Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus

Meetme eesmärk on suurendada inimeste ameti ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

Toetusmeede on SULETUD

Taotlusvoor oli avatud 5. aprill - 5. mai 2021 kell 16:30 


Sihtgrupp:

KOV-id, KOV liidud, MAK-id, MTÜ-d või SA-d või nende esindusorganisatsioonid, riigi ametiasutused.


Eesmärk:

Suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning inistitutsionaalset suutlikkust.


Tulemused:

75 protsenti projektidest toovad kaasa arengu ja muutuse, kus midagi hakatakse tegema uuel või paremal moel.


II taotlusvooru eelarve:

196 532 eurot

Tingimused:

 • Projekti rakendamisel peab osalema vähemalt üks partner või kaasatav organisatsioon.
 • Minimaalne toetussumma on 8 500 eurot. Maksimaalne toetussumma 30 000 eurot.

Toetatavad tegevused:

 • Toetust antakse projektile, mille raames viiakse läbi arendusprojekte järgmistes valdkondades:
  • piirkondade arengu teadmistepõhine kavandamine;
  • avalike teenuste teadmistepõhine korraldamine, sealhulgas kohalike omavalitsuste koostöö avalike teenuste osutamisel või avalike teenuste lepinguline üleandmine kodanikuühendustele;
  • kohalike omavalitsuste ühinemine ning ühinemise järgse arengu toetamine; 
  • kohalike omavalitsuste koostöövõimekuse suurendamine ja omavalitsusliitude võimekuse arendamine
    
 • Toetatavateks tegevusteks on arendusprojekti ettevalmistamine ja läbiviimine, sealhulgas:
  • uuringu või analüüsi läbiviimine (andmete kogumine, analüüsimine ja raporti koostamine);
  • juhendmaterjalide, metoodikate ja mudelite koostamine (sealhulgas tegevuskavade koostamine uuringu või analüüsi tulemuste rakendamiseks praktikas);
  • protseduuride, sealhulgas sisekontrolli süsteemi väljatöötamine;
  • konsultatsioon, koolitus ja nõustamine sealhulgas projekti eesmärkide saavutamiseks vajaliku väliseksperdi kaasamine ning stažeerimine välisriikides;
  • koordineerimine;
  • seminarid, ühisarutelud või muud töövormid projekti tegevuste kavandamiseks ja läbiviimiseks (sealhulgas ühistegevuse planeerimiseks ja koostöö alustamiseks);
  • teavitamine.

Hindamine:

Kuna meetme tegevuses kohalik ja regionaalne arendusvõimekus on mitu erinevat toetatavat tegevust, siis on ka hindamiskriteeriumite ning hinnete kirjeldused osaliselt erinevad. Täpsemad hindamiskriteeriumid, tingimused ja dokumendid leiate toetatavate tegevuste alt.

Hindamiskomisjoni koosseis:

 • Kaire Luht – komisjoni esimees, Rahandusministeerium;
 • Mart Uusjärv - liige, Rahandusministeerium;
 • Väino Tõemets- asendusliige, Rahandusministeerium;
 • Eleri Kautlenbach - asendusliige, Rahandusministeerium;
 • Marge Kõiva - liige, Riigi Tugiteenuste Keskus;
 • Tiina Sams- asendusliige, Riigi Tugiteenuste Keskus;
 • Jan Trei - liige, Eesti Linnade ja Valdade Liit;
 • Kalle Toomet - asendusliige, Eesti Linnade ja Valdade Liit;

Avatud taotlusvoor:

Maakonna arengustrateegia ja selle tegevuskava uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid (2021. aasta taotlusvoor)

Sihtgrupp 

Maakonna arengustrateegia koostamise eest vastutav organisatsioon (kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse üksuste liit või maakondlik arenduskeskus)​.

Eelarve ja toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on 113 840 eurot.
 • Minimaalne toetuse summa on 8500 eurot.
 • Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 25 000 eurot.
 • Üks maakond võib esitada ühe taotluse.
 • Toetuse määr on kuni 85 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

Tingimused

Toetatakse uuringu või analüüsi läbiviimist valdkondades, mis on vajalikud maakonna arengustrateegiate uuendamiseks:

 • Arengu kohandamine muutustega rahvastikus, sh millised valdkonnad ja teenused on vaja esmajärjekorras ümber korraldada seoses rahvastiku vähenemise ja vananemisega.
 • Teenuse osutamise võrgustiku terviklik korraldamine rahvastikumuutustega arvestavalt, s.h. teenuse osutamise viiside, infrastruktuuri, personali jne. vastavusse viimine teenuse osutamise vajadustega.

