PKT Turismivaldkond

Sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku arendamisse.

Taotlusvoor: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus (2021 lisavoor)
Valdkond: Regionaalareng

 • Toetust saab taotleda maakonna arengustrateegia tegevuskavas olevale maakondliku või suurema piirkondliku mõjuga tegevusele, mis panustab sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamisse ning sihtkoha kui võrgustiku arendamisse.
 • Toetust saavad taotleda järgmised juriidilised isikud tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi:
  • kohaliku omavalitsuse üksused;
  • äriühingud;
  • sihtasutused ja mittetulundusühingud, kui projektis kavandatud tegevused vastavad nende organisatsioonide põhikirjalistele eesmärkidele, sealhulgas usulised ühendused kirikute ja koguduste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses;
  • riigiasutused külastusobjektide haldajatena;
  • avalik-õiguslikud ülikoolid
 • Taotlusvoor on avatud 15.03.2021- 15.07.2021 kell 17.00

Toetatavad tegevused

Abikõlblikud kulud on:

 • turismitoodete- ja atraktsioonide arendamisega seotud kulud, näiteks külastusobjektide rajamise ja rekonstrueerimisega, miljööd risustavate ning kasutusel mitteolevate ja ohtlike ehitiste likvideerimise ja pinnase puhastamise, jääkreostuse likvideerimise kulud, külastajaprogrammide ja ekspositsioonide loomisega, toetatava objektiga seotud turunduse ja koolitusega seotud kulud;
 • külastusobjektide tugitaristu ja tugiteenuste arendamisega seotud kulud;
 • külastajateekonna terviklikkust toetavate turismimarsruutide, võrgustike arendamise ja kasutuselevõtuga seotud kulud.

Meetme raames ei toetata järgmisi investeeringuid: 

 • külastus- ja turismiobjektidesse, mille tulemusel ei pakuta külastajale uut või olulisel määral edasiarendatud külastuselamust; 
 • rajatavate või edasiarendatavate külastus- ja turismiobjektide sellistesse tegevustesse ja ruumidesse, mis ei ole suunatud külastajate teenindamisele või otseselt seotud objekti toimimise või edasiarendusega külastuseesmärgil; 
 • investeeringud, mis ei aita kaasa määruse §-s 3 nimetatud eesmärgi, -tulemuse ja väljundite saavutamisele; 
 • objektidesse, kui selliste investeeringute tegemine erasektori poolt on Eestis tavapärane ning tegemist ei ole turutõrkega. 
 • Toetust ei anta projektile, mille lõikes 1 nimetatud tegevused on lõpetatud või täielikult ellu viidud enne taotluse esitamist, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud.

Toetatavatest, mittetoetatavatest kuludest ning eritingimustest lugege lähemalt piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse määrusest.  Lisaks sõltuvad toetatavad kulud riigiabi andmisest ja selle liigist, mida aitame määrata eelnõustamise käigus.

Riigiabiliigid turismiprojektidele

Tingimused

 • Projekti tulemuslikkust hinnatakse mitterahalist abi saavate ettevõtete arvu ning  lisanduvate töökohtade, sealhulgas kõrgema lisandväärtusega töökohade, arvu järgi.
 • Projekti abikõlblikkuse perioodi algab üldjuhul taotluse registreerimise hetkest või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast. Projekti lõppkuupäevaks võib olla taotluses sätestatud kuupäev, mis ei ole hilisem kui 31. august 2023. aastal.
 • Minimaalne toetussumma projekti kohta on 450 000 eurot ja maksimaalne 1,5 miljonit eurot.
 • Taotluse esitamiseks peab ehitusprojekt olema ehitusseadustiku tähenduses põhiprojekti staadiumis ja lähtuma kehtivatest planeeringutest, olemas peavad olema vajalikud planeeringud, lahendatud maaomandi küsimused jm aega nõudvad ettevalmistused.
 • Vt kõiki tingimusi meetme määrusest.

Taotlemine

Taotlusi saab esitada alates 15.03.2021 kuni 15.07.2021 e-toetuste keskkonna kaudu

Igast maakonnast saab esitada maksimaalselt ühe maakonna ülese tähtsusega projektitaotluse, lisaks saavad maakonnad osaleda ühes piirkondlikus koostööprojektis.Taotluse esitamisel peab MARO või piirkondliku koostööprojekti puhul MAROd ühiselt kirjalikult kinnitama, et projekt on maakonna arengustrateegiast kõige prioriteetsem meetmest realiseeritav projekt või ühiselt realiseeritav kõige prioriteetsem projekt, mille ettevalmistuse tase vastab määruses sätestatud nõuetele.

Taotleja peab enne taotluse esitamist olema läbinud eelnõustamise rakendusüksuses. Aja kokkuleppimiseks palun võta ühendust: Pille Ruul, tel. 6631961, pille.ruul@rtk.ee

Palun tutvu enne taotluse esitamist turismivaldkonna taotluste hindamiskriteeriumitega ning vaata, kas taotluses on kõik vajalik info kajastatud.

