Meede: Tervisekeskuste kaasajastamine

Toetatakse tervisekeskuste taristu ehitamist tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused, parandades teenustele juurde- ja ligipääsetavust, vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

KOV-id,  üldarstiabi osutamise tegevusloa omajad, haiglavõrgu arengukavasse kuuluva eriarstiabi osutamise tegevusloa omajad ja  eriarstiabi osutamise tegevusloa omajad, kellega koos samal taristul või kellele kuuluval taristul osutab tervishoiuteenust üldarstiabi osutaja​


Eesmärk:

Meetme tegevuse eesmärk on tagada elanikele kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus, toetades inimeste tööhõives püsimist ja hõivesse naasmist


Tulemused:

Ehitatud või rekonstrueeritud vähemalt 35 esmatasandi tervisekeskust ja üks esmatasandi tervishoiuga võrgustunud kaasajastatud üldhaigla.


Kogueelarve:

85 500 000 €

Tingimused:

Detailselt on toetust käsitlev informatsioon kirjas meetme tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ toetuste andmise tingimustes ja seletuskirjas. Vt Taotlemisinfot sellel lehel. 

Toetatavad tegevused:

Toetatakse tervisekeskuste infrastruktuuri ehitamist tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused, parandades teenustele juurdepääsu, vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust.

I taotlusvoor:


2016. aasta esimeses pooles 21.01.2016-09.05.2016 oli avatud I taotlusvoor, kus sai taotleda esmatasandi tervisekeskuse ja selle teise tegevuskoha ehitamise ja rekonstrueerimise toetamist ERF-ist.

Toetuse taotlemine toimus kahes etapis. 

Esimese etapi taotluste põhjal koostas Sotsiaalministeerium investeeringute kava, mille Vabariigi Valitsus kinnitas 8.09.2016, kavasse kantud projektid said toetuse saamiseks esitada taotlused kuni 8.03.2017. Kokku laekus 56 taotlust, millest vastavaks tunnistati ja rahuldamise otsuse said 55 projekti, millele eraldatav ERF summa on 57,3 miljonit eurot.

  II taotlusvoor:

  II taotlusvoorus oli taotlemine 09.04.2018-23.07.2018 ning toetatakse esimese taotlusvooru tulemusena katmata jäänud piirkondlikesse tõmbekeskustesse esmatasandi tervisekeskuste rajamist ja maakondliku tervisekeskuse loomist. Tegevusi rahastatakse ERF kaudu 27,9 miljoni euro ulatuses, millele lisandub toetuse saajate omafinantseering vähemalt 25% ulatuses kogusummast

  Hindamine:

  Hindamine toimub esitatud taotluse põhjal, vastavalt meetme tegevuse määrusele ja hindamise juhenditele (II taotlusvoorus). 

  Hindepunktide põhjal moodustub pingerida. Kui esmatasandi keskuse koondhinne on vähem kui50%, siis projekti nimekirja ei arvata. Maakondliku keskuse puhul on lävend 70 punkti.

  Täpsemad tingimused on toodud välja toodud meetme tegevuse määruses ja seletuskirjas.


  Taotlemine ja kontakt:

  Abiks esmakordsele taotlejale:

  Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

  Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

  Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

  Loe lähemalt

  Toetusprojekti ABC

  Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

  Loe lähemalt

  Sotsiaalne taristu

  Valdkonna investeeringud panustavad piirkondlikku ja kohalikku arengusse, vähendades tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust parandatud teenuste kättesaadavuse kaudu.

  Loe lähemalt

  Viimati uuendatud 01.03.2022