PKT Keskuste ja tagamaa ühendused

Toetust saab taotleda maakonna arengustrateegia tegevuskavas olevale maakondliku või suurema piirkondliku mõjuga tegevusele, mis panustab keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattateede arendamisse.

Taotlusvoor: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus (2021 lisavoor)
Valdkond: Regionaalareng

 • Toetust saavad taotleda järgmised juriidilised isikud tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ning Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkondi:
  • kohaliku omavalitsuse üksused
  • ühistranspordiseaduse §-s 15 nimetatud piirkondlikud ühistranspordikeskused. Erandiks on ülemaakondlikud ühistranspordiprojektid, mille korral on abikõlblikuks sihtpiirkonnaks kogu ülemaakondlik ühistranspordiprojekti sihtpiirkond.
 • Taotlusvoor on avatud 15.03.2021- 15.07.2021 kell 17.00

Toetatavad tegevused

Abikõlblikud kulud on:

 • jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste arendamise kulud, sealhulgas ehitusseadustiku § 92 lõike 5 tähenduses avalikult kasutatavate jalg- ja jalgrattateede, jalgsildade rajamise ning linnamööbli soetamise ja paigaldamise kulud, jalgrattaparklate ja -hoidlate rajamise kulud, ristmike ja tänavate ümberkohandamise kulud selles osas, mis on vajalik jalgsi ja jalgrattaga liiklemise võimaluste väljaehitamiseks;
 • säästva ühistranspordisüsteemi arendamise kulud, sealhulgas info- ja piletisüsteemide ning rattaringluse seadmete soetamise, testimise ja kasutamise koolituse, pargi ja reisi süsteemi kulud, ühistranspordi terminalide arendamisega kaasnevad ehituskulud ning linnamööbli soetamise ja paigaldamise kulud.

Meetme raames ei toetata järgmisi investeeringuid: 

 • mis ei aita kaasa määruse §-s 3 nimetatud eesmärgi, -tulemuse ja väljundite saavutamisele;
 • objektidesse, kui selliste investeeringute tegemine erasektori poolt on Eestis tavapärane ning tegemist ei ole turutõrkega.
 • Toetust ei anta projektile, mille tegevused on lõpetatud või täielikult ellu viidud enne taotluse esitamist, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud.

Toetatavatest, mittetoetatavatest kuludest ning eritingimustest lugege lähemalt piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse määrusest.  Lisaks sõltuvad toetatavad kulud riigiabi andmisest ja selle liigist, mida aitame määrata eelnõustamise käigus.

Riigiabiliigid keskuste ja tagamaa ühendused

Tingimused

 • Projekti tulemuslikkust hinnatakse  selle järgi, kuivõrd aitab projekt kaasa kitsaskohtade lahendamisele toimepiirkondade ühendamiseks ning kuivõrd paraneb töökohtade ja teenuste kättesaadavus.
 • Projekti abikõlblikkuse perioodi algab üldjuhul taotluse registreerimise hetkest või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast. Projekti lõppkuupäevaks võib olla taotluses sätestatud kuupäev, mis ei ole hilisem kui 31. august 2023. aastal.
 • Minimaalne toetussumma projekti kohta on 450 000 eurot ja maksimaalne 1,5 miljonit eurot.
 • Toetuste osakaaludele minimaalse omafinantseeringu määr piirkonniti:
  • Põlva, Võru, Valga ja Ida-Viru maakond vähemalt 15%
  • Harjumaa vähemalt 30% 
  • Hiiu, Jõgeva, Järva, Läänemaa, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saaremaa, Tartu, Viljandi maakond vähemalt 20%
 • Taotluse esitamiseks peab ehitusprojekt olema ehitusseadustiku tähenduses põhiprojekti staadiumis ja lähtuma kehtivatest planeeringutest, olemas peavad olema vajalikud planeeringud, lahendatud maaomandi küsimused jm aega nõudvad ettevalmistused.
 • Vt kõiki tingimusi meetme määrusest.

Taotlemine

Taotlusi saab esitada alates 15.03.2021 kuni 15.07.2021 e-toetuste keskkonna kaudu

Igast maakonnast saab esitada maksimaalselt ühe maakonna ülese tähtsusega projektitaotluse, lisaks saavad maakonnad osaleda ühes piirkondlikus koostööprojektis.Taotluse esitamisel peab MARO või piirkondliku koostööprojekti puhul MAROd ühiselt kirjalikult kinnitama, et projekt on maakonna arengustrateegiast kõige prioriteetsem meetmest realiseeritav projekt või ühiselt realiseeritav kõige prioriteetsem projekt, mille ettevalmistuse tase vastab määruses sätestatud nõuetele.

