Siseministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Siseministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Amet Telefon E-post
Pille Puidak Talituse juhataja. Asutuste nõustamine. SIM, SMIT, SKA, HÄK kulukeskuste ja kulukohtade eelarvete sisestus, arvestusobjektide muudatuste haldamine, eelarveaadresside tellimine. Eelarve täitmise aruannete vastavuse kontroll SAPiga. Arvestusobjektide loomine SIM, SMIT, SKA, HÄK (projektide ja toetuste koodid jm.). 663 2001 pille.puidak@rtk.ee
Ülle Tikerpalu Valitsemisala sisetehingute arvestus ja saldoandmikes esitatud andmete korrektsuse kontroll, kapitalirenditehingute kajastamine, mahukad parandused kuluarvestusobjektide osas. Saldode kontroll Maksu- ja tolliametiga. PÄA ettemaksete haldus ja tehingud seotud osapooltega. Valitsemisala tervishoiu kogukulude statistiline koondaruanne ja bilansivälise informatsiooni kogumine esitamiseks saldoandmikes. SKA ostuarvete menetlemine ja stipendiumide arvestus. Valitsemisala erisoodustuse, käibemaksu, maamaksu (v a PPA) maksukulude arvestus ja deklareerimine. SKA keskkonnatasud. 663 1436 ylle.tikerpalu@rtk.ee
Küllike Lain Valitsemisala müügitehingute arvestus ja arvete koostamine-väljastamine. Klientide loomine. SIM hoonestusõiguste ja kasutusvalduste tasud. Õppeasutustele tasutud koolituskulude deklaratsioon. PÄA põhivara soetused ja kuluarved. Varade inventuuride tulemuste kajastamine. 663 1420 kyllike.lain@rtk.ee
Elna Läänemets Valitsemisala põhivarade arvestus ja soetustehingud PPA, SMIT, SIM, SKA, HÄK. Kohtutäiturite ettemaksete ja täitemenetluse kulude arvestus PPA menetluste osas. PPA pearaamatukontol varude arvestus, analüütiline arvestus asutuses. Varade inventuuride tulemuste kajastamine. PPA põhivarade soetustehingud. 663 1405 elna.laanemets@rtk.ee
Rita Tammelaan PPA, PÄA, HÄK lähetuskulude aruanded, hüvitatavad lähetuskulud. Lähetuskulude kanded TRIP moodulis. Asutuse poolt tasutavad riigilõivud ja hüvitised nägemisteravust korrigeerivate abivahendite eest. Valitsemisala majanduskulude aruanded, mis ei ole tehtud asutuse pangakaardiga (PPA, PÄA, HÄK). 663 1426 rita.tammelaan@rtk.ee
Elvira Kerge PPA Frontex lähetuskulude arvestus, valitsemisala pangakaarditehingud, PPA dokumendihalduse ostuarved, ida prefektuuri ostutehingud. Lähetus- ja majanduskulude aruanded SIM, SMIT, SKA. 663 1406 elvira.kerge@rtk.ee
Jelena Mertens Valitsemisala kuludokumentide alusel broneeringute haldus ja ülekanded. Hankijate loomine, maksekorralduste väljastamine. 663 1416 jelena.mertens@rtk.ee
Jelena Jefimova PPA projektide arved, lääne prefektuuri ostuarved, PPA arendusosakonna, teabehaldus- ja menetlusosakonna ostuarved. Valitsemisala mahukad ostuarved (sidekulud, kütus) - SIM, SKA, PÄA. 663 1415 jelena.jefimova@rtk.ee
Svetlana Molotovnik PPA poolt täitmisele suunatud kohtuotsuste või kokkuleppemenetluste alusel väljamaksed, PPA kriminaalmenetluste raames hoiustatud tagatiste arvestus, PPA kinnipidamiskeskuse isikustatud vahendite arvestus ning leidude arvestus. PPAle suunatud kohtuotsuste alusel tagatiste väljamaksed. SMIT ja HÄK ostuarvete töötlemine. Valitsemisala mahukad ostuarved (sidekulud) - SMIT, HÄK. Periodiseeritavad tulevaste perioodide kulud. 663 1428 svetlana.molotovnik@rtk.ee
Varje Enop PÄA projektid ja ostuarved. PÄA majanduskulude aruanded, mis ei ole tehtud asutuse pangakaardiga. 663 1432 varje.enop@rtk.ee
Merike Lepiku SIM, SMIT, SKA, HÄK projektide arvestus. Siirdeteatised toetuste andjate ja saajate vahel. Riigiasutuste vahelised ja kohalike omavalitsuste toetuste arvestus (eelarveliik 42 ja 43) PPA. SIM ostuarved. Regulaarsed väljamaksed erakondadele. 663 1424 merike.lepiku@rtk.ee
Valentina Listova PPA mahukad kütuse ja sidekulude arved, koolituskulud, projektide arvestus, sõidukite kindlustusarved. Ostuarved PPA juhtkonna, personalibüroo ja kommunikatsioonibüroo poolt. Kolmandatele isikutele hüvitatavad kulud seoses kriminaalmenetlusega. PPA pikaajaliste välislähetuste arvestus. PPA hüvitised seoses tööõnnetuse või töövõime kaotusega. PPA keskkonnatasud ja maamaksud. Isikliku auto kasutamisel tööülesanneteks makstavate hüvitiste arvestus kogu valitsemisala osas, sh abipolitseinikele makstavad autode kasutamise hüvitised. 663 1431 valentina.listova@rtk.ee
Ülle Tillemann PPA projektid, lennusalga ja laevastiku ning lõuna prefektuuriga seotud ostuarved. Riigi Kinnisvara AS arved ja maismaasõidukite remondiarved PPA. KÜSK finantsarvestuse teenus. 663 1437 ylle.tillemann@rtk.ee
Helena Tamme Raamatupidaja 663 1413 helena.tamme@rtk.ee

Viimati uuendatud 05.01.2022