PKT Tööstus- ja ettevõtlusalade arendamine

Toetust saab taotleda maakonna arengustrateegia tegevuskavas olevale maakondliku või suurema piirkondliku mõjuga tegevusele, mis panustab ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamisse ja selle loomisse olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde.

Taotlusvoor: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus (2021 lisavoor)
Valdkond: Regionaalareng

 • Toetust saavad taotleda järgmised juriidilised isikud tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi:
  • kohaliku omavalitsuse üksused;
  • äriühingud;
  • sihtasutused ja mittetulundusühingud, kui projektis kavandatud tegevused vastavad nende organisatsioonide põhikirjalistele eesmärkidele ja projekti tulemusel loodud või soetatud vara jääb pärast projekti lõppemist avalikku kasutusse;
  • avalik-õiguslikud ülikoolid
 • Taotlusvoor on avatud 15.03.2021- 15.07.2021 kell 17.00

Toetatavad tegevused

Abikõlblikud kulud on:

 • ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu rajamise ja rekonstrueerimise kulud, sealhulgas avalikult kasutatavad teed ehitusseadustiku § 92 lõike 5 tähenduses (välja arvatud parklad), vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, sealhulgas sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitised ja seadmed, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 2 tähenduses, gaasivõrgud maagaasiseaduse § 2 punkti 1 tähenduses, soojusvõrgud kaugkütteseaduse § 2 punkti 1 tähenduses, elektrivõrgud elektrituruseaduse § 3 punkti 29 tähenduses, sidevõrgud üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks elektroonilise side seaduse § 2 punkti 68 tähenduses ja muu selline;
 • endiste militaar-, tööstus- ja põllumajandusobjektide maa-alade ettevalmistamise kulud nende taaskasutuselevõtuks ettevõtluskeskkonna arendamise eesmärgil, sealhulgas miljööd risustavate ning kasutusel mitteolevate ja ohtlike ehitiste likvideerimise ja pinnase puhastamise, jääkreostuse likvideerimise kulud, ja kulud kasutusel mitteolevate ehitiste konserveerimiseks taaskasutuselevõtmise eesmärgil;
 • turunduse ja võrgustike loomise kulud ettevõtjate tööstus- ja ettevõtlusalale toomise eesmärgil.

Meetme raames ei toetata järgmisi investeeringuid: 

 • uute või olemasolevate tööstus- ja ettevõtlusalade arendamiseks või laiendamiseks piirkondades, kus olemasolevad ettevalmistatud või kasutusest välja jäänud alad on sobivad või kohandatavad uute ettevõtete lisandumiseks ning kus potentsiaal lisanduvate tööstus- ja ettevõtlusalade täiendavaks kasutuselevõtuks lisaks olemasolevatele on väike;
 • uute või olemasolevate tööstus- ja ettevõtlusalade arendamiseks või laiendamiseks piirkondades, kus on rajatud tööstusalad ilma avaliku sektori toetuseta; investeeringud olemasolevatesse külastus- ja turism
 • mis ei aita kaasa määruse §-s 3 nimetatud eesmärgi, -tulemuse ja väljundite saavutamisele;
 • objektidesse, kui selliste investeeringute tegemine erasektori poolt on Eestis tavapärane ning tegemist ei ole turutõrkega.
 • Toetust ei anta projektile, mille tegevused on lõpetatud või täielikult ellu viidud enne taotluse esitamist, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud.

Toetatavatest, mittetoetatavatest kuludest ning eritingimustest lugege lähemalt piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse määrusest.  Lisaks sõltuvad toetatavad kulud riigiabi andmisest ja selle liigist, mida aitame määrata eelnõustamise käigus:

