Sa oled siin

Korduma kippuvad küsimused

Milliseid hankeid korraldab RTK ja milliseid asutus ise?

Toimemudeli kohaselt korraldab RTK riigihankeid, mida riigihangete seaduse järgi tuleb menetleda riigihangete registris (vt allpool piirmäärade-tähtaegade tabelit).

Milliste seadusest tulenevate tähtaegadega hanget planeerides arvestada tuleb?

 

Hankemenetluse liik (asjad ja teenused) Piirmäär Pakkumuste esitamise tähtaeg Vaidlustustähtaeg Ooteaeg enne lepingu sõlmimist
Lihthange

30 000 –

59 999 €
5 tööpäeva 3 tööpäeva 5 tööpäeva
Avatud menetlus

60 000 –

143 999 €

15 päeva – asjad/teenused

25 päeva – ehitustööd 
10 päeva 10 päeva
Rahvusvaheline menetlus 144 000 € – …

30 päeva – asjad/teenused

45 päeva – ehitustööd 
10 päeva 14 päeva
Sotsiaalteenus

300 000 –

749 999 € 
Hankija otsustada 10 päeva 10 päeva
Eriteenus

60 000 –

749 999 €
Hankija otsustada 10 päeva 10 päeva

Millise ajakuluga tuleks keskmiselt arvestada RTK kaudu hanke läbiviimisel?

Hanke ettevalmistamisele ja läbi viimisele kuluv aeg sõltub menetlusliigist ja jaguneb enamasti selliselt:

Kelle poole pöörduda riigihankeid puudutavates küsimustes?

 

Üldkontakt: hanked@rtk.ee

Valitsemisalade kontaktisikud RTKs:

Nimi

Teenindatavad asutused

Telefon

e-posti aadress

Mihkel Rääk
Keskkonnaministeerium

663 8235

mihkel.raak@rtk.ee

Heivo Murdmets
Sotsiaalministeerium

663 1402

heivo.murdmets@rtk.ee

Riina Loorpuu

Justiitsministeerium
Rahandusministeerium
Riigikantselei

663 8213

riina.loorpuu@rtk.ee


Muud olulised kontaktid:

Nimi

Kontaktandmed

Rahandusministeeriumi riigihangete seaduse nõustamine

E 9:00 – 12:00

K 14:00 – 17:00

R 9:00 – 12:00

riigihanked@fin.ee

tel: 611 3701

Riigihangete registri kasutajatugi

E-R 9:00 – 12:00 ja 13:00 – 15:00

register@riigihanked.riik.ee

tel: 611 3693 ja 611 3703

Riigihangete Vaidlustuskomisjon 

vako@fin.ee

tel: 611 3713

 

Mida pean tegema, kui soovin hanke läbiviimist RTK poolt?

Esmalt tuleks soovitud hanke osas anda sisend aasta alguses koostatavasse hankeplaani, et teaksime oma tööplaani koostamisel sellega arvestada. Seejärel tuleks hanke ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks planeerida piisav ajavaru. Hanke töösse andmiseks tuleb täita lähteülesande vorm (28.59 KB, DOCX) ja koostada tehniline kirjeldus ning edastada need aadressil hanked@rtk.ee. Seejärel suuname selle töösse ja Teiega võetakse edasise osas ise ühendust.

Kes sõlmib hankelepingu?

Hankelepingu sõlmib asutus ise. Lepingu allkirjastab asutuse juht või tema volitatud isik. Lepingu kooskõlastamise ja allkirjastamise korraldab hanke kontaktisik. Peale lepingu sõlmimist tuleb RTKle esitada lepingu sõlmimise info.

Mida teha, kui lepingu täitmise käigus ilmneb vajadus lepingut muuta?

Hankelepingu muutmine on lubatud vaid riigihangete seaduses sätestatud juhtudel. Lepingu muutmise vajaduse ilmnemisest tuleks teavitada RTK ning kooskõlastada lepingu muudatus. Soovitame lepingu muutmise vajaduse ilmnemisel kaaluda, kas tegemist on lepingu muutmisega või on tegemist lepingu mittenõuetekohase täitmisega lepingupartneri poolt. Kui tegemist on lepingu mittenõuetekohase täitmisega, tuleks rakendada lepingust ja õigusaktidest tulenevaid õiguskaitsevahendeid ning sellisel juhul ei tohi kindlasti sõlmida lepingu muudatust.

Kas RTK aitab ka väikeostu läbiviimisel?

Väikeostud viib üldjuhul läbi iga asutus ise vastavalt oma asutuses kehtestatud väikeostude läbiviimise korrale.

Mida teha, kui soovime midagi hankida, aga hankeplaanis seda hanget ei ole?

