Rahalise karistuse ja kriminaalmenetluskulude täitmisele pööramine ja täitmine

Kohtuotsus rahalise karistuse kohaldamise ning menetluskulude väljamõistmise kohta registreeritakse kohtute poolt kohtute infosüsteemi ning andmed rahalise karistuse ja menetluskulude kohta edastatakse automaatselt Maksu- ja Tolliameti e-keskkonda. Kui süüdimõistetu ei ole rahalise karistusena mõistetud rahasummat täies ulatuses tasunud kohtuotsuse jõustumisest alates ühe kuu või kohtulahendis määratud tähtaja jooksul selleks ettenähtud kontole, saadetakse kohtuotsuse ärakiri kohtutäiturile.  Võlgade sissenõudmist korraldab ja võlausaldaja õigusi teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Kriminaalmenetluse kulude ja muude rahaliste sissenõuete sissenõudmisel järgitakse Kriminaalmenetluse seadustiku sätteid rahalise karistuse täitmisele pööramise kohta. Rahalise karistuse ja menetluskulude täitmist saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Nõuete otsing“.
                                                                                                                                                                                 
Kui kohustuste tasumisel on tekkinud raskusi, siis palume makseraskuste märkide ilmnemisel sellest meile märku ning aitame teil hakata olukorda lahendama. Probleemide ennetamiseks või neile koheselt reageerimisel väldite lisakulutuste tekkimist või nende kasvamist. Näiteks võib mõjuvate põhjuste olemasolu korral süüdimõistetu elukoha järgse maakohtu täitmiskohtunik süüdimõistetu taotlusel oma määrusega pikendada või ajatada kuni ühe aasta võrra rahalise karistuse tervikuna või ositi tasumise tähtaega või määrata selle tasumise kindlaksmääratud tähtaegadel osade kaupa (KrMS § 424). Kohtute kontaktandmed leiate siit.

Kohtute poolt välja mõistetud rahaliste kohustuste (sh solidaarsete kohustuste) olemasolu, suurust ja tasumise infot saate igal ajahetkel kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Nõuete otsing“ 

Rekvisiidid riigi kasuks välja mõistetud sundtäitmisele kuuluvate nõuete tasumiseks leiate siit