Taotleja peab enne taotluse esitamist olema läbinud eelnõustamise rakendusüksuses. Aja kokkuleppimiseks palun võta ühendust: Pille Ruul, tel. 6631961, pille.ruul@rtk.ee

Palun tutvu enne taotluse esitamist keskuste ja tagamaa ühenduste taotluste hindamisekriteeriumitega ning vaata, kas taotluses on kõik vajalik info kajastatud:

Aruandlus

 • Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti elluviimise kohta aruande vähemalt üks kord aastas või taotluse rahuldamise otsuses sätestatu korral tihedamini. 
 • Projekti lõpparuande esitab toetuse saaja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajaks.
 • Aruanded esitatatakse rakendusüksusele e-keskkonna kaudu toetuse saaja esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatuna

Aruandevormi juhend (täidetakse e-toetuse keskkonnas)

Kontakt:

Pille Ruul

Lauri Alver

Taotlusvormid ja lisadokumendid

Dokumendi nimi

Vorm

Abiinfo

Taotlusvormi näidis

Taotlusvormi näidis

Taotlusvorm täidetakse e-toetuste keskkonnas

MARO (de) kinnituskiri

Maakondliku arendusorganisatsiooni (MARO) või piirkondliku koostööprojekti puhul MAROd ühine kinnituskiri, et projekt on maakonna arengustrateegiast kõige prioriteetsem meetmest realiseeritav projekt või ühiselt realiseeritav kõige prioriteetsem projekt, mille ettevalmistuse tase vastab määruses sätestatud nõuetele.

Omafinantseeringut tõendavad dokumendid

Võimalusel palume lisada kinnituskirja pangast, kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse projekti finantseerimisest vmt dokument

Elulookirjeldused (CV)

Projekti tiimi elulookirjeldused

Projektimeeskonna elulookirjeldused

Partneri info

Partneri info ja kinnituskiri

Kui projekti on kaasatud partnerid, siis palume esitada info partneritest vastaval vormil

Partnerite koostöökokkuleppe koopia

Lisada juhul, kui projekti on kaasatud partnerid

Kontserni liikmete skeem

Kontsernipuu

Kui taotleja või partner kuulub kontserni, siis palume esitada kontserni liikmete koosseis vastaval vormil. Sama nõue kehtib äriühingu, MTÜ ning SA puhul, kui kontsern omab nendes valitsevat mõju

Eelarve näidis

Eelarve näidis

Finantsanalüüs koos puhastulu analüüsiga

Finantsanalüüs koos puhastuluanalüüsiga

Koostada ja esitada juhul kui:

1) projekti abikõlblikud kulud on üle 1 miljoni euro või

2) toetus on riigiabi suurettevõtjatele (sinna kuuluvad ka KOV-id, riigiasutused ja kõik juriidilised isikud, kus riigi või KOV-i osalus on üle 25 %) või

3) toetus on üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antav riigiabi

Finantsanalüüs ilma puhastuluanalüüsita

Finantsanalüüs ilma puhastuluanalüüsita

Koostada ja esitada juhul kui:

1) projekti abikõlblikud kulud on alla 1 miljoni euro (s.h kui toetus on riigiabi artikkel 53 või artikkel 55 alusel )või

2) toetus on riigiabi väike- või keskmise suurusega ettevõtjatele või

3) toetus on VTA

Võrreldav hinnakalkulatsioon

Lisada taotlusele hinnakalkulatsiooni aluseks olev lähteülesanne või hankedokumentatsioon. Põhiprojektile projekteeritud tööde peale pädeva isiku poolt tehtud mahtude tabel koos hindadega.

Hankeplaan

Hangete plaan

Kui taotleja või partner on riigihankekohuslane, siis tuleb esitada hankeplaan vastaval vormil

Keskkonnamõjude hinnang

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (kui on nõutav)

Ehitusprojekt ja ehitusprojekti ekspertiis

Sealhulgas ekspositsiooniplaanid, mis vastab vähemalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ sätestatud põhiprojekti staadiumile.

Arengukava või -strateegia

Ühistranspordi või kergliiklusteede võrgustiku kohta (sõltuvalt projekti iseloomust), kui see on olemas, ent ei ole avalikult kättesaadav.

Vajalikud load

Load projekti ellu viimiseks, sealhulgas ehitusluba ja kooskõlastused.

Omandi- või kasutusõiguse dokumendid

Omandi- või kasutusõiguse dokumendid

Dokumendid peavad kinnitama väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist. Koondülevaateks palume kasutada  projekti elluviimiseks sõlmitud/sõlmitavate servituut- ja/või isikliku kasutusõiguste vormi lepingutest.

Avaliku kasutamise kokkulepped

Investeeringute korral äriühingutele ja tulundusasutustele ning eraisikutele kuuluvatesse objektidesse palume esitada avaliku kasutamise kokkulepped, mis tagavad kestvuse nõude täitmise struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 sätestatud juhul ja perioodil.

Kinnisvara hindamise tõend

Lisada kinnisasja ostu puhul. Tõend peab olema väljastatud kuni kolm kuud enne taotluse esitamist.

MTÜ või SA liikmete nimekiri

Lisada juhul, kui taotlejaks on MTÜ või SA.

Taotleja põhikirja koopia

Lisada juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris või taotleja kodulehel avalikult kättesaadav

Volikiri

Lisada juhul, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Analüüs projekti tulemusena avalike teenuste ja töökohtade kättesaadavuse paranemise kohta Kohustuslik Esitada analüüs, mis on aluseks prognoosidele projekti tulemusena avalike teenuste ja töökohtade kättesaadavuse paranemise kohta.

Viimati uuendatud 11.06.2021