Sellisel juhul tuleb hange saata töösse sarnaselt hankeplaanis oleva hankega. Hanke töösse andmiseks tuleb täita lähteülesande vorm ja koostada tehniline kirjeldus ning edastada need aadressil hanked@rtk.ee. Hankeplaani välise hanke puhul tuleb kindlasti arvestada sellega, et selle hankega ei tegeleta eelisjärjekorras, vaid võetakse töösse siis, kui hankeplaanis olevad tähtaegselt töösse tulnud hangete läbiviimisest aega üle jääb. Seetõttu soovitame võimalusel oma soovid alati õigel ajal läbi mõelda ja kõik vajalikud hanked hankeplaani lisada. Hankeplaanis olevate hangete vajaduse ära langemisel või uute hangete läbiviimise vajadusel ilmnemisel pealume RTKd teavitada esimesel võimalusel. See võimaldab meil operatiivsemalt reageerida kiireloomulistele ja ootamatutele hangetele.

Kust saada abi, kui ma ei oska koostada tehnilist kirjeldust ja anda hankesse piisavalt sisendit?

Kui tehnilise kirjelduse koostamiseks ja hankesse sisendi andmiseks pole piisavalt infot, siis:

  • Võta ühendust RTK kontaktisikuga ja küsi nõu.
  • Uurida, kas keegi teine on viinud läbi analoogset hanget. Seda saab teha riigihangete registri lehel www.riigihanked.riik.ee.  Hangete vaatamiseks ei pea ennast sisse logima. Piisab, kui esilehel otsingut kasutada ning seejärel saab juba iga konkreetse hanke juures vaadata hankes kehtestatud tingimusi ja tehnilist kirjeldust. Selles osas võib vajadusel abi paluda RTKlt.
  • Vii läbi turu-uuring: võta ühendust potentsiaalsete pakkujatega ja kohtu nendega või saada neile päring täiendava info saamiseks. Turu-uuring tuleks dokumenteerida ja info selle kohta lisada ka lähteülesande vormile, et RTK teaks seda infot kajastada ka riigihanke alusdokumentides.

Kes peab vastama hankemenetluse käigus esitatud küsimustele?

Hankemenetluses esitatud küsimustele vastamise korraldab RTK. Juhul, kui tegemist on tehnilise küsimusega hanke sisu osas, võtab RTK ühendust tellija hanke eest vastutava isikuga, kes annab sisendi küsimusele vastamiseks.

Kas RTK poolt läbiviidavates kesksetes hangetes osalemine on kohustuslik? Mis kasu ma sellest saan?

RTK poolt läbiviidavates kesksetes hangetes osalemine ei ole kohustuslik. Soovitame kesksete hangete puhul liituda hankega siis, kui selleks on reaalne vajadus, nt on mahud nii suured, et selleks on vaja läbi viia riigihanke menetlus. Kui tegemist on asjade/teenustega, mille eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära, tasub kaaluda asutustel ise väikeostu läbiviimist kuna see on mugavam ja kiirem.

Kuidas arvutada riigihanke eeldatavat maksumust?

Riigihanke eeldatav maksumus on hankija poolt samalaadsete asjade, teenuste, ehitustööde hankelepingute täitmisel eeldatavalt makstav kogusumma, arvestades tulevikus tekkivaid kohustusi ja hankelepingu uuendamist. Riigihanke eeldatava maksumuse hulka ei arvestata käibemaksu.

Täpsemalt saab riigihanke eeldatava maksumuse määramise kohta lugeda Rahandusministeeriumi tellitud analüüsist „Riigihanke eeldatava maksumuse määramine“.

Juhime tähelepanu, et analüüs on läbi viidud 2016. aastal ning sellega seoses on viited analüüsis kuni 31.08.2017 kehtinud riigihangete seaduse paragrahvidele. Eeldatava maksumuse määramine sisuliselt uues seaduses muutunud ei ole.

Millise info me peame RTK-le edastama, kui hankeleping lõppeb?

Peale hankelepingu lõppemist tuleb esitada 5 tööpäeva jooksul RTK-le e-posti aadressile hanked@rtk.ee teave hankelepingu lõppemise kohta, mis sisaldab vähemalt järgmist infot:

  1. Riigihanke nimetus
  2. Riigihanke viitenumber
  3. Lepingu number
  4. Lepingu lõppemise kuupäev
  5. Lepingu tegelik kogumaksumus km-ta
  6. Lepingu  muudatused (täita juhul, kui hankelepingu muutmise kohta teadet ei esitatud) koos muudatuste põhjendustega
  7. Ettevõtjapoolsed hankelepingu rikkumised, mille tulemusena on lepingust taganetud või leping üles öeldud, hinda alandatud, hüvitatud kahju või makstud leppetrahvi ning info selle kohta, kas hankelepingu rikkumisega seotud nõue on vaidlustatud?

 

25.11.2019