Meede: Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (alates 2020)

Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Töötleva tööstuse ettevõtjad


Eesmärk:

Tõsta uute investeeringute kaasabil Ida-Virumaa majandusaktiivsust, tööhõivet ja ettevõtlusaktiivsust. 


Tulemused:

Töötleva tööstuse sektori keskmisest kõrgema palgaga töökohtade arvu kasv Ida-Virumaal 


Kogueelarve:

6 200 000

Infopäevad:

Infopäevad toetusest huvitatud ettevõtjatele toimusid veebiseminaridena: 

 • 03.06.2020 kell 13-14 (eesti keeles)
 • 03.06.2020 kell 15-16 (vene keeles)

Infopäevade materjalid

Tingimused:

Alljärgnevalt on ära toodud peamised toetuse andmise tingimused. Nimekiri pole lõplik ja seepärast soovitame kindlasti tutvuda toetuse määrusega Riigiteatajas ja seletuskirjaga.   

 • Taotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse taotluse esitamise tähtpäevaks kantud äriühing.
 • Ettevõtja põhi- või kõrvaltegevus ja projekt, millele toetust taotletakse, peab kuuluma töötleva tööstuse sektorisse, EMTAK tegevusala kood C (v.a alamjagudes C12 nimetatud tubakatoodete tootmise alamsektorid).
 • Investeeringu asukohaks peab olema Ida-Virumaa.
 • Toetatakse tööstusettevõtete investeeringuid põhivarasse ja võrkudega liitumist, mille tulemusena luuakse Ida-Viru maakonda täiendavaid töötleva tööstuse sektori keskmisest kõrgema palgaga töökohti.
 • Soetatud materiaalse ja immateriaalse põhivara omandiõigus peab taotlejale üle minema projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul.
  Seadmete või masinate rentimine on lubatud projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul jääkväärtuseta kapitalirendi vormis.
 • Loodavaid töökohti tuleb säilitada vähemalt viis aastat pärast projekti lõppu.
 • Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäeval või taotluses märgitud kuni kuus kuud hilisemal kuupäeval.  Projekti abikõlblikkuse perioodi kõige hilisem kuupäev võib olla 31.08.2023.
 • Toetust antakse taotlejale üks kord, arvestades toetuse saamisena ka toetuse andmist riigihalduse ministri 5. oktoobri 2018. a määruse nr 37 „Toetuse andmise tingimused Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamiseks“ alusel.
 • Taotlejal peab olema selle kinnistu, millele tarnitavate seadmete ostuks või hoonete ja rajatiste ehitamiseks toetust taotletakse omandi- või kasutusõigus, mis kestab veel vähemalt viis aastat pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist. 
 • Taotleja juriidilisest isikust aktsionärid või osanikud, kelle summaarne osalus ületab viit protsenti aktsia- või osakapitalist, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad, peavad olema registreeritud kas Eestis, territooriumil, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumiks tulumaksuseaduse tähenduses, Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millel on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa Liiduga.
 • Taotleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või see peab olema ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.
 • Antav toetus on investeeringuteks ette nähtud regionaalabi.  Metallitootmise tegevusalal tegutsevale ettevõtjale antav abi ja võrkudega liitumiseks antav abi on käsitletav vähese tähtsusega abina. NB! Soovitame tutvuda riigiabi tingimustega. Kui ettevõtja tegutseb metallitootmise valdkonnas või taotleb toetust võrkudega liitumiseks, soovitame esmalt kontrollida ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki. 

Vaata ka tingimustega seotud faile

Toetatavad tegevused:

 • Toetatakse alginvesteeringuid ja võrkudega liitumist. 
  Alginvesteeringuks loetakse üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 49a mõistes investeeringuid materiaalsesse ja/või immateriaalsesse varasse seoses:
  • uue ettevõtte asutamisega;
  • olemasoleva ettevõtte tootmisvõimsuse suurendamisega;
  • ettevõtte toodangu mitmekesistamisega toodetega, mida ei ole veel ettevõttes toodetud;
  • olemasoleva ettevõtte kogu tootmisprotsessi täieliku ümberkorraldamisega.

*Alates 01.01.2022 on suurettevõtjate puhul võimalik toetada vaid uut majandustegevust soodustavaid alginvesteeringuid, mille puhul uuel tegevusel peab olema võrreldes olemasoleva tegevusega erinev 4-kohaline EMTAK kood.

 • Abikõlblikud kulud on:
  • taotleja tootmisprotsessis vajaliku materiaalse põhivara soetamise kulu (sealhulgas hoonete ja rajatiste ehitamine), välja arvatud kinnisasja soetamise kulu;
  • soetatud materiaalse põhivara seadistamise ja häälestamise kulu;
  • soetatud vara transpordikulu ja vara transportimiseks vajalik kindlustuskulu;
  • immateriaalse põhivara soetamise, arendamise ja juurutamise kulu, mis on seotud tootmisprotsessi või toote andmete analüüsiga, kui immateriaalne põhivara arvatakse taotleja põhivara hulka ning see jääb seotuks projektiga, mille jaoks toetust antakse, seda kasutatakse üksnes abi saavas ettevõtjas, seda käsitatakse amortiseeruva varana ning soetatakse turutingimustel ja ostjaga mitteseotud kolmandalt isikult;
  • võrkudega liitumise kulu (uue paigaldise ühendamine elektri-, vee- ja kanalisatsiooni-, gaasi-, kaugkütte-, kaugjahutus- või sidevõrguga liitumispunktis või liitumistingimuste muutmine) tingimusel, et liitumine on vajalik osa investeeringust tootmistegevusega alustamiseks või selle laiendamiseks. 

