Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrused 2021-2027

Uue perioodi Euroopa Liidu õigusaktid
ÕIGUSAKT KINNITATUD VIIDE
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) 12.02.2021 LINK
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1056, millega luuakse Õiglase Ülemineku Fond 24.06.2021 LINK
EEUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1057, millega luuakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1296/2013 24.06.2021 LINK
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1058, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi 24.06.2021 LINK
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1059, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välistegevuse rahastutest toetatava Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) erisätteid 24.06.2021 LINK
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid 24.06.2021 LINK

Viimati uuendatud 26.04.2022