Meede: Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

Taotlusvooruga toetatakse uuringu või analüüsi läbiviimist valdkondades, mis on vajalikud maakonna arengustrateegiate uuendamiseks.

Taotlusvoor on SULETUD.

Taotlusvoor oli avatud 01.10-30.10.2020 16:30


Sihtgrupp:

maakonna arengustrateegia koostamise eest vastutav organisatsioon (kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse üksuste liit või maakondlik arenduskeskus)​


Eesmärk:

Taotlusvooruga toetatakse uuringu või analüüsi läbiviimist valdkondades, mis on vajalikud maakonna arengustrateegiate uuendamiseks.


Taotluste hulk taotleja kohta:

Üks taotleja võib esitada kuni 2 taotlust (ühte maakonda hõlmava projekti taotlust või mitut maakonda hõlmava projekti ühistaotlust)


Kogueelarve:

  • Taotlusvooru eelarve on 471 453 eurot. 
  • Maksimaalne toetuse summa ühte maakonda hõlmava projekti kohta on 25 000 eurot, mitut maakonda hõlmava projekti kohta 35 000 eurot.
  • Toetuse määr on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest.

Tingimused:

Toetatakse uuringu või analüüsi läbiviimist valdkondades, mis on vajalikud maakonna arengustrateegiate uuendamiseks:

  1. arengu kohandamine muutustega rahvastikus, sh valdkondade ja teenuste määratlemine, mida on vaja esmajärjekorras ümber korraldada seoses rahvastiku vähenemise ja vananemisega;
  2. teenuse osutamise võrgustiku terviklik korraldamine rahvastikumuutustega arvestavalt, sh teenuse osutamise viiside, infrastruktuuri, personali jne vastavusse viimine teenuse osutamise vajadusega;
  3. majanduse ja ettevõtluskeskkonna arendamise võimalused, sh konkurentsieeliste arendamise või arengu kitsaskohtade kõrvaldamise võimalused, suurima mõjuga ühistegevuste valik ettevõtjate arengu toetamiseks, asukohavalik infrastruktuuri arendamiseks, võimalused haridus- ja teadusasutuste ning ettevõtete koostöö süvendamiseks jne.

Aruandlus:

Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta vahearuande vähemalt üks kord aastas. Kui projekt kestab kolm kuud või vähem, ei pea toetuse saaja vahearuannet esitama.

Aruanded esitatakse E-toetus keskkonna kaudu


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu alates 1. oktoobrist ja taotluste esitamise tähtaeg on 30. oktoobril kell 16:30.

Taotlemiseks tuleb esitada:

  • Taotlusvorm (vaata näidist)
  • Partneri kinnituskiri RTK etteantud vormil (vaata näidist)
  • Lähteülesanne ja selle aluseks olev hinnakalkulatsioon või võrreldavad hinnapakkumised või hankedokumentatsioon
  • Volikiri

Viimati uuendatud 14.02.2021