusvoorus osalejaid.

 • Projektide tulemuste saavutamine

Kui tekib mure  projektide väljund- ja tulemusnäitajate saavutamise osas, siis võtke ühendust oma projekti koordinaatoriga. Kaalume igat üksikjuhtumit eraldi, oleme vajadusel valmis andma tulemuste saavutamiseks tähtaegade pikendusi.

Info Interreg programmide projektide partneritele
 

Esmatasandikontroll jätkab vaatamata riigis kehtestatud eriolukorrale aruannete kontrolli tavapärasel viisil. Kohapealseid kontrolle perioodil 16.03.-30.04.2020 esmatasandi kontroll ei teosta, et vältida kontakte. Kavandatud kohapealsed kontrollid lükkuvad edasi ja viiakse läbi pärast eriolukorra lõppemist.

Kui projektide rakendamisel esinevad tõrked – tarneraskused, tegevuste peatumine, ära jäämine, edasi lükkumine jms, siis palume võimalike lahendusvariantide arutamiseks koheselt võtta ühendust juhtpartneri ja sekretariaadiga ning teavitada läbi aruande esitamise esmatasandi kontrolli.

Seisukoht on koostatud 19.03.2020

02.04.2020