Meede: Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Taotlusvoor avaneb 1. septembril 2023

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. oktoober kell 16.30.

Valdkond: Regionaalareng


Sihtgrupp

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

 • Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi;
 • koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
 • küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Eesmärk

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Tingimused:

27. märtsil 2021 jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 20.03.2021 määrus nr 10 „Kohaliku omaalgatuse programm“. 

Toetatavad tegevused:

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

 • Meede „Kogukonna areng“, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
 • Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Maksimaalne toetussumma meetmesse „Kogukonna areng“,  esitatud projekti kohta on 2500 eurot ning meetmesse „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“,  esitatud projekti kohta 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood kestab 12 kuud taotluse esitamise tähtpäevast alates.

2022- 2023 vooru aruandevormi leiab siit

2020 sügisvooru aruandevormid leiab siit

2020 kevadvooru aruandevormid leiab siit

2019 sügisvooru aruandevormi leiab siit

Hindamine:

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab vastavalt programmi määruse § 16 lg 1 MARO moodustatud viieliikmeline hindamiskomisjon.

Taotlusi hinnatakse hindamiskomisjonis järgmiste kriteeriumide ja neile kohalduvate osakaalude alusel:

 1. projekti tegevuste eesmärgi vastavus programmi eesmärgile ja mõju kogukonna elujõulisuse tugevnemisele (osakaal 30 protsenti);
 2. projekti vajalikkus kogukonna jaoks ja kogukonnaliikmete kaasatus projekti elluviimisesse (osakaal 20 protsenti);
 3. projekti tegevuste põhjendatus, tegevuste vajalikkus kavandatud tulemuste saavutamiseks ja projekti tulemuste jätkusuutlikkus (osakaal 25 protsenti);
 4. projekti eelarve põhjendatus ja kuluefektiivsus (osakaal 25 protsenti).

Hindamiskriteeriume hinnatakse skaalal 0–4, millest kõrgeim hinne on 4 ja madalaim 0.

Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui sellele hindamisel antud kaalutud keskmine koondhinne on vähemalt 2,5.

Hinnang taotlusele loetakse negatiivseks ja taotlus ei kuulu rahuldamisele, kui selle hindamisel antud kaalutud keskmine koondhinne jääb alla 2,5

Hindamismetoodika avaneb uues vahekaardis

Infopäev:

Maakondlikud arendusorganisatsioonid korraldavad taotlejatele Zoom keskkonnas üleriigilised infopäevad, kus tutvustatakse nõudeid taotlejatele ja taotlusele ning e-toetuse keskkonna taotlusvormi täitmist. 
 
5-7. septembril toimusid veebis maakondlike arendusorganisatsioonide poolt korraldatud üleriigilised infopäevad, kus tutvustati nõudeid taotlejatele ja taotlusele ning e-toetuse keskkonna taotlusvormi täitmist. 

5. septembri infopäeva ettekanded on leitavad siit avaneb uues vahekaardis 

Salvestus sisaldab kaht ettekannet:

 • Maile Kesküla (SA Järvamaa) „Nõuded taotlejale ja taotlusele“
 • Kersti Kurvits (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus) „E-toetuse taotlusvormi tutvustus“ (alates 00:44:12)


7. septembri infopäeva Kristiina Maripuu (Saaremaa KOP hindamiskomisjoni liige) ettekanne „Taotlustest hindaja pilgu läbi“ on leitav siit avaneb uues vahekaardis  

20. septembri aruannete infopäeva salvestused:
Evelin Seppor  (SA Pärnumaa Arenduskeskus) „Aruande esitamise põhimõtted avaneb uues vahekaardis
Maile Kesküla (SA Järvamaa) „Aruande vormi tutvustamine
 

Taotlejate infopäevade slaidid on leitavad  siit avaneb uues vahekaardis

I infopäev
5. september kell 10.00-13.00  
Link  avaneb uues vahekaardis
Meeting ID: 862 3711 1648

II infopäev
6. september kell 14.00-17.00
Link avaneb uues vahekaardis
Meeting ID: 836 8369 7029

III infopäev
7. september kell 17.00-20.00
Link avaneb uues vahekaardis
Meeting ID: 830 8578 2010

Venekeelne infopäev
5. september kell 14.00-15.30. 
Link avaneb uues vahekaardis

Kontakt:

Birgit Diedrichsen

Tiina Loorand 


Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

Siseriiklikud programmid

Siseriiklike programmide eesmärk on toetada riigi regionaalarengut ning aidata säilitada eripäraste piirkondade jätkusuutlikkust. Siseriiklikke programme rahastatakse riigieelarvest.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 29.09.2023