Koolitus- ja arendustegevused

Keskse koolitus- ja arendustegevuse kaudu arendame avaliku sektori teenistujate kompetentse, et meie töötajaskond oleks varustatud vajalike teadmiste ja oskustega, mis võimaldaks luua parimat väärtust Eesti elanikele. RTK koolituste portfellist leiab keskmiselt 3000 koolituskohta aasta ja laia valiku teemasid.

Keskseid koolitus- ja arendustegevusi pakutakse avalikus sektoris peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • avaliku sektori teenistujate riigivalitsemise kompetentside (nt eetika, sisseelamiskoolitused, finantsjuhtimine, mõjude hindamine, kaasamine jne) ja personalijuhtimise ning tugitegevuste kvaliteedi tõstmiseks;

 • asutusteülese koostöövõimekuse suurendamiseks (nt teenuste disain);

 • piirkonna arengu teadmistepõhiseks kavandamiseks, avalike teenuste korraldamiseks ja KOV-ide ühinemisjärgseteks juhtimistegevute toetamiseks;

 • juhtimiskvaliteedi parandamiseks (nt konverentsid, coachingu-programmid, meistriklassid jne). 

Keskseid koolitusi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 12 "Haldusvõimekus" meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ ning meetme tegevuste 12.1.1 "Inimressursi koolitus ja arendamine" ja 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames.

Riigiüleseid koolitus- ja arendustegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riiklikust omafinantseeringust „Haldusvõimekuse“ meetme tegevuste 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise tingimuste ning 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" toetuse andmise tingimuste (PDF) alusel. 

Kesksed koolitused aitavad detsentraliseeritud koolitussüsteemiga riigis:
 • ühtlustada teadmiste ja kogemuste taset (parimate praktikate jagamine);
 • ​suurendada asutustevahelist kaas-ja koostööd (toetab võrgustumist) ning vähendada killustatust;
 • tuua Eestisse rahvusvahelist praktikat;
 • ​luua ja hoida ühist väärtusruumi ning rakendada ühtseid põhimõtteid (toetades riigiüleseid reforme);
 • parandada kohaliku ja regionaalse tasandi juhtimis- ja arendusvõimekust.

Koolitus- ja arendustegevuste elluviimine toimub Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna poolt esitatud koolitustellimuse alusel, mis esitatakse aasta-põhiselt. Rahandusministeeriumi vastutusalas on avaliku sektori ülese (va tippjuhtide arendamine) koolituspoliitika kujundamine. Koolitustellimuse esitamisel arvestatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt kogutavat koolitusvajadust, valitsuse tegevusprogrammi ning teisi riigiüleselt olulisi strateegilisi dokumente ja arengusuundumusi.

Koolitus- ja arendustegevuste projektide tellimusi sisustab Riigi Tugiteenuste Keskus (va KOV koolitus-ja arendustegevused) ning koolitusprogrammides on valdavalt kohad valitsemisalas ette määratud (va programmid, kus suudame vaba registreerimisega katta suurema osa koolitusvajadusest). Ministeeriumi koolitusjuht vastutab kohtade jagamise eest oma valitsemisalasse kuuluvate asutuste vahel. Kõik koolitus- ja arendustegevused on sihtrühmale tasuta, kui koolitus- ja arendustegevus läbitakse ettenähtud mahus. 

Koolitus-ja arendustegevuste elluviimiseks kasutatakse riigitöötaja iseteenindusportaalis (RTIP) koolitusmoodulit, mis on töövahendiks nii asutustele kui ka keskselt pakutavate koolitus- ja arendustegevuste elluviimiseks.

Portaaliga liitumiseks saab lisainfot Riigi Tugiteenuste Keskusest: 

 • +372 663 8292
 •  help@riigitootaja.ee

Kõik keskselt tellitud koolitus-ja arendustegevuste õppematerjalid on avalikult kättesaadavad koolitusmaterjalide registrist, kus koolituse teema järgi on materjalid leitavad (vt allolev joonis).

Keskse koolituse talituse ülesannete hulka kuulub ka RTIP koolitusmooduli arendamine ning asutustel palume arendusettepanekutest teavitada järgneval e-maili aadressil: keko@rtk.ee.

