Koolitus- ja arendustegevused

Keskse koolitus- ja arendustegevuse kaudu arendame avaliku sektori teenistujate kompetentse, et meie töötajaskond oleks varustatud vajalike teadmiste ja oskustega, mis võimaldaks luua parimat väärtust Eesti elanikele. RTK koolituste portfellist leiab keskmiselt 3000 koolituskohta aasta ja laia valiku teemasid.

Keskseid koolitus- ja arendustegevusi pakutakse avalikus sektoris peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • avaliku sektori teenistujate riigivalitsemise kompetentside (nt eetika, sisseelamiskoolitused, finantsjuhtimine, mõjude hindamine, kaasamine jne) ja personalijuhtimise ning tugitegevuste kvaliteedi tõstmiseks;

 • asutusteülese koostöövõimekuse suurendamiseks (nt teenuste disain);

 • piirkonna arengu teadmistepõhiseks kavandamiseks, avalike teenuste korraldamiseks ja KOV-ide ühinemisjärgseteks juhtimistegevute toetamiseks;

 • juhtimiskvaliteedi parandamiseks (nt konverentsid, coachingu-programmid, meistriklassid jne). 

Keskseid koolitusi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 12 "Haldusvõimekus" meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ ning meetme tegevuste 12.1.1 "Inimressursi koolitus ja arendamine" ja 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames.

Riigiüleseid koolitus- ja arendustegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riiklikust omafinantseeringust „Haldusvõimekuse“ meetme tegevuste 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise tingimuste ning 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" toetuse andmise tingimuste (PDF) alusel. 

Kesksed koolitused aitavad detsentraliseeritud koolitussüsteemiga riigis:
 • ühtlustada teadmiste ja kogemuste taset (parimate praktikate jagamine);
 • ​suurendada asutustevahelist kaas-ja koostööd (toetab võrgustumist) ning vähendada killustatust;
 • tuua Eestisse rahvusvahelist praktikat;
 • ​luua ja hoida ühist väärtusruumi ning rakendada ühtseid põhimõtteid (toetades riigiüleseid reforme);
 • parandada kohaliku ja regionaalse tasandi juhtimis- ja arendusvõimekust.

Koolitus- ja arendustegevuste elluviimine toimub Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna poolt esitatud koolitustellimuse alusel, mis esitatakse aasta-põhiselt. Rahandusministeeriumi vastutusalas on avaliku sektori ülese (va tippjuhtide arendamine) koolituspoliitika kujundamine. Koolitustellimuse esitamisel arvestatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt kogutavat koolitusvajadust, valitsuse tegevusprogrammi ning teisi riigiüleselt olulisi strateegilisi dokumente ja arengusuundumusi.

Koolitus- ja arendustegevuste projektide tellimusi sisustab Riigi Tugiteenuste Keskus (va KOV koolitus-ja arendustegevused) ning koolitusprogrammides on valdavalt kohad valitsemisalas ette määratud (va programmid, kus suudame vaba registreerimisega katta suurema osa koolitusvajadusest). Ministeeriumi koolitusjuht vastutab kohtade jagamise eest oma valitsemisalasse kuuluvate asutuste vahel. Kõik koolitus- ja arendustegevused on sihtrühmale tasuta, kui koolitus- ja arendustegevus läbitakse ettenähtud mahus. 

Koolitus-ja arendustegevuste elluviimiseks kasutatakse riigitöötaja iseteenindusportaalis (RTIP) koolitusmoodulit, mis on töövahendiks nii asutustele kui ka keskselt pakutavate koolitus- ja arendustegevuste elluviimiseks.

Portaaliga liitumiseks saab lisainfot Riigi Tugiteenuste Keskusest: 

 • +372 663 8292
 •  help@riigitootaja.ee

Kõik keskselt tellitud koolitus-ja arendustegevuste õppematerjalid on avalikult kättesaadavad koolitusmaterjalide registrist, kus koolituse teema järgi on materjalid leitavad (vt allolev joonis).

Keskse koolituse talituse ülesannete hulka kuulub ka RTIP koolitusmooduli arendamine ning asutustel palume arendusettepanekutest teavitada järgneval e-maili aadressil: keko@rtk.ee.