Aruandlus

 • Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti elluviimise kohta aruande vähemalt üks kord aastas või taotluse rahuldamise otsuses sätestatu korral tihedamini. 
 • Projekti lõpparuande esitab toetuse saaja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajaks.
 • Aruanded esitatatakse rakendusüksusele e-keskkonna kaudu toetuse saaja esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatuna.

Aruandevormi juhend täidetakse e-toetuse keskkonnas

Kontakt:

Pille Ruul

Lauri Alver

Taotlusvormid ja lisadokumendid

Dokumendi nimi

Vorm

Abiinfo

Taotlusvormi näidis

Näidisvorm

Taotlusvorm täidetakse e-toetuste keskkonnas

MARO (de) kinnituskiri

Maakondliku arendusorganisatsiooni (MARO) või piirkondliku koostööprojekti puhul MAROd ühine kinnituskiri, et projekt on maakonna arengustrateegiast kõige prioriteetsem meetmest realiseeritav projekt või ühiselt realiseeritav kõige prioriteetsem projekt, mille ettevalmistuse tase vastab määruses sätestatud nõuetele.

Omafinantseeringut tõendavad dokumendid

Võimalusel palume lisada kinnituskirja pangast, kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse projekti finantseerimisest vmt dokument

Projekti tiimi elulookirjeldused (CV)

Projekti tiimi elulookirjeldused

Projektimeeskonna elulookirjeldused

Partneri info

Partneri info ja kinnituskiri

Kui projekti on kaasatud partnerid, siis palume esitada info partneritest vastaval vormil

Partnerite koostöökokkuleppe koopia

Lisada juhul, kui projekti on kaasatud partnerid

Kontsernipuu

Kontsernipuu

Kui taotleja või partner kuulub kontserni, siis palume esitada kontserni liikmete koosseis vastaval vormil. Sama nõue kehtib äriühingu, MTÜ ning SA puhul, kui kontsern omab nendes valitsevat mõju

Eelarve näidis

Eelarve näidisvorm

Finantsanalüüs koos puhastuluanalüüsiga

Finantsanalüüs puhastuluanalüüsiga

Koostada ja esitada juhul kui:

1) projekti abikõlblikud kulud on üle 1 miljoni euro või

2) toetus on riigiabi suurettevõtjatele (sinna kuuluvad ka KOV-id, riigiasutused ja kõik juriidilised isikud, kus riigi või KOV-i osalus on üle 25 %)

Finantsanalüüs ilma puhastuluanalüüsita

Finantsanalüüs ilma puhastuluanalüüsita

Koostada ja esitada juhul kui:

1) projekti abikõlblikud kulud on alla 1 miljoni euro (s.h kui toetus on riigiabi artikkel 53 või artikkel 55 alusel )või

2) toetus on riigiabi väike- või keskmise suurusega ettevõtjatele või

3) toetus on VTA

Võrreldav hinnakalkulatsioon

Lisada taotlusele hinnakalkulatsiooni aluseks olev lähteülesanne või hankedokumentatsioon. Põhiprojektile projekteeritud tööde peale pädeva isiku poolt tehtud mahtude tabel koos hindadega.

Hankeplaan

Hankeplaan

Kui taotleja või partner on riigihankekohuslane, siis tuleb esitada hankeplaan vastaval vormil

Sotsiaalmajandusliku mõju analüüs

Sotsiaalmajandusliku mõju analüüs

Kohustuslik lisa

Keskkonnamõjude hinnang

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (kui on nõutav)

Ehitusprojekt, sh ekspositsiooni- ja sisekujundusprojektide kavandid

paberil  ja elektrooniliselt ehitusprojekt, sealhulgas ekspositsiooni- ja sisekujundusplaanid, mis vastavad vähemalt majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ sätestatud põhiprojekti staadiumile. Olemas peavad olema vajalikud planeeringud, lahendatud maaomandi küsimused jm aega nõudvad ettevalmistused. Riiklike kultuurimälestistega seotud ehitusprojekt peab vastama kultuuriministri 4. juuli 2011. aasta määruses nr 15 „Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord” sätestatud nõuetele

Ehitusprojekti ekspertiis

Taotluse kohustuslik lisa

Vajalikud load

Sealhulgas ehitusluba ja kooskõlastused. Ekspositsiooni ja sisekujundusprojektide plaanid

Omandi- või kasutusõiguse dokumendid

Dokumendid peavad kinnitama väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist.

Avaliku kasutamise kokkulepped

Investeeringute korral äriühingutele ja tulundusasutustele ning eraisikutele kuuluvatesse objektidesse palume esitada avaliku kasutamise kokkulepped, mis tagavad kestvuse nõude täitmise struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 sätestatud juhul ja perioodil.

Kinnisvara hindamise tõend

Lisada kinnisasja ostu puhul. Tõend peab olema väljastatud kuni kolm kuud enne taotluse esitamist.

Sõltumatu eksperdi hinnang

Puhastamisest tuleneva maa väärtuse tõusust, kui toetust antakse üldise grupierandi määruse artikli 45 alusel

MTÜ või SA liikmete nimekiri

Lisada juhul, kui taotlejaks on MTÜ või SA.

Taotleja põhikirja koopia

Lisada juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris või taotleja kodulehel avalikult kättesaadav

Volikiri

Lisada juhul, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Viimati uuendatud 21.06.2021