Taotlemine:

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu alates 5. aprillist ja taotluste esitamise tähtaeg on 5. mail kell 16:30.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Hindamine

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta vahearuande vähemalt üks kord aastas. Kui projekt kestab kolm kuud või vähem, ei pea toetuse saaja vahearuannet esitama. Aruanded esitatakse E-toetus keskkonna kaudu.

Kontakt:

Valdkonnad:

Eelika Pärna

E-toetus

Taotlusvoor oli avatud 01.10-30.10.2020 16:30

Sihtgrupp

Maakonna arengustrateegia koostamise eest vastutav organisatsioon (kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse üksuste liit või maakondlik arenduskeskus)​

Eelarve ja toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve oli 471 453 eurot. 
 • Maksimaalne toetuse summa ühte maakonda hõlmava projekti kohta oli 25 000 eurot, mitut maakonda hõlmava projekti kohta 35 000 eurot.
 • Üks taotleja võis esitada kuni 2 taotlust (ühte maakonda hõlmava projekti taotlust või mitut maakonda hõlmava projekti ühistaotlust)
 • Toetuse määr oli kuni 85 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

Tingimused

Toetati uuringu või analüüsi läbiviimist valdkondades, mis on vajalikud maakonna arengustrateegiate uuendamiseks:

 1. arengu kohandamine muutustega rahvastikus, sh valdkondade ja teenuste määratlemine, mida on vaja esmajärjekorras ümber korraldada seoses rahvastiku vähenemise ja vananemisega;
 2. teenuse osutamise võrgustiku terviklik korraldamine rahvastikumuutustega arvestavalt, sh teenuse osutamise viiside, infrastruktuuri, personali jne vastavusse viimine teenuse osutamise vajadusega;
 3. majanduse ja ettevõtluskeskkonna arendamise võimalused, sh konkurentsieeliste arendamise või arengu kitsaskohtade kõrvaldamise võimalused, suurima mõjuga ühistegevuste valik ettevõtjate arengu toetamiseks, asukohavalik infrastruktuuri arendamiseks, võimalused haridus- ja teadusasutuste ning ettevõtete koostöö süvendamiseks jne.

Toetatud projektid

Nimetus

Taotleja

Summa (€)

Tartumaa ettevõtluskeskkonna tugiteenuste hetkeseis ja arengusuunad

Tartumaa Omavalitsuste Liit

24 480,00

Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja -võimaluste analüüs

Raplamaa Omavalitsuste Liit

16 110,00

Uuring „KOBARa glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste hindamine“

Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus

30 498,00

Rapla maakonna avalike- ja erateenuste osutamise võrgustiku rahvastikumuutustega ja tulevikutrendidega kohandamise võimaluste uuring

Raplamaa Omavalitsuste Liit

24 270,00

Valgamaa kohalike omavalitsuste ringmajanduse võimekuse ja eesmärkide audit

Otepää Vallavalitsus

25 000,00

Põlvamaa rohemajanduse hetkeolukorra ja prioriteetsete arendusvaldkondade analüüs

Põlvamaa Omavalitsuste Liit

20 910,00

Lääne-Virumaa haridusvõrgu analüüs

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

25 000,00

Jõgeva maakonna majanduse ja ettevõtluskeskkonna arendamise võimalused

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

24 388,20

Lääne-Eesti vesiviljeluse tegevuskava

Saaremaa Vallavalitsus

35 000,00

Järva maakonna ettevõtluskeskkonna ja piirkonna ettevõtete arengu toetamise võimaluste uuring

Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus

24 388,20

Võru maakonna mahekokkuleppe täitmiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus

21 216,00

Maakonnaülese õppekorralduse analüüsi teostamine hariduslike erivajadusega laste haridusteenuses

Viljandimaa Omavalitsuste Liit

25 000,00

Biojäätmete kogumis- ja käitluspotentsiaali väljaselgitamine

Saaremaa Vallavalitsus

22 950,00

Kultuur ja eripära tegevuskava LOOV VÕRU MAAKOND koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus

20 400,00

Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüsi koostamine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

25 000,00

Taotlusvoor oli avatud 01.10-30.10.2019 16:30

Sihtgrupp

KOV-id, KOV-ide liidud, MAK-id, MTÜd, SAd ja nende esindusorganisatsioonid.

