Sa oled siin

Hüpoteegi pidamine

 

Alates 01.01.2018 täidab Riigi Tugiteenuste Keskus hüpoteegipidaja ülesandeid maareformi käigus erastatud maale Eesti Vabariigi kasuks seatud hüpoteegi osas.  

Kontaktid avalduste esitamiseks:

  • Riigi Tugiteenuste Keskuse aadress: Akadeemia 2, 80088 Pärnu

  • maahypo@rtk.ee

Täiendavate küsimuste puhul palume pöörduda vastavalt Teie asukohale:

  • Jõgeva maakond, Järva maakond, Lääne-Viru maakond, Ida-Viru maakond – Anne-Ly Schasmin (anne-ly.schasmin@rtk.ee; 663 1499)

  • Valga maakond, Võru maakond, Viljandi maakond, Põlva maakond, Tartu maakond – Tiiu Tõugjas (tiiu.tougjas@rtk.ee; 663 1498)

  • Harju maakond, Pärnu maakond, Lääne maakond, Rapla maakond, Saare maakond, Hiiu maakond - Annika Hiiemäe (annika.hiiemae@rtk.ee; 663 1860)

 

Hüpoteegi pidamine

Maa järelmaksunõuete infosüsteemi nõuded

Maareformi seaduse alusel sõlmitud erastamislepingute järelmaksunõudeid, hoonestusõiguste ja kasutusvalduste tasude nõudeid on võimalik kontrollida lepinguosalisel eesti.ee kaudu.

Sisselogimise järgselt tuleb avada menüü Minu andmed ja valida Kinnisvara
Seejärel kuvatakse sisenemise link järelmaksunõuete infosüsteemi, mille kaudu on võimalik tutvuda nõuete hetkeseisuga ja algatada soovi korral pangalinkide vahendusel  tasumine.

Juhime tähelepanu, et nõude summa peab jõudma Rahandusministeeriumi kontole maksetähtajaks. Pankadevahelise ülekande korral peab arvestama, et makse võib jõuda saaja panka alles järgmisel pangapäeval ning nädalavahetusel ja riigipühadel algatatud pankadevahelised ülekanded jõuavad kohale alles järgmisel pangapäeval. Soovitame seetõttu võimalusel teha ülekanded maksetähtajale eelneval pangapäeval.
Kui olete Riigi Tugiteenuste Keskusele esitanud oma kontakt e-postiaadressi, saadab infosüsteem enne lähenevat maksetähtaega meeldetuletuse, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa, arvelduskonto numbrid ja ülekandeks vajalik viitenumber. Hoonestusõiguste ja kasutusvalduste tasude puhul saadame arved välja enne lähenevat maksetähtaega.

E-postiaadressi teavitamiseks ning nõuete saldode ja tasumiste kohta tekkinud täiendavate küsimuste korral palun saata pöördumine aadressile:

Riigi kasuks seatud hüpoteegi kustutamine

Seoses maa väljaostuvõla ja kaasnevate kohustuste täieliku tasumisega tuleb kinnistult mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek see kas kustutada või vormistada ümber omanikuhüpoteegiks.
Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aeg ja koht hüpoteegipidajaga kokku leppida ja teavitada vähemalt 5 tööpäeva enne toimingut.
Taotleja peab tasuma riigilõivu ja notariaaltoimingute eest.

Avaldus saata kas posti teel või meiliaadressile.

Riigi kasuks seatud hüpoteegi vähendamine

Hüpoteegipidajal on õigus vähendada kuni kahel korral kinnistusraamatusse kantud hüpoteegisummat vastavalt kinnisasja omaniku poolt väljaostuvõla tasumisele, kuid mitte varem, kui kinnisasja omanik on tasunud väljaostuvõlast vähemalt 30%. Kõik hüpoteegisumma vähendamisega seotud kulud kannab koormatud kinnisasja omanik.

Taotluse menetlemine võib võtta kuni 30 päeva. Notariaaltoimingu aeg teatatakse taotlejale vähemalt 3 päeva ette.

Riigilõivu ei ole, taotleja peab tasuma notariaaltoimingu eest.

Avaldus saata kas posti teel või meiliaadressile.

Hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamine

Kui omanik soovib oma kinnistut jagada, on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek. Avaldus esitatakse pärast kinnistu lahku mõõdistamise lõppemist.
Kinnistu jagamisel tuleb arvestada hüpoteegi tagatiseks jääva(te) katastriüksuste hindamisega. Hüpoteegipidaja aktsepteerib litsentseeritud hindaja poolt allkirjastatud hindamisakti.
Hüpoteegipidajal on erandina õigus lubada kinnisasja jagamist ilma hindamiseta juhul, kui jagamine toimub avalikes huvides ega  kahjusta hüpoteegipidaja huve.

Avaldus esitada koos vajalike dokumentidega kas posti teel või meiliaadressile.

Eesti Vabariigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnistutel kavandatud raieteks nõusoleku andmine 

1. Hüpoteegipidajale esitatakse taotlus (näidis allpool) koos

·       kehtiva metsamajandamiskava,

·       metsateatise ja

·       muude asjakohaste andmetega.

