Läbivad õigusaktid

Kuva õigusakti täpne kirjeldus Sulge õigusakti täpne kirjeldus

Seadus reguleerib Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa territoriaal- ja naabruspoliitika koostööprogrammide ning enim puudust kannatavate inimeste jaoks loodud Euroopa abifondi vahendite kasutamist 2020. aastani.   Seadusega pannakse paika riigisisene ülesannete jaotus ning asutuste vastutus. Lisaks antakse ministeeriumidele juhised toetuse andmise tingimuste koostamiseks. Nende alusel tekib taotlejatel võimalus struktuurivahendeid taotleda.
Kinnitatakse taotleja ja toetuse saaja kohustused ja õigused, toetuse kasutamise ja haldusülesannete täitmise kontrollimise ning toetuse kasutamise jälgimise korraldus, toetuse äravõtmise alused ning vaidemenetluse erisused võrreldes haldusmenetluse seadusega.

Üldiselt toetuse taotleja ja saaja jaoks süsteem võrreldes perioodiga 2007–2013 ei muutu, samaks jäävad ka toetust vahendavad asutused. Uudsena nähakse ette valdkondlike komisjonide moodustamine, mis hakkab jälgima struktuurivahendite eesmärkide elluviimist ja tulemuste saavutamist.

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seadus (inglise keelne): https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530112015002/consolide.

Tingimused Õigusakt Seletuskiri | 1.96 MB | rtf
Kinnitatud 04.06.2014
PERIOODI 2014-2020 STRUKTUURITOETUSE SEADUS
Kuva õigusakti täpne kirjeldus Sulge õigusakti täpne kirjeldus

Tingimused

Õigusakt Seletuskiri | 1.96 MB | rtf

Kinnitatud

04.06.2014

Seadus reguleerib Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa territoriaal- ja naabruspoliitika koostööprogrammide ning enim puudust kannatavate inimeste jaoks loodud Euroopa abifondi vahendite kasutamist 2020. aastani.   Seadusega pannakse paika riigisisene ülesannete jaotus ning asutuste vastutus. Lisaks antakse ministeeriumidele juhised toetuse andmise tingimuste koostamiseks. Nende alusel tekib taotlejatel võimalus struktuurivahendeid taotleda.
Kinnitatakse taotleja ja toetuse saaja kohustused ja õigused, toetuse kasutamise ja haldusülesannete täitmise kontrollimise ning toetuse kasutamise jälgimise korraldus, toetuse äravõtmise alused ning vaidemenetluse erisused võrreldes haldusmenetluse seadusega.

Üldiselt toetuse taotleja ja saaja jaoks süsteem võrreldes perioodiga 2007–2013 ei muutu, samaks jäävad ka toetust vahendavad asutused. Uudsena nähakse ette valdkondlike komisjonide moodustamine, mis hakkab jälgima struktuurivahendite eesmärkide elluviimist ja tulemuste saavutamist.

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seadus (inglise keelne): https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530112015002/consolide.

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrus nr 121: „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus"

Tingimused

Õigusakt Seletuskiri | 248.27 KB | pdf

Kinnitatud

31.07.2014
Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a määrus nr 127: "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine"

Tingimused

Õigusakt Seletuskiri | 341.37 KB | pdf

Kinnitatud

31.07.2014
Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määrus nr 133: "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks"

Tingimused

Õigusakt Seletuskiri | 449.99 KB | pdf

Kinnitatud

29.09.2014
Vabariigi Valitsuse 01.09.2014 määrus nr 143 „ Perioodi 2014 – 2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse väljamaksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord “ eelnõu seletuskir

Tingimused

Õigusakt Seletuskiri | 321.66 KB | rtf

Kinnitatud

05.09.2015
Requirements and conditions for public disclosure of provision of 2014-2020 structural assistance, marking of objects financed from assistance and referring to participation of the European Union

Tingimused

Õigusakt | 470.7 KB | pdf Lisa | 292.59 KB | pdf Lisa | 2.84 MB | pdf

Kinnitatud

21.04.2017
Requirements and conditions for application for and proceedings of applications for 2014-2020 structural assistance for establishment of regulation on conditions for provision of support

Tingimused

Õigusakt | 460.68 KB | pdf

Kinnitatud

21.08.2014
Rahandusministri 10.09.2014.a. käskkiri nr 143: "Loa andmine rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks"

Tingimused

Käskkiri | 300.61 KB | pdf

Kinnitatud

10.09.2014
Rahandusministri 06.10.2014.a. käskkiri 154: "Loa andmine rakendusasutuste ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks"

Tingimused

Käskkiri | 148.16 KB | pdf

Kinnitatud

06.10.2014
Rahandusministri 27.11.2014.a. käskkiri nr 182: "Loa andmine rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete täitmiseks"

Tingimused

Käskkiri | 141.95 KB | pdf

Kinnitatud

27.11.2014