Riigiabiliigid tööstus- ja ettevõtlusaladele

Tingimused

 • Projekti tulemuslikkust hinnatakse mitterahalist abi saavate ettevõtete arvu ning  lisanduvate töökohtade, sealhulgas kõrgema lisandväärtusega töökohade, arvu järgi.
 • Projekti abikõlblikkuse perioodi algab üldjuhul taotluse registreerimise hetkest või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast. Projekti lõppkuupäevaks võib olla taotluses sätestatud kuupäev, mis ei ole hilisem kui 31. august 2023. aastal.
 • Minimaalne toetussumma projekti kohta on 450 000 eurot ja maksimaalne 1,5 miljonit eurot.
 • Toetuste osakaaludele minimaalse omafinantseeringu määr piirkonniti:
  • Põlva, Võru, Valga ja Ida-Viru maakond vähemalt 15%
  • Harjumaa vähemalt 30% 
  • Hiiu, Jõgeva, Järva, Läänemaa, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saaremaa, Tartu, Viljandi maakond vähemalt 20%
 • Taotluse esitamiseks peab ehitusprojekt olema ehitusseadustiku tähenduses põhiprojekti staadiumis ja lähtuma kehtivatest planeeringutest, olemas peavad olema vajalikud planeeringud, lahendatud maaomandi küsimused jm aega nõudvad ettevalmistused.
 • Vt kõiki tingimusi meetme määrusest.

Taotlemine

Taotlusi saab esitada alates 15.03.2021 kuni 15.07.2021 e-toetuste keskkonna kaudu

Igast maakonnast saab esitada maksimaalselt ühe maakonna ülese tähtsusega projektitaotluse, lisaks saavad maakonnad osaleda ühes piirkondlikus koostööprojektis.Taotluse esitamisel peab MARO või piirkondliku koostööprojekti puhul MAROd ühiselt kirjalikult kinnitama, et projekt on maakonna arengustrateegiast kõige prioriteetsem meetmest realiseeritav projekt või ühiselt realiseeritav kõige prioriteetsem projekt, mille ettevalmistuse tase vastab määruses sätestatud nõuetele.

Taotleja peab enne taotluse esitamist olema läbinud eelnõustamise rakendusüksuses. Aja kokkuleppimiseks palun võta ühendust: Pille Ruul, tel. 6631961, pille.ruul@rtk.ee

Palun tutvu enne taotluse esitamist Tööstus- ja ettevõtlusalade arendamise taotluste hindamisekriteeriumitega ning vaata, kas taotluses on kõik vajalik info kajastatud.

Tööstusalade hindamismetoodika

Aruandlus

 • Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti elluviimise kohta aruande vähemalt üks kord aastas või taotluse rahuldamise otsuses sätestatu korral tihedamini. 
 • Projekti lõpparuande esitab toetuse saaja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajaks.
 • Aruanded esitatatakse rakendusüksusele e-keskkonna kaudu toetuse saaja esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatuna.

Aruandevormi juhend (täidetakse e-toetuskeskkonnas)

Kontakt:

Pille Ruul

Lauri Alver

Taotlusvormid ja lisadokumendid

Dokumendi nimi

Vorm

Abiinfo

Taotlusvormi näidis

Näidisvorm

Taotlusvorm täidetakse e-toetuste keskkonnas

MARO (de) kinnituskiri

Maakondliku arendusorganisatsiooni (MARO) või piirkondliku koostööprojekti puhul MAROd ühine kinnituskiri, et projekt on maakonna arengustrateegiast kõige prioriteetsem meetmest realiseeritav projekt või ühiselt realiseeritav kõige prioriteetsem projekt, mille ettevalmistuse tase vastab määruses sätestatud nõuetele.

Omafinantseeringut tõendavad dokumendid

Võimalusel palume lisada kinnituskirja pangast, kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse projekti finantseerimisest vmt dokument

Projekti tiimi elulookirjeldused (CV)

Projekti tiimi elulookirjeldused

Projektimeeskonna elulookirjeldused

Partneri info

Partneri info ja kinnituskiri

Kui projekti on kaasatud partnerid, siis palume esitada info partneritest vastaval vormil

Partnerite koostöökokkuleppe koopia

Lisada juhul, kui projekti on kaasatud partnerid

Kontsernipuu

Kontsernipuu

Kui taotleja või partner kuulub kontserni, siis palume esitada kontserni liikmete koosseis vastaval vormil. Sama nõue kehtib äriühingu, MTÜ ning SA puhul, kui kontsern omab nendes valitsevat mõju

Eelarve näidis

Projektide eelarve näidisvorm

Finantsanalüüs koos puhastuluanalüüsiga

Finantsanalüüs puhastuluanalüüsiga

Koostada ja esitada juhul kui:

1) projekti abikõlblikud kulud on üle 1 miljoni euro või

2) toetus on riigiabi suurettevõtjatele (sinna kuuluvad ka KOV-id, riigiasutused ja kõik juriidilised isikud, kus riigi või KOV-i osalus on üle 25 %) või

