Programm: Kohalik areng ja vaesuse vähendamine

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction) eesmärgiks on suurenenud sotsiaalmajanduslik sidusus ning riikide kahepoolsete suhete tugevdamine.

Programmioperaator on Sotsiaalministeerium koos Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Kultuuriministeeriumiga, programmi rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.
Programmi doonorriikide poolsed partnerid on Norra Rahvatervise Instituut, Norra Tervisedirektoraat ja Norra Muinsuskaitseamet.

Programmis on ette nähtud vahendid eelnevalt kindlaksmääratud projektidele, avatud taotlusvoorude ja väiketoetusskeemide rahastamiseks.

Programm panustab järgmistesse valdkondadesse:

 • Laste ja noorte heaolu suurendamine
 • Koduvägivalla, soopõhise vägivalla ning soolise ebavõrdsuse vähendamine
 • Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil 
 • Ajalooliste linnakeskuste väärtustamine hoonete restaureerimise ja kasutuselevõtu kaudu kohaliku kogukonna vajadusteks.

Programmi periood:

13.09.2019 - 30.04.2024


Eesmärk:

Suurenenud sotsiaalmajanduslik sidusus ning riikide kahepoolsete suhete tugevdamine


Tulemused:

Programmi elluviimisega toetatakse laste ja noorte heaolu, kodu- ja soopõhise vägivalla ning soolise ebavõrdsuse vähendamist, rahvatervise meetmete ja  integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kvaliteeti ning  kultuuripärandi säilitamist.


Kogueelarve:

21 176 470 eurot.
Selles sisalduvad 10 600 000 eurot EMP vahendid, 7 400 000 eurot Norra vahendid ja  3 176 470 eurot Eesti riigi kaasfinantseering

Sekkumistegevused:

Lapsed-pered, noored õigusrikkujad:

 •  taastava õiguse lähenemise käivitamine
 • Vabatahtlike lepitajate kaasamine
 •  perelepitussüsteemi loomine

Rahvatervis:

 • kooliõpilaste füüsilise aktiivsuse suurendamine
 •  tervisekäitumise parandamine kohalikul tasandil
 • kohtupsühhiaatrilise kvaliteedi tõstmine
 • integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste väljatöötamin

Haridus ja noored:

 •  hariduse tugiteenuste arendamine
 • paindlike üleminekute loomine haridusastmete vahel
 • nutika noorsootöö arendamine.

Ohvriabi ja sooline võrdõiguslikkus:

 • ohvriabisüsteemi arendamine
 • teadlikkuse tõstmine perevägivalla ja inimkaubanduse teemadel
 •  vägivallatsejatele suunatud teenuste arendamine,
 • seksiostjatele sotsiaalprogrammi loomine
 • soolise võrdõiguslikkuse digi-kompetentsikeskuse loomine.

Kultuuripärand:

 • suutlikkuse tõstmine kultuuripärandi säilitamisel ja majandamisel
 •  kultuuriväärtuslike hoonete renoveerimine väikelinnades.

Taotlemine ja aruandlus:

Toetuse saamiseks esitage palun taotlus  E-toetus keskkonna kaudu ning selle sama keskkonna kaudu käib hiljem ka aruandlus. 


Kontakt:


 

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

Programm "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmi eesmärgiks on suurenenud sotsiaalmajanduslik sidusus ning riikide kahepoolsete suhete tugevdamine. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 10.09.2021