Käibemaks ei ole abikõlblik kulu.

Toetust ei anta väheolulist mõju omavatele jooksvatele investeeringutele, mille eesmärk on näiteks tootmisüksuse hoone sanitaarremont või seadmete kaasajastamine.

Projektiga seotud tegevusi ei tohi alustada ega võtta kohustusi enne taotluse esitamist (näiteks tellimuse kinnitamine, pakkumusega nõustumine, lepingu või kokkuleppe sõlmimine, ettemaksu tegemine, teenuse kasutamine, üleandmis-vastuvõtmisakti sõlmimine jms).

Toetuse suurus:

St arvestades projekti minimaalset toetuse summat 90 000 eurot, peab projekti tulemusena lisanduma Ida-Virumaale vähemalt üks uus töökoht. Maksimaalse toetuse summa saamise eelduseks on vähemalt 20 palganõuetele vastava töökoha loomine.

Töötleva tööstuse sektori keskmine brutopalk 2020. aastal oli 1363 eurot. Tegevusalade keskmised palgatasemed 2020. aastal on leitavad lisatud materjalidest. Kõik palgaandmed on kättesaadavad ka Statistikaameti andmebaasis.

 • Toetuse minimaalne suurus on 90 000 eurot ja maksimaalne suurus on 1 800 000 eurot.

 • Metallitootmise tegevusalal (C24) tegutsevale ettevõtjale on abi piirmäär 200 000 eurot (ettevõtjale antud vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ei tohi ületada jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul kokku 200 000 eurot). 

 • Toetust antakse kuni 90 000 eurot ühe töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset ületava töökoha või projektiga seotud töötleva tööstuse tegevusala keskmisest kõrgema palgaga töökoha (täistöökoha ekvivalent) loomise eest Ida-Viru maakonnas hiljemalt üks aasta pärast projekti lõppu. Rohkem kui ühe töökoha loomisel võib palgataset arvestada kõikide loodavate töökohtade keskmisena.

St. arvestades projekti minimaalset toetuse summat 90 000 eurot, peab projekti tulemusena lisanduma Ida-Virumaale vähemalt üks uus töökoht. Maksimaalse toetuse summa saamise eelduseks on vähemalt 20 palganõuetele vastava töökoha loomine. ​

 • Toetuse maksimaalne määr suurettevõtjal on 25%, keskmise suurusega ettevõtjal 35% ja väikeettevõtjal 45% projekti abikõlblikest kuludest.

  Väikeettevõtted on ettevõtted, kes annavad tööd kuni 50 inimesele ja kelle aastakäive või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.  Keskmise suurusega ettevõtted on ettevõtted, kes annavad tööd kuni 250 inimesele ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või aastabilansi kogumaht 43 miljonit eurot. Suurettevõte on ettevõte, kellel on rohkem kui 250 töötaja ja kelle aastakäive ületab 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ületab 43 miljonit eurot. Loe täpsemalt VKEde määratlemisest.

Vaata ka toetuse suurusega seotud faile (link) - VKEde määramist ning palgatasemeid

Hindamine:

Taotluste hindab hindamiskomisjon hindamismetoodika alusel arvestades järgmisi tingimusi: 

 • Projekti mõju meetme oodatavate tulemuste saavutamisele (osakaal 50%). 
 • Taotleja võimekus projekti elluviimiseks (osakaal 30%). 
 • Projekti tegevuste põhjendatus ja kuluefektiivsus (osakaal 20%).

Aruandlus:

Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded E-toetuse kaudu taotluse rahuldamise otsuses sätestatud korras, kuid mitte harvem kui kord aastas. 

Järelaruanded esitatakse seisuga üks aasta, kolm aastat ja viis aastat pärast projekti lõppu.

Maksetaotlused esitatakse vastavalt otsuses märgitud sagedusele koos vahe- ja lõpparuandega E-toetuse kaudu.

Toetuse saajal on kohustus korraldada ehitustööde hankimine riigihangete registri kaudu toetuse saaja ostuna, kui tehingu summa on 150 000 eurot ilma käibemaksuta või ületab seda. Vaata ka juhendit toetuse saaja ostu korraldamiseks.

Värbamisplaani täitmine
Lisandväärtuse arvutamine

Teavitamine


Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Toetuse saajal on kohustus avalikkust teavitada toetuse saamisest. 