2018.aastal valmis RTIP koolitusmooduli avalik vaade, kust leiab hetkel keskse koolitustegevuse kaudu korraldatavate koolituste sündmused ning mille kaudu saavad end koolitustele registreerida avaliku sektori teenistujad vaid nendest asutustest, mis ei ole veel riigitöötaja iseteenindusportaaliga liitunud.

2021. aasta plaanid

2021 kavandatud koolitus- ja arendusprojektid

Vaata ka gruppide komplekteerimise juhist koolitusjuhtidele

2021 kavandatud koolitus- ja arendusprojektid: Toimumise ajad Ainult KOV-idele suunatud koolitus- ja arendusprojektid: Toimumise ajad
Empaatilise juhtimise meistriklass (Belinda Parmar)
Avaliku sektori tulevikku vaatava juhi meistriklass (Zeger van der Wal)
van der Wal 09.09.2021;
Parmar 07.10.2021.
KOV teenuse disaini programm (KATA) 2 alustanud programmi lõppevad sügisel
Keskastmejuhtide arendusprogramm (KAJA) Avame programmi IV kvartal Detailplaneeringute koolitusprogramm Alustab indikatiivselt sügisel
Professionaalse coachi arenguprogramm 2 programmi (3. ja 4. grupp) alustavad sügisel
3. grupp: I moodul 27-28.09; 21.10
II moodul 24-25.11; 02.12
4. grupp: I moodul 30.09-01.10; 19.10
II moodul 22-23.11; 01.12
Avatud valitsemise töötoad Piloot-töötuba novembris 2021
jätkub 2022
Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm (KESTA) I grupi koolitused:
6.04, 14.04 ja 21.04
5.05, 17.05 ja 2.06
10.06, 18.08 ja 2.09
15.09, 29.09 ja 13.10
27.10 ja 10.11
23.11, 30.11 ja 7.12

II grupi koolitused:
15.04, 22.04 ja 30.04
12.05, 28.05 ja 9.06
21.06, 23.08 ja 8.09
22.09, 6.10 ja 20.10
3.11 ja 17.11
26.11, 1.12 ja 8.12

III grupi koolitused:
16.09-17.09; 30.09
 14.10; 04.11; 11.11
25.11; 09.12; 18.01
 26.01; 09.02; 22.02
 09.03; 23.03
06.04; 20.04; 04.05

IV grupi koolitused:
23.09-24.09; 07.10
21.10; 09.11; 18.11
02.12; 13.12; 19.01
02.02; 10.02; 02.03
16.03; 30.03
13.04; 21.04; 5.05

 
KOV sisseelamiskoolitused 1 koolitus 07.09-08.09 Tallinn
2 koolitus 02.11-03.11 Tallinn
Muudatuste juhtimise koolitusprogramm
9 koolitus 26.08; 15.09 (Tallinn)
10 koolitus 14.09; 29.09 (Tallinn)
11 koolitus 28.09; 12.10 (Tartu)
12 koolitus 02.11; 16.11 (Tallinn)
Sisekontrollisüsteemide koolitused
 
3 koolitust sügisel
Kaugjuhtimise koolitusprogramm 4 koolitus (21.09; 28.09.2021;Tallinn/Zoom)
5 koolitus (16.11; 23.11.2021; Tallinn/Zoom))
Poliitikakujundamise oskuste arendamise ning analüüsivõimekuse tõstmise valikmoodulid:
--> poliitikakujundamise baaskompetentsid I moodul;
--> Kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine II moodul;
--> Sissejuhatus andmeanalüüsi tarkvarasse R IV moodul.

I moodul 6. grupp 16.-17.09 (Tallinn)
I moodul 7. grupp 21.-22.10 (Tallinn)
II moodul 7. grupp 23.09; 30.09; 7.10 (Tallinn)
IV moodul (R-i) 3. grupp 8.09; 16.09; 23.09 (Tallinn)
Andmehaldurite koolitusprogramm

Andmehaldurid/-spetsialistid:
3. grupp  18.08.21, 25.08.21, 02.09.21 (veebikoolitus)
4. grupp 08.09, 15.09, 23.09.2021 (Tallinnas)
5. grupp 22.09, 29.09, 06.10.2021 (Tallinnas)
6. grupp 03.11, 10.11, 18.11.2021 (Tallinnas)

