Meede: linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

Taotlusvoor: SULETUD

Valdkonnad: Regionaalareng ja Transport

Taotlemiskeskkond: e-toetus


Sihtgrupp

KOV-id, SA-d ja MTÜ-d. Toetuse saamiseks esitage palun taotlus linnapiirkonna arengukavas nimetatud taotleja projektile, mis peab olema läbinud eelnõustamise.


Eesmärk

Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine. Suuremate linnapiirkondade elanikele kodulähedaste lasteaia- ja lapsehoiuvõimaluste tagamine.


Tulemused:

Rajatakse 60 km kergliiklusteid.

Luuakse või taastatakse 60 000 m2 avalikku linnaruumi.

Viiakse ellu kolm ühistranspordivõrgustikku, säästvaid liikumisvõimalusi arendavat ning uuenduslikku kergliikluse edendamise projekti.

Luuakse 2 000 lasteaia- ja lapsehoiukohta.


Kogueelarve:

66 miljonit eurot

Tingimused:

  • taotlejal on kehtiv linnapiirkonna strateegia aastateks 2014-2020;
  • projekt on kehtivas, Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas;
  • palume tutvuda toetuse andmise tingimustega Riigiteatajas;
  • MTÜ-de ja SA-de poolt esitatud taotluse tegevused vastavad organisatsiooni põhikirjalistele eesmärkidele;

Alates 7.04.2017 jõustus meetme määruses oluline muudatus:

Määruse § 19 järgi on nüüd võimalik riigihanke kallinemise või projekti elluviimise seisukohast põhjendatud või ettenägematute kulude lisandumisega suurendada tegevuskava projekti toetuse summat kuni 20% võrra, kui selleks kasutatakse sama taotleja mõne teise odavnenud projekti vahendeid. Projekti toetuse summa suurendamist peab võimaldama sama taotleja mõne teise EAS-is taotlemisel või rahastatud, kuid lõpetamata linnapiirkonna tegevuskava projekti rakendamisel tekkinud kasutamata vahendite maht.

Toetuse summa suurendamise eelduseks on teiste tegevuskavasse kuuluvate põhinimekirja ja reservnimekirja taotlejate kirjalik nõusolek. Kirjalikud nõusolekud koondab taotleja, kes soovib oma taotluse toetuse summa suurendamist ning esitab need EAS-ile muutmistaotluse lisadokumentidena läbi e-teeninduse või e-posti teel. Kirjaliku nõusoleku võib vormistada taotlejapõhiselt eraldi või ühiselt allkirjastatuna. Kirjaliku nõusoleku allkirjastajaks saavad olla taotlejate esindajaõiguslikud isikud.

Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge oma konsultandi poole.

  • jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste parendamine,
  • säästva ühistranspordisüsteemi arendamine,
  • avaliku linnaruumi kujundamine säästvaid liikumisviise toetavamaks,
  • lapsehoiu- ja alushariduse infrastruktuuri arendamine.

Aruandlus:

Toetuse saaja esitab RTK-le E-toetus keskkonna kaudu projekti elluviimise kohta aruande vähemalt üks kord aastas või tihedamini, kui taotluse rahuldamise otsus nii sätestab.

Toetuse väljamaksmise tingimused on kirjeldatud meetme määruses § 25.

Taotlemine:

Toetuse saamiseks esitage palun taotlus linnapiirkonna arengukavas nimetatud taotleja projektile, mis peab olema läbinud eelnõustamise.

Taotluse palume esitada E-toetus keskkonna kaudu hiljemalt linnapiirkonna tegevuskavas sätestatud taotluse esitamise päeval, mis ei või olla hilisem kui 31. detsember 2018.

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid:

Kontakt:

Valdkond: Regionaalareng ja Transport

Terje Kuus

E-toetus

Viimati uuendatud 23.04.2021