Hüpoteegipidaja nõusoleku taotlus metsa raiumiseks (RTF) (58.09 KB, RTF)

Hüpoteegipidaja (RTK) võrdleb lepingulise kohustuse jääki ja katteväärtuse vastavust peale raiet. RTK kasutab katteväärtuse arvutustes raiemahu tihumeetri maksumust 5,6 eurot/tm.

Kui hüpoteegi pidaja arvutuste kohaselt tuleb raie kooskõlastamiseks juurde maksta, saadab RTK taotlejale juurdemaksu summa suuruse ja makserekvisiidid. Nimetatud summa võrra vähendatakse kinnistu järelmaksu  võlakohustust maksegraafiku lõpust alates. Peale hüpoteegipidaja poolt esitatud summa laekumist edastab RTK taotlejale nõusoleku raieks.

 

2. Kui taotleja soovib hüpoteegipidaja nõusolekut raieks kinnisasja hariliku  väärtuse (turuhinna) alusel, tellib taotleja kinnistu kohta, kus raiet teha soovitakse, eksperthinnangu ja esitab selle koos muude vajalike andmetega (metsamajandamiskava, metsateatis jms) RTK-le.

 

Eksperthinnang hüpoteegiga tagatud kinnistu hindamiseks peab vastama maa hindamise seaduse § 8 lg 2 alusel välja antud maa erakorralise hindamise korrale. Nimetatud korra punkt 5 kohaselt on hindamise õigus isikul, kellele vastavalt maa hindamise seaduse paragrahvi 4 lõikele 1 on antud vastav tegevuslitsents. Nimekiri litsenseeritud maahindajatest asub Maa-ameti koduleheküljel (https://www.maaamet.ee/et/amet-kontakt/tegevuslitsentsid/litsentseeritud-maa-hindajad).

Eksperthinnangu tulemusena peab olema tuvastatud

·       hüpoteegiga koormatud kinnistu harilik väärtus (turuväärtus) enne ja pärast raiet

·       eksperthinnangus peab olema kirjas hinnangu andmises osalenud metsakorraldaja andmed (ees- ja perekonnanimi, tunnistuse nr) ja allkiri. Tunnustatud metsakorraldajate nimekiri asub Keskkonnaagentuuri kodulehel (https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/metsakorraldajad ).

Hüpoteegipidaja annab nõusoleku kavandatud raieteks või teeb otsuse  sellest keeldumise kohta hiljemalt kolme nädala jooksul taotluse saamisest.

Dokumendid esitada koos vajalike dokumentidega kas posti teel või meiliaadressile.

Riigi kasuks seatud võlakohustuste üle võtmine

Seoses kinnistu võõrandamisega, mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta. Enne võlakohustuse ülevõtmise taotluse esitamist veenduge palun kas maaüksusega ei kaasne kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevad piirangud.

Riigilõivu vaba, notari tasu eest tasub taotleja.

Avaldus esitada koos vajalike dokumentidega kas posti teel või meiliaadressile.

Avaldus maa müügihinna vähendamiseks (laps sündinud pärast 1996. aasta 7. juunit)

Tulenevalt maareformi seaduse § 22³ lõikest 9 on isikul, kelle laps on sündinud pärast 1996. aasta 07. juunit, õigus maa erastamisel ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel taotleda maa väljaostuvõla kustutamist või müügihinna vähendamist 1600 euro ulatuses iga pärast 1996. aasta 07. juunit sündinud lapse kohta (näiteks kaksikute sünni korral on lapsevanemal õigus kahe lapse sünnist tuleneva soodustuse saamiseks). Väljaostuvõla kustutussummat (1600 eurot lapse kohta) võib kasutada mitme maatüki ostueesõigusega erastamisel tekkinud väljaostuvõla kustutamiseks või müügihinna vähendamiseks. Soodustuste saamiseks tuleb täita pöördel olev avaldus.

Avalduse täitmisel juhinduge alljärgnevast:

Punktis 5 märgitakse elukohaks koht, kus inimene alaliselt või peamiselt elab.

Punktis 6 tehakse rist väljaostuvõla vähendamise kasti juhul, kui maa müügileping  on juba sõlmitud. Enammakstud summa tagastamise kasti tehakse rist juhul, kui müügihinna tasumata osa on väiksem kui 1600 eurot või müügihind on täielikult tasutud (ka ettemaksuna), sõltumata maa ostu-müügilepingu sõlmimise ajast.

Punkt 7 täidetakse juhul, kui avalduse esitaja ega ka teine lapsevanem ei ole maa erastamisel ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel kasutanud lapse sünnist tulenevat soodustust.

Punkt 8 täidetakse juhul, kui kas avalduse esitaja või teine lapsevanem on varem kasutanud selle lapse sünnist tulenevat soodustust. Näidatakse ära ka milliste kinnistute erastamisel ja kui suures ulatuses on soodustust kasutatud.

