Kohaliku ja regionaalse arendusvõime tõstmiseks toetuse andmine (koolitus- ja arendustegevused ning eksperdirühmade tegevused)

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) viib kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse edendamiseks ellu koolitus- ja arendustegevusi ning korraldab strateegiliste küsimuste lahendamisele suunatud eksperdirühmade tööd.

Toetuse saaja: RTK Personaliarendus

Täpsem info: Cherlin Agu, tel. 663 1841


Sihtgrupp:

 • kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutuste ametnikud ja töötajad ning hallatavate asutuste töötajad;
 • valla- ja linnavolikogu liikmed, valla- ja linnavalitsuse liikmed ning vallavanemad ja linnapead;
 • maakondlike ja üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liitude töötajad ja juhatuse liikmed;
 • maakondlike arenduskeskuste töötajad ja juhatuse liikmed;
 • riigiasutuste ametnikud ja töötajad;
 • mittetulundusühenduste töötajad ja liikmed, sealhulgas juhatuse liikmed.

Eesmärk:

Suurendada kohaliku ja regionaalse tasandi võimekust kavandada piirkondlikku arengut, kavandada ja viia ellu maakonna arengustrateegia ja kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärke ning korraldada teenuste, elu- ja ettevõtluskeskkonna ning linnaruumi arengut. 


Tulemused: (sihttase aastaks 2029):


Koolitus- ja arendustegevused

 • 20 uut arenguprogrammi
 • 2000 arenguprogrammi läbinud osalejat

Eksperdirühmade tegevused

 • 2 eksperdirühma

Eelarve:

Kogueelarve  €1 777 274,
millest €1 244 092 (70%) on Euroopa Liidu toetus ja 30% riiklik kaasfinantseering.

Tingimused:

Riigihalduse ministri 04.11.2022 käskkiri nr 199 „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine“.

Toetatavad tegevused:

 • koolitus- ja arendustegevused kohaliku ja regionaalse tasandi osapoolte arendussuutlikkuse tõstmiseks, mis hõlmavad väga erinevaid formaate nagu näiteks koolitusprogramm, töötuba, ekspertnõustamine, mentorlus, seminar, konverents, konsultandid jne. Toetavateks tegevusteks on sealhulgas ka õppevisiidid ja stažeerimine, õppematerjalide, juhendite, metoodikate ja mudelite väljatöötamine ning teavitustegevused.
   
 • eksperdirühmade tegevused. Eksperdirühmad luuakse jooksvalt, kui tekib vajadus töötada välja lahendused sellistele strateegilistele küsimustele, mis nõuavad riigi ja omavalitsuste koostööd. Küsimused peavad olema seotud kohaliku ja regionaalse tasandi teenuste, elu- või ettevõtluskeskkonna parema korraldamisega. Toetavateks tegevusteks on sealhulgas ka eksperdirühma juhtimine ja administreerimine, õppematerjalide, juhendite, metoodikate ja mudelite väljatöötamine, uuringute, analüüside ja küsitluste läbiviimine, koolitus- ja arendustegevused ning teavitustegevused.

Registreerumine toimub riigitöötaja iseteenindusportaalis (RTIP), kus iga koolituse-/arendustegevuse jaoks luuakse eraldi koolitussündmus

Kontakt:

 Cherlin Agu
 
cherlin.agu@rtk.ee

Tel. 663 1841

   

E-toetus

Viimati uuendatud 09.02.2023