Tingimused

 • Toetame määruse § 5 lõikes 2 nimetatud tegevusi lõikes 1 nimetatud valdkondades, sh:
  • kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste korraldamise ja osutamise muutmine ja disain (sh ülesannete osutamine omavalitsuste koostöös, teenuskorralduse mudelite väljatöötamine ja käivitamine);
  • kohaliku omavalitsuse üksuste ühisasutuste ja ühisametite kujundamine ja käivitamine (sh koostöövajaduse määratlemine, ülesannete ühise täitmise alternatiivide ja kaasnevate kulude ja tulude hindamine, koostöö vormis, sisus, ulatuses ja põhimõtetes kokkuleppimine, koostööorganisatsiooni struktuuri väljatöötamine, koostööorganisatsiooni moodustamise ja käivitamisega seotud muud tegevused);
  • kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutuste ja hallatavate asutuste struktuuride kujundamine, millega kaasneb tõhusam juhtimine, seadustega ettenähtud ülesannete täitmine ja teenuste korraldus või osutamine;
  • kohaliku omavalitsuse üksuse sisekontrollisüsteemi kujundamine ja väljaarendamine (sh olemasolevate protsesside hindamine, põhimõtete ja tegevuste määratlemine sisekontrollisüsteemi arendamiseks, kordade ja menetlusreeglite väljatöötamine ning rakendamine);
  • kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõimekuse tõstmine läbi maakondlike ja regionaalsete kohaliku omavalitsuse üksuste liitude või maakondlike arenduskeskuste (sh koostöövajaduse analüüsimine, liitude kompetentside konsolideerimise vajaduse ja võimaluste analüüs, regionaalse kohaliku omavalitsuse üksuste liidu koostöömudeli kujundamine, koostöö vormis, sisus, ulatuses ja põhimõtetes kokkuleppimine ning muud koostöö kujundamise ja käivitamisega seotud tegevused);
  • kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõimekuse tõstmine läbi üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimisvõimekuse arendamise (sh poliitika kujundamises osalemise võimekuse arendamine ning omavalitsuste huvide esindamisel vajalike kompetentside väljaarendamine, sh teiste riikide vastavate kogemustega tutvumine ja nende põhjal Eestile sobivate lahenduste kujundamine ja rakendamine).
  • avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine kohalikul tasandil (sh avatud valitsemise põhimõtetes kokkuleppimine kogukondade esindajatega, avatud valitsemise tegevuskava koostamine, avatud valitsemise põhimõtteid tutvustavate tegevuste läbiviimine ja kaasav eelarve).
 • Projekti rakendamisel pidi osalema vähemalt üks partner või kaasatav organisatsioon.
 • Taotlusvooru eelarve oli 250 000 eurot. Maksimaalne toetussumma taotleja kohta oli 25 000 eurot, välja arvatud avatud ja kaasava valitsemise valdkonna projektidel, mille maksimaalne toetussumma oli 10 000 eurot. Minimaalne toetussumma oli 8500 eurot. Toetusmäär oli kuni 85%

Toetatud projektid

Nimi

Projekti nimetus

Toetuse summa

Jõgeva Vallavalitsus

Põltsamaa valla ja Jõgeva valla ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine

21 445,50

Türi Vallavalitsus

Türi valla põhikoolivõrgu korrastamine

10 030

Raplamaa Omavalitsuste Liit

Rapla maakonna kohalike omavalitsusüksuste, haridusasutuste ja erinevate spordivaldkonnas tegutsejate ühise noortespordi koostöövõrgustiku (nn Raplamaa Spordiakadeemia) kujundamine

24 965,60

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus

Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine

24 990

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Edukuse võti - oskuslikud läbirääkimised strateegilises planeerimises ja poliitika kujundamises.

24 990

Anija Vallavalitsus

Anija ja Raasiku valdade majandusvaldkonna analüüs ja haldusteenuse mudeli loomine

23 684,40

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Hariduse tugiteenuse ja hariduslike erivajaduste õppe tagamise tõhusate korraldusmudelite analüüs ja disain

21 250

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Jõgeva maakonna koostöö arendamine hariduse- ja kultuurivaldkondades

20 536

Viljandi Linnavalitsus

Avaliku liiniveo teenuskorralduse mudeli parendamine Viljandi linnas ja selle lähiümbruses

18 360

Tõrva Vallavalitsus

Tõrva valla ja Otepää valla ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine

24 480

Rakvere Linnavalitsus

Kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine Rakveres

8 542,37

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Ida-Viru maakonna avalike teenuste kvaliteedi parandamine kohalike omavalitsuste koostöös

23 467,14

Viimati uuendatud 12.05.2021