Meede: Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes

„Siirded põhiharidusest kutseharidusse“ (väikeprojektide taotlusvoor kutseõppeasutustele)

Meede on hetkel SULETUD


Sihtgrupp:

Riigi või kohaliku omavalitsuse hallatav kutseõppeasutus, mis omab õppe läbiviimise õigust isikuarengu õppekavarühmas


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööturule siirdumiseks peale põhikooli.


Tulemused:

Toetuse andmise väljundnäitajad on kogu taotlusvooru peale kumulatiivselt kokku:

 1. vähemalt 15 kutseõppeasutust on rakendanud madala haridustasemega ja/või riskigruppi kuuluvatele noortele mõeldud kutsevaliku õppekava; 
 2. vähemalt 400 sihtrühma kuuluvat noort on osalenud kutseõppeasutuste poolt läbiviidavas kutsevaliku õppekava programmis. 

Toetuse andmise tulemusena on 2024. aastaks kutsevaliku õppekaval õppinud noortest vähemalt 50% valmis siirduma tööturule või jätkama õpinguid. 


Kogueelarve:

1 742 870 eurot. 

Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 100 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

Toetatavad tegevused:

Toetatavad tegevused on kutsevaliku õppe rakendamisega seonduv arendustöö koolis ja õppe läbiviimine kutsevaliku õppekaval, sh kutsevaliku õppekava sisu kohandamine vastavalt sihtrühmale, muutmine ja täiendamine vastavalt rakendamiskogemusele ning partnerite ettepanekutele. 

Kutsevaliku õppekava arendustöö hõlmab koolisisese ja koolivälise tugivõrgustiku kaardistamist, koostöökokkulepete sõlmimist õppekava elluviimisel ning ettevalmistavaid tegevusi kutsevaliku õppekavaga seotud töötajate, koolipersonali ja partnerite kaasamiseks õppekava rakendamisel. Asjakohased on koolitused, koostöö- ja võrgustikukohtumised ning seminarid partneritega. Õppe võimaluste tutvustamiseks korraldab kool vähemalt ühe teavitusürituse.

Tingimused:

 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 30 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 30.04.2024.
 • Taotlusvooru maht kokku on 1 742 870 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 100 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.
 • Õpet rahastatakse koolituskoha maksumuse ühikuhinna alusel.

Hindamine:

Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

 • kriteerium 1: projekti põhjendatus ning kooli valmidus projekti läbiviimiseks; 
 • kriteerium 2: koostöö kooliväliste partneritega;
 • kriteerium 3: projekti mõju eesmärkide saavutamisele;
 • kriteerium 4: projekti jätkusuutlikkus.
 • Rakvere Ametikool „Kutsevaliku õppe jätkamine Rakvere Ametikoolis sihtgrupi vajadustest lähtuvalt“ 
 • Tartu Kutsehariduskeskus „Kutsevaliku õppekava rakendamine Tartu Kutsehariduskeskuses“
 • Tallinna Teeninduskool „Teko kutsevaliku õpe“
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus „Kutsevaliku õpe Võrumaa Kutsehariduskeskuses
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus „Kutsevaliku õppe rakendamine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses“
 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus „Kutsevaliku õppe rakendamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ja Hiiumaa Ametikoolis“
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus „Kutsevaliku õppe rakendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses“
 • Valgamaa Kutseõppekeskus „Kutsevaliku õppe rakendamine Valgamaakutseõppekeskuses“
 • Kuressaare Ametikool „Kutsevaliku õppe rakendamine Kuressaare Ametikoolis“
 • Tartu Kunstikool „DisainKUVA“
 • Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool „Kutsevaliku õppe rakendamine Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis“
 • Viljandi Kutseõppekeskus „Kutsevaliku õppe rakendamine Viljandi Kutseõppekeskuses“
   

Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

 • Taotlusvoor on avatud 01.09.2020 – 01.11.2020 kell 17.00. 
 • Taotluse juurde lisab taotleja
  • Projektijuhi CV;
  • projekti partneri kaasamisel projekti partneri kinnituskirja;
  • volikirja, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Taotle: e-toetus

Viimati uuendatud 18.05.2023