Oportuniteedinõuded

Oportuniteet – Kriminaalmenetluse lõpetamine süüdistatava ja prokuröri kokkuleppena avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur. Süüdistatav ei pea sel juhul end süüdi tunnistama, kuid oportuniteediga lõpetamine eeldab, et ta on teo siiski toime pannud. Karistusregistrisse aga märget ei lähe. Süüdistatav peab sel juhul heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasuma kriminaalmenetluse kulud ning maksma kindla summa riigituludesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides.

Kohtulahendi või Prokuratuuri määrusest tulenev oportuniteedi kohaldamine  - kriminaalmenetluse kulude ja/või kindla summa riigituludesse tasumise kohustus registreeritakse automaatselt Maksu- ja Tolliameti e-keskkonda.

  • Oportuniteedinõude olemasolu, suurust ja tasumise infot saate igal ajahetkel kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-maksuamet/e-toll keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Nõuete otsing“.
  • Kui kriminaalmenetluse kulud on kohustatud hüvitama alaealine, võib menetleja panna kulude hüvitamise tema vanemale, eestkostjale või kasvatusasutusele. Eelnimetatud juhul võib oportuniteedi nõue kajastuda Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas alaealise nõuete hulgas.
  • Kohtulahend või Prokuratuuri määrus oportuniteedi kohaldamise kohta loetakse täidetuks ja kriminaalmenetlust ei uuendata, kui oportuniteedi nõue on tasumise tähtajaks täies ulatuses nõuetekohaselt tasutud.

  • Kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur või leppimise tõttu, ei täida talle pandud kohustusi, uuendab kohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuste osa, mille isik on täitnud.

Rekvisiidid riigi kasuks välja mõistetud sundtäitmisele kuuluvate nõuete tasumiseks leiate siit.

 

 

11.04.2018