Regionaalareng

RTK viib ellu erinevaid struktuurivahendite ja regionaalvaldkonna toetusmeetmeid.

AVATUD taotlusvoorud

Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel

Toetuse andmise eesmärk on võimestada kohalikke omavalitsusi tuuleenergeetika ala või tuuleparki, sellele juurdepääsuteed, seda põhivõrguga ühendavat elektriliini või muud ehitist, mis on vajalik maismaa- või meretuulepargi toimimiseks, kavandavate planeeringute, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade kvaliteetsemal koostamisel ja kiiremal menetlemisel.


Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamine 2023

Meetme eesmärk on kohaliku omavalitsuse üksuste suure energiakuluga hoonete mahu vähendamine, asendades need liginullenergiahoonetega.

Suuremate linnapiirkondade arendamine

Toetuse andmise eesmärk on võtta Tallinna, Tartu, Pärnu ja Ida-Virumaa linnapiirkondades kasutusele innovatiivsed linnakeskkonna kvaliteeti parandavad digi- ja rohelahendused. Toetuse andmise eesmärk Ida-Virumaa linnapiirkondades on tõsta linnaruumi, vaba aja veetmise võimaluste ja säästva liikuvuse taristu atraktiivsus avaneb uues vahekaardis

Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus

Toetuse andmise eesmärgiks on suurendada inimeste ameti ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused

Meetme eesmärk on parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, korraldades teenuseid kaasaegselt, lähtuvalt rahvastiku vähenemisest, vananemisest ja sihtrühma vajadustest ning soodustades kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd mõjusate, terviklike avalike teenuste ja teenusvõrgustike arendamise algatuste elluviimisel, tagades sealjuures erinevate ühiskonnagruppide võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse.

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.

SULETUD taotlusvoorud:

Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond

Toetus on suunatud elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisele väljaspool Harju maakonda ja Tartu linnapiirkonda. Toetusmeede aitab vähendada piirkondlikku ebavõrdsust ja maapiirkondade arengule hoogu andes toetab Eesti terviklikumat regionaalset arengut.

Noored Setomaale

Toetamaks noorte maapiirkonda elama jäämist, valmis toetusskeem „Noored Setomaale”, mille eesmärk on tagada 21-40aastastele Setomaal elavatele inimestele ja nende peredele paremad elutingimused ning kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus.

Loe lähemalt

Hajaasustuse programm

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

Loe lähemalt

Starditoetus alustavale ettevõttele

Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

Loe lähemalt

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.

Loe lähemalt

Peipsiveere programm

Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule.

Loe lähemalt

Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetus

Toetuse andmise eesmärgiks on elavdada Ida-Viru maakonnas kõrgema lisandväärtusega ettevõtlust, pidurdada nooremaealise elanikkonna väljavoolu ja piirkonna eelisarendamise abil vähendada piirkonna mahajäämust võrreldes teiste Eesti piirkondadega.

Loe lähemalt

Regionaalsete investeeringutoetuste programm

1998. aastal käivitatud programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

Loe lähemalt

Lipuväljakute väljaarendamise programm

Programmist antakse toetust esindusväljaku funktsiooni kandva asupaiga rajamiseks, rekonstrueerimiseks või heakorrastamiseks, tagamaks püsivaid võimalusi lipu pidulikuks ning väärikaks heiskamiseks.

Loe lähemalt

Kergliiklusteede toetusskeem

Kergliiklusteede toetusskeemi eesmärgiks on aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele. Toetamist leiavad projektid, mis aitavad lahendada olulisi kergliikluse korraldamise kitsaskohti.

Loe lähemalt

Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes

Toetuse andmise eesmärk on väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimine ning kasutuselevõtt kohaliku kogukonna vajadusteks ning muinsuskaitseala kasutuse elavdamiseks.

Loe lähemalt

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Toetatakse projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Kõikide maakondade kavades sisalduvate projektide ettevalmistamiseks pakuti eelnõustamist.

Loe lähemalt

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine

Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kavuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid.

Loe lähemalt

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus (2021 lisavoor)

Toetuse andmise eesmärk on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Loe lähemalt

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (alates 2020)

Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

Loe lähemalt

Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse (RRF)

Toetuse andmise eesmärk on toetada jalgrattaga või jalgsi liikujate osakaalu kasvu kohalikes omavalitsustes, välja arvatud Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades.

Loe lähemalt

Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on parandada Ida-Viru maakonna elukeskkonna kvaliteeti ja elanikkonna elutingimusi ning tõsta elukondliku kinnisvara väärtust, vähendades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös väheväärtuslike ja alakasutatud korterelamute hulka

Loe lähemalt

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks

Loe lähemalt

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus.
 

Loe lähemalt

Väikesaarte programm

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

Loe lähemalt

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.

Loe lähemalt

Väikesaarte programm

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

Loe lähemalt

Setomaa programm

Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. 2016.-2019. aastal koordineeris programmi Maaeluministeerium, alates 2020. aastast koordineerib programmi Rahandusministeerium.

Loe lähemalt

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Toetuse andmise eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

Loe lähemalt

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

Siia paneme meetme eesmärgi ehk lühidalt, a la Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine ja suuremate linnapiirkondade elanikele kodulähedaste lasteaia- ja lapsehoiuvõimaluste tagamine. Siia paneme meetme eesmärgi ehk lühidalt, a la Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine ja suuremate linnapiirkondade elanikele kodulähedaste lasteaia- ja lapsehoiuvõimaluste tagamine.

Loe lähemalt

Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

Regionaalsete kompetentsikeskuste toetamise kaudu luuakse tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda.

Loe lähemalt

Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm

Sihtgrupi maakondade ettevõtjad saavad ettevõtjate elektriühenduste pilootprogrammist abi uuteks elektriliitumisteks ja elektrivõimsuse suurendamiseks

Loe lähemalt

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (enne 2020)

Toetuse andmise eesmärk oli uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

Loe lähemalt

Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

Loe lähemalt

Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

Loe lähemalt

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

Loe lähemalt

Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Loe lähemalt

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Välistoetuste terminite sõnastik 

Välistoetuste enamlevinud terminid eesti ja inglise keeles koos selgitustega.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC: taotlemisest teostuseni

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

Sümboolika, logod ja viitamine

Toetust saanud projektidele kehtib teavitusmäärusest tulenev teavituskohustus logode ja sümboolika avaldamise näol. Siit lehelt leiad juhendid, logod, sümboolikaga slaidipõhjad ja teavitusplakati generaatori. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 27.09.2023