Haridus

Hariduse valdkonnas toetatakse struktuurifondidest haridusasutusi ja nende pidajaid, riigiasutusi, kohalike omavalitsuste üksuseid, aineühendusi ja kõrgkoole. Koolide IKT-taristu arendamise toetusi rakendab kuni 30. maini 2021 Riigi Infosüsteemi Amet, peale mida liigub nende toetuste rakendamine RTK-sse.

Investeeringud:

Hariduse valdkonnas jagatakse toetusi selleks, et tagada ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus tööturul osalemiseks.

Valdkonna eesmärgid:

  • Kvaliteetsete hariduslike tugiteenuste abil varase koolist ja haridussüsteemist lahkumise vähendamine ning karjäärivalikute toetamine;
  • Õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ja noorsootöötajate õpetamispädevuse parandamine, et rakenduks iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus kõigil haridustasemetel ja –liikides;
  • kaasaegne ja uuenduslik õppevara kasutuselevõtt;
  • Demograafiliste muutustega arvestav ja kaasava hariduse põhimõtetest lähtuv koolivõrk, mis tagab võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele kõigis Eesti piirkondades;
  • Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust
  • Kutse-ja erialase kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal on suurenenud, inimeste elukestva õppe võtmepädevused on paranenud ning suurenenud on nende konkurentsivõime tööturul.

Hetkel AVATUD meetmed:

Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Loe lähemalt

Haridusasutuste meeskonnakoolitused

Selle meetme raames antakse toetust eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Loe lähemalt

Õppevara ühiskasutus KLASS+

Toetuse andmise eesmärk on suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (Klass+) abil.

Loe lähemalt

Keeleõppetegevused

Ebapiisava keeleoskusega elanikkonna keeleoskuse arendamine, noorte ja laste keelteoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine.

Loe lähemalt

Digitaalne õppevara - nutikas õppimine

Toetust antakse digitaalse õppevara arendamiseks ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemiseks või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemiseks.

Loe lähemalt

Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks

Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.

Loe lähemalt

Hetkel SULETUD meetmed:
 

Õpetajate täiendusõpe

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Loe lähemalt

Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel

Meede on suunatud kutseõppeasutustele, rakenduskõrgkoolidele ja ülikoolidele, eesmärgiga tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel.

Loe lähemalt

Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse

Toetuse andmise eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute (põhi- või keskhariduseta isikud) tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppes.

Loe lähemalt

HEV koolivõrk

Toetus aitab viia hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide õppehooned vastavusse muutunud õpilaste arvuga ning muudatustega koolivõrgus.

Loe lähemalt

Õpetajate lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Loe lähemalt

Ettevõtlusõpe

Meetmega soovitakse tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ning praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.

Loe lähemalt

Kompetentsikeskused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Loe lähemalt

Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes

Toetuse andmise eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööturule siirdumiseks peale põhikooli.

Loe lähemalt

Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Loe lähemalt

Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilastele

Toetuse andmise eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Loe lähemalt

Digitaalne õppevara - simulaatorid

Toetuse andmise tulemusel kaasajastatakse kutseõppeasutuste õpet töökeskkonda simuleerivate õppevahendite ehk simulaatoritega.

Loe lähemalt

Põhikoolivõrk

Toetuse eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele ja viia üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

Loe lähemalt

Võtmepädevused

Toetuse andmise eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine.

Loe lähemalt

Teeme+

Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Loe lähemalt

Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA)

Toetatakse projekte, mis parandavad õppe- ja teadustöö tingimusi, tõhusust ja kvaliteeti.

Loe lähemalt

Nutikad lahendused noorsootöös

Selle meetme eesmärk on suurendada ning kasvatada kohalike omavalitsuste võimalusi ja võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamises.

Loe lähemalt

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC: taotlemisest teostuseni

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

Sümboolika, logod ja viitamine

Toetust saanud projektidele kehtib teavitusmäärusest tulenev teavituskohustus logode ja sümboolika avaldamise näol. Siit lehelt leiad juhendid, logod, sümboolikaga slaidipõhjad ja teavitusplakati generaatori. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 21.09.2021