Meede: Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

Meetme eesmärk on toetada vähemalt 2000 puudega inimese kodu kohandust nende vajadustele vastavaks.

Taotlusvoor: SULETUD


Sihtgrupp:

Kohalikud omavalitsused; katseprojektis Astangu KRK


Eesmärk:

Tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.


Tulemused:

Kohandatud on eluruumid vähemalt 2000-le puudega inimesele


Kogueelarve:

9 481 546 €

Tingimused:

Täpsemad tingimused on kirjas meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuste andmise tingimustes ja seletuskirjas.

Toetatavad tegevused:

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute parandamiseks;
  • köögitoimingute parandamiseks.

Pilootprojekt:

Katseprojektis toetati 45 inimese kodu kohandamist  ning maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta oli kuni 4500 eurot. Täpsem info on kättesaadav Tallinna teenuste veebist.
 

I taotlusvoor:

2018. a taotlusvoorus esitasid taotluse 56 omavalitsust.

II taotlusvoor:

2019. a taotlusvoorus esitasid taotluse 74 omavalitsust.

III taotlusvoor:

2020. a taotlusvoorus esitasid taotluse 74 omavalitsust.

Hindamine:

Projektide hindamine toimub vastavushindamise raames. Projekt peab vastama järgmistele hindamiskriteeriumidele:

  • projekt vastab meetme eesmärkidele;
  • projekt on põhjendatud;
  • projekt on kuluefektiivne;
  • taotlejal on suutlikkus projekti ellu viia;
  • projektil on mõju ühtsele riigivalitsemisele ja võrdsete võimaluste tagamisele.

Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu. Taotlusvoor pannakse kinni eelarve vabade vahendite lõppemisel, kuid hiljemalt 31.08.2021 kell 17:00.

Jooksev taotlemine:

Taotlusvooru eelarve on 279 254 eurot. Taotluste esitamine toimub jooksvalt alates 7.12.2020. a kuni vooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid hiljemalt 31. augustil 2021. a. Jooksva taotlemise puhul ei piirata kohalike omavalitsuste maksimaalset toetuse suurust ja kohanduste arvu projektis. Voorus saab esitada ka mitu taotlust.

Viimati uuendatud 28.02.2022