Sa oled siin

Meie töötajad

01.09.2020 seisuga on meil 399 aktiivses töösuhtes töötajat ja 30 pikemaajalisel puhkusel töötajat.

  • 82% meie töötajatest on kõrgharidusega.
  • 7% meie töötajatest on mehed ja 93% naised.
  • Töötajate keskmine vanus on 46 aastat.
  • Personali voolavus oli 2020. aastal 4,19%.

Riigi Tugiteenuste Keskus loodi 01.01.2013 Kohtute Raamatupidamiskeskuse reorganiseerimise tulemusena ja peale seda on suurem osa töötajaid meie organisatsiooniga liitunud töösuhte ülevõtmisega vastavalt sellele, kuidas on toimunud erinevate teenuste konsolideerimine RTK-sse. 2017. aastal jõudis lõpule arvestusteenuste (finantsarvestus ning personali- ja palgaarvestus) konsolideerimine. 2016. aastal loodi Vabariigi Valitsuse otsusega RTK struktuuri keskne hankeüksus, mille ülesandeks sai üleriigiliste kesksete hangete korraldamine (esimesed ühishanked viidi läbi aasta hiljem) ja hangete korraldamise teenuse pakkumine sellest huvitatud valitsusasutustele. 2018. aasta 1. septembril alustasime toetuste korraldusteenusega. Selle käigus liitus meiega kokku 95 inimest Rahandusministeeriumist ja EAS-ist.

2019. aasta detsembris lõppes rahvastikuregistri andmete korrastamise tegevus ja sellega seoses ka 30 inimese töö RTK-s. 2020. aasta algusest andsime riigiüleselt teenuste korrastamiseks Maksu- ja Tolliametile üle riiginõuete sundtäitmise ülesanded koos 8 töötajaga. 2019. aastal kujundasime ümber ka toetuste rakendamisega seotud töökorralduse, et parandada teenuse kvaliteeti ning lihtsustada uute toetusprogrammide ülevõtmist.  1. aprillist 2020. a võtsime üle toetuste rakendusteenuse sihtasutustelt Archimedes ja Innove ning meiega liitus 60 uut töötajat.

Oleme 2020. aasta 1. aprilli seisuga oma töötajatega esindatud 10 maakonnas. Meie suuremad kontorid on Tallinnas (243 töötajat), Tartus (118 töötajat) ja Viljandis (19 töötajat). Väiksemad kontorid on Pärnus, Jõhvis, Võrus, Valgas, Kuressaares, Rakveres ja Jõgeval ning mitmed töötajad teevad oma tööd kodukontorites.

Paneme suurt rõhku töötajate arendamisele ja koolitustele. 2019. aastal läbis 82% RTK töötajatest koolitusi vähemalt 16 tundi. Meie juhid osalevad igal aastal juhtimisalastel koolitustel, viimastel aastatel on toimunud näiteks arenguvestluste läbiviimise koolitus, muudatuste juhtimise koolitus, coach´iva juhtimise koolitus, ja kaugtöö juhtimise koolitus.

Meie töötajad panustavad organisatsiooni arendamisse osaledes CAF meetodi alusel läbiviidavas organisatsiooni enesehindamises. Analüüsides süsteemselt läbi organisatsiooni erinevad tahud, selguvad kitsaskohad ja töötajate initsiatiivist sünnivad ka lahendused. 2019. a lõime kaasa Rahandusministeeriumi eestvedamisel läbi viidud CAF kogemusvahetuse projektis, kaasates organisatsiooni hindamisse ka väliseid eksperte.

Meie töötajad hindavad oma organisatsiooni regulaarselt, andes tagasisidet oma rahulolu kohta organisatsiooni, töö ja teiste oluliste teemade osas. 2019. a läbi viidud rahulolu-uuringus osales 87% töötajatest ning neist 90% on valmis RTK-d soovitama töökohana.

 

 

08.09.2020