Andmehaldusest juhtidele, kontaktõppe vormis:
3. grupp Andmehaldusest juhtidele 13.10.2021 (Tallinnas)
4. grupp Andmehaldusest juhtidele 24.11.2021 (Tallinnas)
5. grupp Andmehaldusest juhtidele 01.12.2021 (Tallinnas)

Enesejuhtimise koolitusprogramm 6 koolitus (14.09; 21.09.2021)
7 koolitus (23.09; 30.09.2021)
8 koolitus (05.10; 13.10.2021)
9 koolitus (20.10; 27.10.2021)
10 koolitus (09.11; 16.11.2021)
11 koolitus (23.11; 30.11.2021)
Teenuse disaini programm (ATAP) Kuni 2 programmi alustavad sügisel
Digoskuste arendamise programm I moodul: MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamine 06.09-07.09
II moodul: Vahendid digitaalsete koosolekute korraldamiseks ning turvalisuse ja andmekaitsega seonduvad tegurid 18.10
III moodul: MS Word ja Outlook edasijõudnutele (tekstitöötlus MS Wordi baasil, aja- ja infohaldus MS Outlook baasil) 20.09-21.09
IV moodul: MS Excel edasijõudnutele 07.10-08.10
V moodul: Loovad töövahendid (MS Powerpoint, Forms, Power BI, Power Automate, OneNote, Planner, Sway)
11.11-12.11
Argumenteerimise koolitusprogramm 4 koolitus 07.09; 21.09 (Tallinn)
5 koolitus 07.10;21.10 (Tallinn)
6 koolitus 18.11; 02.12 (Tallinn)
Riigihangete ja riigiabi koolitused • Riigihangete alane veebikoolitus 22.09.2021 (Zoom)
• Riigihangete registri kasutajakoolitused kokku kuni 3 tk: Tartus 7.10.2021, Rakveres 28.10.2021, Tallinnas 11.11.2021;
• Riigiabi veebikoolitus oktoobris, 28.10.2021 (Zoom);
• Riigihangete registri infopäev veebikoolitusena oktoobris, 21.10.2021 (Zoom).
Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogu liikmete koolitused IV moodul finantsjuhtimise nurgakivid 10.09.2021 ÄÜ ja 24.09.2021 SA
Peadirektorite asetäitjate arendusprogramm Alustab sügisel
Eetika koolitused 8. koolitus - Avaliku teenistuse eetika 07.09.2021 (Tallinn)
9. koolitus - Korruptsiooniriskide ennetamine alus-, üld- ja kutseharidusasutustes 12.10.2021 (Tallinn)
10. koolitus - Avaliku teenistuse eetika 19.-20.10.2021 (veebis)
11. koolitus - Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris 16.11.2021 (Tallinn)
Sisseelamiskoolitused 1 koolitus (22.09-23.09; 30.09.2021; Tallinn)
2 koolitus (13.10-14.10; 21.10.2021; Tallinn)
3 koolitus (17.11-18.11; 25.11.2021; Tallinn)
Personalijuhtide arenguprogramm Moodulipõhine programm alustab sügisel
Keskastmejuhtide valikmoodulid 1. Konfliktijuhtimine 6.-7.10
2. Coachiv juhtimine 8.-9.09
3. Kriisijuhtimine 13.-14.10
4. Edasi- ja tagasiside andmine 16.-17.09
5. Stressijuhtimine 24.-25.08
6. Innovatsioon avalikus sektoris 3.-4.11

Infoks koolituste pakkujatele:
 

Kui soovite infot koolitusprojektide hangete kohta või tutvustada portfellis olevaid koolitustooteid, võtke ühendust Cherlin Aguga (cherlin.agu@rtk.ee; tel: 663 1841). 

2021 koolituste hankeplaan

Jrk nr Riigihanke nimetus Lepingu soovitav sõlmimise kuupäev (arvestades teenuse osutamiseks kuluvat ettevalmistusaega/asjade tarneaega) Lepingu kestus (kuudes või ajavahemikuna)
1 Keskastmejuhtide kompetentsimudeli uuendamine 01.03.2021 kuni 2021 dets
2 Enesejuhtimise koolitusprogramm 31.03.2021 kuni 2023 dets
3 Argumenteerimise koolitusprogramm 01.03.2021 kuni 2023 dets
4 Ruumiloome koolitusprogramm KOV-idele 15.03.2021 kuni 2022 dets
5 Teenuse disaini programm (ATAP) 31.05.2021 kuni 2023 dets
6 Personalijuhtide arendusprogramm 01.09.2021 kuni 2022 dets
7 Keskastmejuhtide arendusprogramm KAJA 01.11.2021 kuni 2023 dets
8 Sisekontrollisüsteemi koolitused KOV-idele 30.04.2021 kuni 2022 dets
9 Peadirektori asetäitjate arendamise programm 01.05.2021 kuni 2023 dets
10 Avaliku teenistuse ja avaliku sektori eetika koolitusprogramm 30.06.2021 kuni 2023 dets