2018.aastal valmis RTIP koolitusmooduli avalik vaade, kust leiab hetkel keskse koolitustegevuse kaudu korraldatavate koolituste sündmused ning mille kaudu saavad end koolitustele registreerida avaliku sektori teenistujad vaid nendest asutustest, mis ei ole veel riigitöötaja iseteenindusportaaliga liitunud.

2021. aasta plaanid

2021 kavandatud koolitus- ja arendusprojektid

Vaata ka gruppide komplekteerimise juhist koolitusjuhtidele

2021 kavandatud koolitus- ja arendusprojektid: Toimumise ajad Ainult KOV-idele suunatud koolitus- ja arendusprojektid: Toimumise ajad
Empaatilise juhtimise meistriklass (Belinda Parmar)
Avaliku sektori tulevikku vaatava juhi meistriklass (Zeger van der Wal)
van der Wal 09.09.2021;
Parmar 07.10.2021.
KOV teenuse disaini programm (KATA) 2 alustanud programmi lõppevad sügisel
Keskastmejuhtide arendusprogramm (KAJA) Avame programmi IV kvartal Detailplaneeringute koolitusprogramm Alustab indikatiivselt sügisel
Professionaalse coachi arenguprogramm 2 programmi (3. ja 4. grupp) alustavad sügisel
3. grupp: I moodul 27-28.09; 21.10
II moodul 24-25.11; 02.12
4. grupp: I moodul 30.09-01.10; 19.10
II moodul 22-23.11; 01.12
Avatud valitsemise töötoad Piloot-töötuba novembris 2021
jätkub 2022
Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm (KESTA) I grupi koolitused:
6.04, 14.04 ja 21.04
5.05, 17.05 ja 2.06
10.06, 18.08 ja 2.09
15.09, 29.09 ja 13.10
27.10 ja 10.11
23.11, 30.11 ja 7.12

II grupi koolitused:
15.04, 22.04 ja 30.04
12.05, 28.05 ja 9.06
21.06, 23.08 ja 8.09
22.09, 6.10 ja 20.10
3.11 ja 17.11
26.11, 1.12 ja 8.12

III grupi koolitused:
16.09-17.09; 30.09
 14.10; 04.11; 11.11
25.11; 09.12; 18.01
 26.01; 09.02; 22.02
 09.03; 23.03
06.04; 20.04; 04.05

IV grupi koolitused:
23.09-24.09; 07.10
21.10; 09.11; 18.11
02.12; 13.12; 19.01
02.02; 10.02; 02.03
16.03; 30.03
13.04; 21.04; 5.05

 
KOV sisseelamiskoolitused 1 koolitus 07.09-08.09 Tallinn
2 koolitus 02.11-03.11 Tallinn
Muudatuste juhtimise koolitusprogramm
9 koolitus 26.08; 15.09 (Tallinn)
10 koolitus 14.09; 29.09 (Tallinn)
11 koolitus 28.09; 12.10 (Tartu)
12 koolitus 02.11; 16.11 (Tallinn)
Sisekontrollisüsteemide koolitused
 
3 koolitust sügisel
Kaugjuhtimise koolitusprogramm 4 koolitus (21.09; 28.09.2021;Tallinn/Zoom)
5 koolitus (16.11; 23.11.2021; Tallinn/Zoom))
Poliitikakujundamise oskuste arendamise ning analüüsivõimekuse tõstmise valikmoodulid:
--> poliitikakujundamise baaskompetentsid I moodul;
--> Kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine II moodul;
--> Sissejuhatus andmeanalüüsi tarkvarasse R IV moodul.