 • Teavitusnõuete täitmist kontrollib RTK maksetaotluste ja aruannete käigus.
 • Oluline on valida korrektne logo variant – Euroopa Regionaalarengu Fond.
 • Teavitamise juhend
Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus (€)
OÜ NorthPro   Northpro OÜ tootmisvõimuse suurendamine 325 507,50
Tallinn Dolls OÜ                Tallinn Dolls Varja tootmisüksuse digitaliseerimine 319 500,00
MAST Europe OÜ          Uute toodete arendamiseks täiendavate seadmete soetamine 90 020,14
VENT SYSTEM PROJECT OÜ       Vent System Project OÜ tootmise arendamine    730 000
HansaPeat OÜ Puidust kaubaaluste tootmine 134 128,35
Sometex OÜ      Sometex teine etapi arendamine 220 875,30
Osaühing InterVacTechnology   Uue tootmisliini ostmine  239 557,50
Multipakend Tootmine OÜ         Lainepapi tehase rajamine  1 800 000
Bio Mobitek OÜ Bio Mobitek OÜ tehnoloogia ja digiinvesteering 349 390,35
Osaühing PLAZMAMET Plazmamet OÜ arendamine tootmisvõimsuste suurendamise ja laiema teenuste valiku osutamisega 176 389,5
Osaühing Top Steel Top Steel OÜ tootmise laiendamine 90 000
OÜ Corestone Agri OÜ Corestone Agri tooraine väärindamise projekt 870 000
Aktsiaselts Betoonimeister Jõhvi  AS Betoonimeister Jõhvi tootmisvõimsuse suurendamine 205 331

Taotlemine:

 • Taotlusi võib esitada jooksvalt alates 20. maist 2020. 
 • Taotluste vastuvõtmine peatati 31.12.2021.
 • Taotlemine toimub kahes etapis.
 • Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kontakt:

Valdkond:

Eestikeelne info: Siret Soonsein

Venekeelne info: Marina Bulatskaya

Taotle: E-toetus

Taotlemise I Etapp


Enne toetuse taotlemist tuleb taotlejal läbida eelnõustamine Riigi Tugiteenuste Keskuses

Eelnõustamise käigus hindab rakendusüksus kavandatava projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele ning abistab taotlejat taotluse ja koos taotlusega esitatavate dokumentide ettevalmistamisel.

 • Eelnõustamise käigus esitatud materjalid peavad sisaldama järgmist informatsiooni:
  • ettevõtja lühikirjeldus ja strateegiline eesmärk;
  • projekti kirjeldus, sealhulgas taotleja konkurentsi- ja riskianalüüs, taotleja tähtsamad majandusnäitajad ning nende prognoosid;
  • projekti oodatav tulemus, sealhulgas planeeritav töökohtade arv, loodavate töökohtade palgatase ja projekti mõju ettevõtja lisandväärtuse kasvule;
  • projekti eelarve rahastamisallikate kaupa, sealhulgas omafinantseeringu katteallikad;
  • projekti elluviimise ajakava;
  • projekti eest vastutav füüsiline isik.
 • Nimetatud info võib esitada projektiplaani vormil e-posti teel aadressile: siret.soonsein@rtk.ee. Pärast dokumentide kättesaamist lepitakse taotlejaga kokku eelnõustamise aeg. 
 • NB! Toetuse taotlemise eelduseks on eelnõustamise läbimine.

II Etapp


Taotluse võib esitada ettevõtja, kes on läbinud eelnõustamise. Taotlusi saab esitada jooksvalt E-toetus keskkonna kaudu. 

Rakendusüksus peatab taotluste vastuvõtmise, kui meetmeks kavandatud eelarve jääk võrdsustub menetluses olevate taotluste mahuga, millele ei ole veel tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlusvormi näidis
 • Kinnistu omandi- või kasutusõigust kinnitavad dokumendid (dokumendid peavad kinnitama väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu)
 • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel
 • Ehitamise korral eelprojekti staadiumile vastav ehitusprojekt
 • Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga
 • Taotleja viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja puhul koos audiitori otsusega), kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav
 • Eelnõustamise aluseks olnud dokumendid (ettevõtte äriplaan, täidetud projektiplaani vorm vms)
 • Projekti tegevustega seotud hinnapakkumised,  hinnakirjad,  eelarved koos lähteülesandega vms dokumendid, mis on planeeritud kulutuste aluseks (maksimaalselt kuue kuu vanused)
 • Täidetud Lisa 1 (ettevõtja tähtsamate majandusnäitajate prognoos ja juriidilisest isikutest osanike info)      
 • Täidetud Lisa 2 (värbamisplaan) 
 • Kontserni liikmete skeem (Ei ole vaja esitada, kui taotleja ei kuulu kontserni või kontserni kuulumine on tuvastatav äriregistri andmete põhjal ehk valitsev mõju tekib läbi enamusosaluse)
 • Kasutatud seadme deklaratsioon - kasutatud seadmete ostmisel tuleb esitada kasutatud seadme deklaratsioon kas taotluse esitamise käigus või maksetaotluse juures. 

Viimati uuendatud 04.04.2022