3) toetus on üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antav riigiabi

Finantsanalüüs puhastulu analüüsiga 30ks aastaks Finantsanalüüs puhastulu analüüsiga 30ks aastaks

Koostada ja esitada juhul kui:

1) projekti abikõlblikud kulud on üle 1 miljoni euro või

2) toetus on riigiabi suurettevõtjatele (sinna kuuluvad ka KOV-id, riigiasutused ja kõik juriidilised isikud, kus riigi või KOV-i osalus on üle 25 %) või

3) toetus on üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antav riigiabi

Finantsanalüüs ilma puhastuluanalüüsita

Finantsanalüüs ilma puhastuluanalüüsita

Koostada ja esitada juhul kui:

1) projekti abikõlblikud kulud on alla 1 miljoni euro (s.h kui toetus on riigiabi artikkel 53 või artikkel 55 alusel )või

2) toetus on riigiabi väike- või keskmise suurusega ettevõtjatele või

3) toetus on VTA

Võrreldav hinnakalkulatsioon

Lisada taotlusele hinnakalkulatsiooni aluseks olev lähteülesanne või hankedokumentatsioon. Põhiprojektile projekteeritud tööde peale pädeva isiku poolt tehtud mahtude tabel koos hindadega.

Hankeplaan

Hankeplaan

Kui taotleja või partner on riigihankekohuslane, siis tuleb esitada hankeplaan vastaval vormil

Keskkonnamõjude hinnang

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (kui on nõutav)

Palgatasemete prognoos Palgataseme prognoos Töökohtade palgatasemete ja palkadelt makstava sotsiaalmaksu prognoos vastavlt vormile.

Ehitusprojekt ja ehitusprojekti ekspertiis

Sealhulgas ekspositsiooniplaanid, mis vastavad vähemalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ sätestatud põhiprojekti staadiumile.

Arengukava või -strateegia

Tööstusalade kohta, kui see on olemas, aga ei ole avalikult kättesaadav

Vajalikud load

Load projekti ellu viimiseks, sealhulgas ehitusluba ja kooskõlastused.

Äriplaanid koos finantsprognoosidega Kui on teada kindlad kasusaajad/ettevõtted, kes tööstusalale kolivad/laienevad, siis nende ettevõtete äriplaanid koos finantsprognoosidega, mis kirjeldavad ettevõtte tausta, struktuuri, ärimudelit, tooteid/teenuseid, turge ja ärikeskkonda, sh konkurentsi ja riske ning nende poolt prognoositavalt loodavate uute töökohtade arvu, palgataset ja selle tulemusena täiendavalt riigieelarvesse tasutavat sotsiaalmaksu vähemalt projekti lõppemisele järgneval kolmel (3) majandusaastal.
Majandusaasta aruanne ning bilanss ja kasumiaruanne Kui on teada kindlad kasusaajad/ettevõtted, kes tööstusalale kolivad/laienevad, siis nende ettevõtete viimase majandusaasta aruanne, kui see ei ole kättesaadav avalikest andmebaasidest ja kui kasusaajad on tegutsenud rohkem kui aasta, ning jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui kaks kuud.

Omandi- või kasutusõiguse dokumendid

Omandi- või kasutusõiguse dokumendid

Dokumendid peavad kinnitama väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist.

Avaliku kasutamise kokkulepped

Investeeringute korral äriühingutele ja tulundusasutustele ning eraisikutele kuuluvatesse objektidesse palume esitada avaliku kasutamise kokkulepped, mis tagavad kestvuse nõude täitmise struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 sätestatud juhul ja perioodil.

Kinnisvara hindamise tõend

Lisada kinnisasja ostu puhul. Tõend peab olema väljastatud kuni kolm kuud enne taotluse esitamist.

Sõltumatu eksperdi hinnang

Puhastamisest tuleneva maa väärtuse tõusust, kui toetust antakse üldise grupierandi määruse artikli 45 alusel

MTÜ või SA liikmete nimekiri

Lisada juhul, kui taotlejaks on MTÜ või SA.

Taotleja põhikirja koopia

Lisada juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris või taotleja kodulehel avalikult kättesaadav

Volikiri

Lisada juhul, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Viimati uuendatud 11.06.2021