Meede: Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Taotlusvoor: AVATUD


Sihtgrupp:

Haridusasutused või haridusasutuste pidajad.


Eesmärk:

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.


Tulemused:

Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud õpetajate, haridusasutuste arv ning õppimist toetavate õpiürituste arv.


Kogueelarve:

Seisuga 9.11.2022 on voorude eelarve vaba jääk on 178 209,95 eurot

Infopäevad:

Taotlusvooru teemad

Tegevuse 7 õpiürituste teemad on:

 • haridusasutuse või kohaliku omavalitsuse arenguvajadustest lähtuvad haridusuuendused;
 • töösuhted;
 • töökorraldus;
 • õppiva organisatsiooni kujundamine.

Lisaks on määratletud õpiürituste prioriteedid, mida arvestatakse taotluste hindamisel ja need on järgmised:

 • tähenduslik õppimine (alates 1.05.2021)
 • mentorluse arendamine haridusasutuses;
 • koostöö korraldamine kaasava hariduse rakendamiseks;
 • koostöö kujundamine õpetaja ja õppimist toetava töötaja vahel;
 • Ukraina sõjapõgenike haridustee jätkamise toetamine (alates 01.04.2022).

Õpiürituste sihtrühm ei ole piiratud vaid õpetajate ja koolijuhtidega, vaid on laiem:

 • õpetajad, haridusasutuste juhid, tugispetsialistid jt haridusasutuse meeskonna liikmed alus-, üld- ja kutsehariduses;
 • kohaliku omavalitsuse või omavalitsusliidu ametnikud;
 • kooli hoolekogu liikmed;
 • haridusasutuse tegevusega seotud kogukonna liikmed.

Õpetaja – koolieelses lasteasutuses (v.a lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskoolis (sh täiskasvanute gümnaasium) või kutseõppeasutuses osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal töötav isik. Osaleja sihtrühma kuulumist kontrollitakse vajadusel EHISe andmete alusel.

Haridusasutuse juht – koolieelset lasteasutust (v.a lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskooli (sh täiskasvanute gümnaasium) või kutseõppeasutust juhtiv või selle juhtkonda kuuluv isik.

Toetuse määr:

 • Tegevuses 4 “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” on taotletava toetuse maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.
 • Tegevuses 7 “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“ on taotletava toetuse maksimaalne summa 5000 eurot taotluse kohta.
 • Taotletava toetuse määr on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Toetus makstakse välja kindlasummalise makse alusel pärast tegevuste elluviimist ja projekti tulemuste (sh näitajate) täielikul saavutamisel. Projekti tulemuste osalisel saavutamisel jääb toetus välja maksmata.
 • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
 • Projektide maksimaalne kestus on kuni 20 kuud.

Toetatud projektid:

ESF jooksvast taotlusvoorust "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitlust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" (25.06.2019-31.08.2023) toetatud projektid: Tegevuse 4 toetuse saajad (09.03.2022)

ESF jooksvast taotlusvoorust "Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused" (25.06.2019-31.08.2023)  toetatud projektid: Tegevuse 7 toetuse saajad (09.03.2022)

Taotlemine:

Peale taotluse esitamist kontrollime taotleja ja taotluse nõuetele vastavust taotlusvooru määrusele ja taotlusvormile ning vajadusel saadame taotluse täiendamiseks. Peale taotluse nõuetele vastavaks tunnistamist edastame taotluse hindamiskomisjonile hindamiseks. Juhime tähelepanu, et vastavalt taotlusvooru määrusele on taotluste menetlemise tähtaeg kuni 60 tööpäeva alates taotluse registreerimisest, kuid praktikas toimub taotluste menetlemine enamasti kiiremini. Seetõttu soovitame esitada taotluse vähemalt kaks kuud enne projektitegevuste algust, et oleks võimalik otsus rahastamise või mitterahastamise kohta edastada enne tegevuste algust. 

Taotlemisega seotud failid ja juhendid

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

Hariduse valdkond

RTK toetab hariduse valdkonnas struktuurivahenditest haridusasutusi ja nende pidajaid, riigiasutusi, kohalike omavalitsuste üksuseid, aineühendusi ja kõrgkoole. Toetusi jagatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest. 

Loe lähemalt

Seotud viited

Infopäeva video

Viimati uuendatud 08.06.2022