Punktis 9 nimetatud väljaostuvõla kustutamise otsuse või vastava lepingu kinnitatud koopia lisatakse avaldusele juhul, kui avalduse esitaja või teine lapsevanem on osaliselt kasutanud selle lapse sünnist tulenevat väljaostuvõla kustutamise, sh müügihinna vähendamise õigust.

Juhul, kui maa väljaostuvõlg või müügihind on väiksem kui 1600 eurot, on isikul õigus kasutamata jäänud osa kasutada edaspidi maa erastamisel.

Juhul, kui erastatava maa omandamiseks on müügileping sõlmitud, langetab Riigi Tugiteenuste Keskus esitatud dokumentide põhjal otsuse maa väljaostuvõla kustutamise kohta.

NB! Juhul, kui maa omandamiseks on müügileping veel sõlmimata, tuleb esitada taotlus maa müügihinna vähendamise kohta Maa- ametile.

Avaldus esitada koos vajalike dokumentidega kas posti teel või meiliaadressile.

Avaldus maa müügihinna vähendamiseks (vähemalt neli alla 18 aastast last)

Tulenevalt maareformi seaduse § 22 ³ lõikest 10 on isikul, kelle kasvatada ja ülal pidada on vähemalt neli alla 18-aastast last, õigus maa erastamisel ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel taotleda maa väljaostuvõla kustutamist 1600 euro ulatuses. Samade laste kasvatamise ja ülalpidamise eest saab maa väljaostuvõla kustutamist taotleda vaid üks neid lapsi kasvatav ja ülal pidav isik. Väljaostuvõla kustutussummat (1600 eurot) võib kasutada mitme maatüki ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel erastamisel tekkinud väljaostuvõla kustutamiseks või müügihinna vähendamiseks. Kui müügihinna tasumata osa on väiksem kui 1600 eurot või müügihind on täielikult tasutud (ka ettemaksuna), on käesolevas lõikes nimetatud isikul õigus nõuda enammakstud summa tagastamist.  Enne 1997. aasta 30. novembrit sõlmitud maa ostu-müügilepingute korral võib müügihinda vähendada või väljaostuvõlga kustutada, kui maaomaniku kasvatada ja ülal pidada oli nimetatud kuupäeval vähemalt neli alla 18-aastast last. Pärast 1997. aasta 30. novembrit võib maa väljaostuvõlga kustutada või müügihinda vähendada, kui nimetatud lapsed olid maaomaniku kasvatada ja ülal pidada maa ostu-müügilepingu sõlmimise ajal või kui pärast ostu-müügilepingu sõlmimist sündinud laps on ühtlasi neljas tema kasvatada ja ülal pidada olevatest alla 18-aastastest lastest. Soodustuste saamiseks tuleb täita allolev avaldus. 
Avalduse täitmisel juhinduge alljärgnevast:

Punktis 5 märgitakse elukohaks koht, kus inimene alaliselt või peamiselt elab.

Punktis 6 tehakse rist väljaostuvõla vähendamise kasti juhul, kui maa müügileping  on juba sõlmitud. Enammakstud summa tagastamise kasti tehakse rist juhul, kui müügihinna tasumata osa on väiksem kui 1600 eurot või müügihind on täielikult tasutud (ka ettemaksuna), sõltumata maa ostu-müügilepingu sõlmimise ajast.

Punkt 7 täidetakse juhul, kui avalduse esitaja ega ka teine vähemalt nelja alla 18-aastast last kasvatav ja ülal pidav isik ei ole maa erastamisel ostueesõigusega või maa piiratud enampakkumisel kasutanud nende laste kasvatamisest ja ülalpidamisest tulenevat soodustust. 

Punkt 8 täidetakse juhul, kui avalduse esitaja või teine vähemalt nelja alla 18-aastast last kasvatav ja ülal pidav isik on maa erastamisel ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel kasutanud nende laste kasvatamisest ja ülalpidamisest tulenevat soodustust. Samas näidatakse ära ka milliste kinnistute erastamisel ja kui suures ulatuses on soodustust kasutatud.

Punktis 9 nimetatud väljaostuvõla kustutamise otsuse või vastava lepingu kinnitatud koopia lisatakse avaldusele juhul, kui avalduse esitaja või teine neid lapsi kasvatav ja ülal pidav isik on osaliselt kasutanud nende laste kasvatamisest ja ülalpidamisest tulenevat väljaostuvõla kustutamise, sh müügihinna vähendamise õigust.
Juhul, kui maa väljaostuvõlg või müügihind on väiksem kui 1600 eurot, on isikul õigus kustutussumma kasutamata jäänud osa kasutada edaspidi maa erastamisel.

Juhul, kui erastatava maa omandamiseks on müügileping sõlmitud, langetab Riigi Tugiteenuste Keskus esitatud dokumentide põhjal otsuse maa väljaostuvõla kustutamise kohta.

NB! Juhul, kui maa omandamiseks on müügileping veel sõlmimata, tuleb isikul esitada taotlus maa müügihinna vähendamise kohta Maa- ametile.

Avaldus esitada koos vajalike dokumentidega kas posti teel või meiliaadressile.

 
14.06.2019