Riigihangete korraldamine

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) on valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste (edaspidi asutused) riigihangete korraldamisel vabatahtlik keskne hankija (Vabariigi Valitsuse korraldus). Vabatahtliku keskse hankimise raames on asutustel võimalus tellida RTK-lt riigihangete korraldamise tugiteenust (edaspidi teenus), mille osutamise tingimused, ulatus ja kulude hüvitamine lepitakse kokku RTK ning asutuse vahel sõlmitavas kokkuleppes.

RTK on teenuse osutamiseks sõlminud kokkuleppe järgmiste asutustega:

  • Riigikantselei;
  • Rahandusministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
  • Justiitsministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
  • Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Ravimiamet, Terviseamet, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ning Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

RTK ülesandeks on mh koondada teenindatavate asutuste hankevajadused ühtseks hankeplaaniks, selgitada välja sarnase objektiga riigihanked ning korraldada võimalusel nii ühishankeid, kui ka keskseid riigihankeid.

RTK lähtub teenuse osutamisel riigihangete seadusest, RTK riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korrast ning asutuse ja RTK vahel sõlmitud kokkuleppest.

RTK ei korralda keskseid riigihankeid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas ega riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud eraldi keskse hankija.

 

Milliste seadusest tulenevate tähtaegadega hanget planeerides arvestada: 

Hankemenetluse liik (asjad ja teenused) Piirmäär Pakkumuste esitamise tähtaeg Vaidlustustähtaeg Ooteaeg enne lepingu sõlmimist
Lihthange

30 000 –

59 999 €
5 päeva 3 tööpäeva 5 päeva
Avatud menetlus

60 000 –

143 999 €
15 päeva 10 päeva 10 päeva
Rahvusvaheline menetlus 144 000 € – … 30 päeva 10 päeva 14 päeva
Sotsiaalteenus

300 000 –

749 999 € 
Hankija otsustada 10 päeva 10 päeva
Eriteenus

60 000 –

749 999 €
Hankija otsustada 10 päeva 10 päeva
 

Millise menetlusele kuluva ajaga arvestada riigihanget planeerides:

 

Kelle poole pöörduda riigihankeid puudutavates küsimustes?

 

Üldkontakt: hanked@rtk.ee

Valitsemisalade kontaktisikud RTKs:

Nimi Teenindatavad asutused Telefon e-posti aadress
Mihkel Rääk Keskkonnaministeerium 663 8235 mihkel.raak@rtk.ee
Heivo Murdmets Sotsiaalministeerium 663 1402 heivo.murdmets@rtk.ee
Riina Loorpuu Justiitsministeerium
Rahandusministeerium
Riigikantselei
663 8213 riina.loorpuu@rtk.ee


Muud olulised kontaktid:

Rahandusministeeriumi riigihangete seaduse nõustamine

E 9:00 – 12:00

K 14:00 – 17:00

R 9:00 – 12:00

riigihanked@fin.ee

tel: 611 3701

Riigihangete registri kasutajatugi

E-R 9:00 – 12:00 ja 13:00 – 15:00

register@riigihanked.riik.ee

tel: 611 3693 ja 611 3703

Riigihangete Vaidlustuskomisjon

vako@fin.ee

tel: 611 3713