Konfliktijuhtimise valikmoodul

Konfliktijuhtimise valikmooduli kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolitusmooduli eesmärk on koolitusel osalejate enesekindluse tõstmine erinevate keeruliste suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Koolitusel käsitletakse nii inimese käitumise varjatud psühholoogilisi aspekte kui ka praktilisi suhtlemisvõtteid erinevate isikutega. Samuti õpitakse vajalikke eneseregulatsiooni tehnikaid, mis aitavad konfliktsituatsioonis iseenda emotsioone ohjata ning tööpingetega toime tulla.


Õpiväljundid

Koolituse tulemusena osalejad: 

 • mõistavad konfliktide tekkimise algeid ja põhjuseid ning oskavad teatud konflikte ennetada või koheselt algfaasis lahendada
 • tunnevad erinevaid konfliktide liike (huvide konflikt, väärtuskonflikt jt) ning oskavad vastavalt sellele valida sobilikke lahendusviise
 • saavad aru problemaatilise käitumise psühholoogiast ning oskavad sellest lähtuvalt valida kohast suhtlemisstiili erinevate isikutega
 • suudavad täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja suhtluspartneri käitumise detaile ning valida mõjusamaid suhete juhtimise viise
 • tulevad toime ebaadekvaatse enesehinnangu või ründava hoiakuga isikute poolt põhjustatud olukordadega
 • teavad ja oskavad märgata tuntumaid demagoogiavõtteid.

Metoodika

Koolitusel kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: loenguline osa, individuaalsed harjutused, arutelu, testid, juhtumi analüüs. Kombineerides erinevaid metoodikaid, jõuab kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse. 


Sihtrühm

Koolitusprogrammi sihtrühmaks on eelkõige keskastmejuhid ja tippjuhtide asetäitjad, keda valikmooduli koolitusteema enim puudutab ja kes tunnevad vajadust valikmooduli koolitusteemas põhjalikumate teadmiste omandamiseks ja oskuste lihvimiseks. Koolituse sihtrühm laiendati ka esmatasandijuhtidele.

Koolituste ajakava:

09.-10.02.2022 1. grupp
12.-13.04.2022 2. grupp
01.-02.11.2022 3. grupp

2022 aastal on tulemas järgmised valikmoodulit:
II poolaasta

Edasi-ja tagasiside andmine
03.-04.10.2022 3. grupp

Stressijuhtimine
25.-26.10.2022 3. grupp 

Coachiv juhtimine
22.-23.09.2022 3. grupp 

Innovatsioon avalikus sektoris
 20.-21.09.2022 2. grupp 

Kriisijuhtimine
13.-14.10.2022 2. grupp

4

Toimunud koolitusi 

70

Läbinute arv

1

Katkestajate arv

71

Registreerunute arv

99,4%

Rahuloluprotsent

62,16%

Tagasiside andjate protsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Koolitus ületas ootused. Sain rohkem kui oskasin loota.
 • Väga hästi üles ehitatud. Piisavalt teooriat ja praktilisi näiteid ning tasakaalukalt ka praktilisi töid. Esimesel päeval läbitu toetas teise päeva teemasid.
 • Suur pluss oli mitmete koolituse teemasid käsitlevate uuringute ja nende tulemuste äramärkimine. Sisu oli põnev ja sain mõtteid, praktilisi võtteid edaspidiseks.
 • Minu meelest on hea programm, piisavalt tasakaalus. Positiivne, et nt mu enda tähelepanu ei hajunud kahe päeva jooksul.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Kuna koolitus toimus Zoomis, siis oli aeg-ajalt probleeme kuuldavusega, just siis, kui toimus osalejate arutelu ja esitati küsimusi
 • Võimalusel korraldada kontaktõpe. 
 • Grupitööd oleks võinud rohkem olla
 • Koolitus oli hästi läbi viidud. Meeldis ka, et ajakavast peeti suures plaanis kinni ja pause oli piisavalt, mis on virtuaalkoolituse puhul väga oluline. Siiski võiks kasu olla suurem klassikoolitusel. 


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Intelligentne Grupp OÜ, Kaija Kukk, kaija@intelligentne.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

434,93 € kontaktõppe korral/ 308.00 € virtuaalõpe, 100% mahus osalemise korral tasuta.

Tellimisinfo

Tasuliste koolitusgruppide tellimiseks, palume kirjutada keko@rtk.ee 

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Konfliktijuhtimise valikmoodul

Viimati uuendatud 07.01.2022