Meede: Õpetajate täiendusõpe

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Taotlusvoor: suletud

Taotlusvooru infotund:

Infotund toetuse saajatele toimus 30. septembril Zoomis

Sihtgrupp:

Õpetajad (osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal töötav isik, kes on kantud EHIS-sse)


Eesmärk:

Taotlusvooru eesmärk on tõsta õppeasutuste võimekust pandeemia mõjudega toimetulekul, sh õpilaste võimalike õpilünkade väljaselgitamisel ja tasandamisel.

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.


Tulemused:

Koolitusel osalenud õpetajate ja haridusasutuste juhtide arv


Kogueelarve:

201 100,23 eurot

Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 50 000 eurot. Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. 

Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Projekti abikõlbliku perioodi pikkus on kuni 20 kuud. Projekti tegevused peavad algama hiljemalt 30.11.2021.

Taotlusvooru teemad

Taotlusvooru teemad on „Vaimse tervise toetamine“ ja „Kovisiooni metoodika rakendamine

Täiendusõpe teemal „Vaimse tervise toetamine“ peab andma õpetajatele teadmised ja oskused, kuidas:

  • Luua ja hoida vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda (sh distantsõppe korral);
  • Jälgida, hinnata ja väärtustada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist ning ennetada läbipõlemist.

Täiendusõpe teemal „Kovisiooni metoodika rakendamine“ peab andma õpetajatele teadmised ja oskused kovisioonigruppide käivitamiseks ja regulaarseks läbiviimiseks oma õppeasutuses. Esitatavates õppekavades peab kajastuma iseseisev töö, mis sisaldab kovisiooni grupi algatamist ning läbiviimist oma õppeasutuses koolitusmoodulite vahelisel ajal. Koolitustel osalemise eelduseks on õppeasutuse juhi nõusolek ja kokkulepe kovisiooni rakendamiseks oma koolis. Pakutavate koolituste õppekava kogumaht peab olema vähemalt 32 akadeemilist tundi.

Õppekavad peavad vastama täienduskoolituse standardi §-le 2. Lisaks peab täiendusõpe toetama läbivalt:

  • info ja kommunikatsioonitehnoloogia ja selle õppetöös kasutamise oskuse tõusu;
  • eneseanalüüsioskuse ja uurimispädevuse kasvu;
  • õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu.

Täiendusõppesse registreerumine ja tagasiside kogumine osalejatelt peab toimuma ainult keskse täiendusõppe keskkonna kaudu https://koolitus.edu.ee/ kaudu.

Koolituskulu makstakse meetme määruse lisas toodud ühikuhinna alusel ja koolitusi võib läbi viia ka virtuaalses keskkonnas.

Taotlejaks võivad olla kõrgkoolid ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad haridus- ja teadusministri 19. juuni 2015. a määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard” nõuetele.

Toetatud projektid

Toetatud projektid leiab siit. 

Koolitustele saab registreerida ja info koolituste kohta on leitav sellel veebilehel. Koolituste sihtgrupiks on õpetajad (osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal töötav isik, kes on kantud EHIS-sse)

Viimati uuendatud 01.10.2021