Nutikad lahendused noorsootöös

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ning kasvatada kohalike omavalitsuste võimalusi ja võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamises.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Taotlejaks on Eestis registreeritud avaliku õiguse või eraõiguse alusel tegutsev juriidiline isik, valitsusväline organisatsioon. ​


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ning kasvatada kohalike omavalitsuste võimalusi ja võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamises. 


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusena töötatakse välja ja võetakse vähemalt 60% omavalitsustes kasutusele nutikad noorsootöö lahendused, mis panustavad riiklikesse noortepoliitika eesmärkidesse, sh noorte arvamusega arvestamine ja osaluse arendamine, sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ning noorsootööteenuste ja noorteinfo kättesaadavuse ja ligipääsetavuse tagamine.

Toetuse andmise väljundinäitaja on noorsootöötajate arv, kes on koolitatud noorte vajadustele vastavate nutikate lahenduste kasutamiseks. Kokku peab iga rahastatud projekt koolitama vähemalt 50 noorsootöötajat.

Projektide tegevustest peab osa saama vähemalt 48 kohalikku omavalitsust.

Eelistatud on projektid, mille tegevused hõlmavad kohalikke omavalitsusi, kes ei ole saavutanud noorsootöö teenuste üldarvestuses taset eeskujulik. Hinnangud kohalike omavalitsuste noorsootöö teenustele on leitavad sellelt veebilehelt.


Kogueelarve:

Taotlusvooru maht kokku on
1 742 870 eurot. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 871 435 eurot ja suurim summa 1 742 870 eurot. 

Taotlusvooru infopäev toimus 5. märtsil kell 13.00 Zoomis. Vaata infopäeva videosalvestust siit. 

 • Taotleja võib taotlusvoorus esitada ühe taotluse.
 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 30 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 30.04.2024.
 • Taotlusvooru maht kokku on 1 742 870 eurot. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 871 435 eurot ja suurim summa 1 742 870 eurot.
 • Toetuse/omafinantseeringu maksimaalsed määrad on:
  • 100%/0% abikõlblikest kuludest riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutustel;
  • 90%/10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistel organisatsioonidel;   
  • 85%/15% abikõlblikest kuludest teistel taotlejatel.
 • Käesoleva taotlusvooru raames jagatav toetust võidakse käsitleda riigiabina Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike tähenduses.
 1. Nutikate noorsootöö lahenduste välja töötamine. Välja töötatavad innovatiivsed metoodikad ja infotehnoloogilised lahendused peavad põhinema noorte tegelikel huvidel ja vajadustel ning olema loodud koostöös noortega. Toetatakse nii olemasolevate lahenduste edasiarendamist või Eesti oludele kohandamist kui ka uute lahenduste välja töötamist. Uute lahenduste välja töötamine on lubatud ainult juhul kui need ei dubleeri riiklike olemasolevaid lahendusi või nende erisus olemasolevatest on ammendavalt põhjendatud. Välja töötatud lahendused ja nende edasiarendused peavad olema projekti eesmärgist tulenevalt kasutusel vähemalt 3 aastat pärast projektitegevuste lõppemist;

 2. Arendustöö kohalike omavalitsuste ja noortevaldkonna organisatsioonide võimekuse kasvatamiseks ja nutikate noorsootöö lahenduste kasutuselevõtu juurutamiseks. Arendustöö hulka kuuluvad koolitused, koostöö-ja võrgustikukohtumised ja seminarid;

 3. Noorsootöötajatele suunatud tegevused, mis kasvatavad nende võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamisel. Tegevuste hulka võivad kuuluda koolitused, koostöö-ja võrgustikukohtumised ja seminarid partneritega. Noortele ja teistele asjakohastele osapooltele suunatud teavitustegevused.

Tegevuse 1. maksumus peab moodustama minimaalselt 50% projekti maksumusest.

Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

 • Kriteerium 1. Projekti vajalikkus ning vastavus meetme eesmärkidele - maksimaalselt 25 punkti;
 • Kriteerium 2. Sekkumisloogika sisuline kvaliteet - maksimaalselt 25 punkti;
 • Kriteerium 3. Projekti strateegiline juhtimine - maksimaalselt 20 punkti;
 • Kriteerium 4. Projekti elluviijate profiil ning võimekus -maksimaalselt 10 punkti
 • Kriteerium 5. Projekti nähtavus ning jätkusuutlikkus -maksimaalselt 10 punkti;
 • Kriteerium 6. Koostöö doonorriikidega - maksimaalselt 2 punkti;

Projekt: Noorte ja noorsootöötajate küberõppe programm

Toetuse saaja: CTF-Tech OÜ 
Toetuse summa: 871 435,00
Projekti maksumus: 1 029 456,59
Sisu: Projekti „Noorte ja noorsootöötajate küberõppe programm“ keskmes on noortele vanuses 15-21 üle-eestilise mängulise küberkaitse võistluse „Cyber Battle of Estonia“ korraldamine ning aastaringse küberõppe programmi ja õppekeskkonna väljaarendamine. Mängulised küber-huviõppe tegevused pakuvad nii keskuste kui äärealade noortele võrdseid võimalusi omandada küberkaitse põhialused praktilise ja visuaalselt kaasahaarava tehnoloogiaga soovikorral kodunt lahkumata.

Projekt: Noortevaldkonna digihüpe

Toetuse saaja: Haridus- ja Noorteamet
Toetuse summa: 871 435,00
Projekti maksumus: 871 435,00
Sisu: Projektiga saavutatakse olukord, kus noortega töötavad spetsialistid osakavad lisaks enda digipädevuste hindamisele ja arendamisele oma kohalikus omavalitsuses ja omavalitsuste üleselt pakkuda noortele tulevikutrendidel põhinevaid võimalusi mitmekülgseks õppimiseks ja arenemiseks ning ühiskonna arengusse (sh digipöördesse) panustamiseks.


Taotlemine ja kontakt:

 • Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotlusvoor on avatud 15.02.2021 – 15.04.2021 kell 17.00. 
 • Taotluse juurde lisab taotleja:
  • CV-d (projektijuht ja projekti kaasatud eksperdid);
  • projekti eelarve (lisa 4);
  • tulemuste levitamise plaan ja tulemuste rakendamise kava minimaalselt kolmeks aastaks;
  • projekti partneri kaasamisel projekti partneri kinnituskirja (lisa 1)
  • volikirja, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Viimati uuendatud 15.06.2022