I moodul 6. grupp 16.-17.09 (Tallinn)
I moodul 7. grupp 21.-22.10 (Tallinn)
II moodul 7. grupp 23.09; 30.09; 7.10 (Tallinn)
IV moodul (R-i) 3. grupp 8.09; 16.09; 23.09 (Tallinn)
Andmehaldurite koolitusprogramm Andmehalduritele/-spetsialistidele 4 gruppi ja juhtidele 3 gruppi sügis-talvel, kuupäevad täpsustumisel.
Enesejuhtimise koolitusprogramm 6 koolitus (14.09; 21.09.2021)
7 koolitus (23.09; 30.09.2021)
8 koolitus (05.10; 13.10.2021)
9 koolitus (20.10; 27.10.2021)
10 koolitus (09.11; 16.11.2021)
11 koolitus (23.11; 30.11.2021)
Teenuse disaini programm (ATAP) Kuni 2 programmi alustavad sügisel
Digoskuste arendamise programm I moodul: MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamine 06.09-07.09
II moodul: Vahendid digitaalsete koosolekute korraldamiseks ning turvalisuse ja andmekaitsega seonduvad tegurid 18.10
III moodul: MS Word ja Outlook edasijõudnutele (tekstitöötlus MS Wordi baasil, aja- ja infohaldus MS Outlook baasil) 20.09-21.09
IV moodul: MS Excel edasijõudnutele 07.10-08.10
V moodul: Loovad töövahendid (MS Powerpoint, Forms, Power BI, Power Automate, OneNote, Planner, Sway)
11.11-12.11
Argumenteerimise koolitusprogramm 4 koolitus 07.09; 21.09 (Tallinn)
5 koolitus 07.10;21.10 (Tallinn)
6 koolitus 18.11; 02.12 (Tallinn)
Riigihangete ja riigiabi koolitused • Riigihangete alane veebikoolitus septembris, kuupäev täpsustumisel, ajavahemikus 20.09-24.09;
• Riigihangete registri kasutajakoolitused kokku kuni 3 tk: Tartus 7.10.2021, Rakveres 28.10.2021, Tallinnas 11.11.2021 (toimuvad võimalusel ainult klassiruumikoolitustena);
• Riigiabi veebikoolitus oktoobris, 28.10.2021;
• Riigihangete registri infopäev veebikoolitusena oktoobris, 21.10.2021.
Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogu liikmete koolitused IV moodul finantsjuhtimise nurgakivid 10.09.2021 ÄÜ ja 24.09.2021 SA
Peadirektorite asetäitjate arendusprogramm Alustab sügisel
Eetika koolitused 8 koolitus (Täpsem teema selgub sept)
9 koolitus (Täpsem teema selgub okt)
10 koolitus (Täpsem teema selgub nov)
11 koolitus (Täpsem teema selgub nov või dets)
Sisseelamiskoolitused 1 koolitus (22.09-23.09; 30.09.2021; Tallinn)
2 koolitus (13.10-14.10; 21.10.2021; Tallinn)
3 koolitus (17.11-18.11; 25.11.2021; Tallinn)
Personalijuhtide arenguprogramm Moodulipõhine programm alustab sügisel
Keskastmejuhtide valikmoodulid 1. Konfliktijuhtimine 6.-7.10
2. Coachiv juhtimine 8.-9.09
3. Kriisijuhtimine 13.-14.10
4. Edasi- ja tagasiside andmine 16.-17.09
5. Stressijuhtimine 24.-25.08
6. Innovatsioon avalikus sektoris 3.-4.11

Infoks koolituste pakkujatele:
 

Kui soovite infot koolitusprojektide hangete kohta või tutvustada portfellis olevaid koolitustooteid, võtke ühendust Cherlin Aguga (cherlin.agu@rtk.ee; tel: 663 1841). 

2021 koolituste hankeplaan

Jrk nr Riigihanke nimetus Lepingu soovitav sõlmimise kuupäev (arvestades teenuse osutamiseks kuluvat ettevalmistusaega/asjade tarneaega) Lepingu kestus (kuudes või ajavahemikuna)
1 Keskastmejuhtide kompetentsimudeli uuendamine 01.03.2021 kuni 2021 dets
2 Enesejuhtimise koolitusprogramm 31.03.2021 kuni 2023 dets
3 Argumenteerimise koolitusprogramm 01.03.2021 kuni 2023 dets
4 Ruumiloome koolitusprogramm KOV-idele 15.03.2021 kuni 2022 dets
5 Teenuse disaini programm (ATAP) 31.05.2021 kuni 2023 dets
6 Personalijuhtide arendusprogramm 01.09.2021 kuni 2022 dets
7 Keskastmejuhtide arendusprogramm KAJA 01.11.2021 kuni 2023 dets
8 Sisekontrollisüsteemi koolitused KOV-idele 30.04.2021 kuni 2022 dets
9 Peadirektori asetäitjate arendamise programm 01.05.2021 kuni 2023 dets
10 Avaliku teenistuse ja avaliku sektori eetika koolitusprogramm 30.06.2021 kuni 2023 dets

Viimati uuendatud 04.06.2021