Kliendid KAJA programmist

Dilaila Nahkur-Tammiksaar
Riigiprokuratuur
Juhtiv riigiprokurör

Millist väärtust on KAJA programm Sinu kui juhi jaoks loonud?

Sain üllatusega teada, et kõik keskastme juhid maadlevad samade probleemidega, olenemata valdkonnast. Oli nii tore teada saada, et ma ei ole siin maailmas üksi. Sain vabalt uute „kolleegidega“ südant puistata ja lisaks kuulata vanade proffide soovitusi. Kahju ainult, et enamus neist tuli läbi arvutiekraani. Ma poleks elus uskunud, et 4 täiesti võõrast inimest saavad iga ootamatult antud ülesandega 20 minutiga hakkama. Kui meie avaliku sektori juhid on sellised nagu minu 24 kursusekaaslast, on Eesti ikka väga võimas riik.

Kas ja kuidas oled inimesena kasvanud?

Ja kuidas veel! Nüüd olen rahu ise, sest õppisin KAJAs, et pean teisi rohkem kuulama, ei pea teiste hädade pärast ise põdema, vaid eelkõige nautima oma tööd.

Kellele soovitaksid programmis osalemist ja miks?

Kõigile avaliku sektori keskastme juhtidele soovitan, eriti neile, kes on juhid olnud kuni 5 aastat. Ma oleksin küll varem tahtnud saada neid soovitusi, mis nüüd pärast 22 aastat ekslemist ja inimkatseid 10 kuuga korraga sülle kukkusid. Koolitajad olid nii huvitavad isiksused, keda ju muidu ei pruugi elus kohatagi. Väga lahe oli ja siirad tänud EBSile ladusa korralduse eest nii keerulisel ajal!

Millist väärtust on KAJA programm Sinu kui juhi jaoks loonud?

EBS poolt välja töötatud aastane koolitusprogramm andis minule selle aasta jooksul tohutult enesekindlust, et olen juhina õiges suunas liikumas. Lisaks teadmistele andis KAJA programm hindamatu suhtlusvõrgustiku juhtimisalaste arutelude pidamiseks.Tänapäeval on hea juhi oskuseks ja ülesandeks luua töökeskkond, kus meeskonnaliikmed on oma rollidest teadlikud ja kõik koos liiguvad pühendunult eesmärkide täitmise suunal.

Kas ja kuidas oled inimesena kasvanud?

Kuivõrd olen  juhiks kasvand tippspetsialisti rollist, siis andis KAJA minule vajaliku tõukke ja tööriistakasti, et lasta lahti varasemast rollist ja keskenduda täielikult juhi rollile. KAJA aastane programm andis mulle selge vastuse, et minus on vajalik pagas isikuomadusi ja oskusi selleks, et edukalt tulla toime ka juhi rolliga. Kaja andis mulle ka teadmise, et Iga juht on unikaalne ja lõpuks on juhi edukust võimalik mõõta läbi järgijate ning KAJA kindlasti aitas kaasa, et saaksin seda teekonda läbida pühendunumalt ja enesekindlamalt kui enne KAJA läbimist.

Kellele soovitaksid programmis osalemist ja miks?

Soovitaksin seda programmi kõikidele juhtidele, kellel on soov saada teada kaasaegsetest juhtimismeetoditest, arendada oma eneseteadlikust oma rollist ja luua suhtlusvõrgustik mille kaudu jagada juhtimiskogemust ja seeläbi jõuda veelgi paremate tulemusteni. Nagu KAJA koolitusprogrammi grupiaruteludes tihti selgus oli üks või teine väljakutse juba mõne juhi laualt läbi käinud ja koos selle üle arutledes leidsime mitmeid häid lahendusi.

Viimati uuendatud 23.09.2021