Riigihanke teenuse korraldamine ja teenindatavad asutused

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust muuhulgas Justiits-, Keskkonna-, Rahandus ja Sotsiaalministeeriumile ning nende valitsemisala asutustele.

Riigihangete korraldamise teenus

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) on Vabariigi Valitsuse korraldusega määratud riigihangete korraldamisel vabatahtlikuks keskseks hankijaks

Vabatahtliku keskse hankimise raames on asutustel võimalus tellida RTK-lt riigihangete korraldamise tugiteenust (edaspidi teenus), mille osutamise tingimused, ulatus ja kulude hüvitamine lepitakse kokku RTK ning asutuse vahel sõlmitavas kokkuleppes.

RTK on teenuse osutamiseks sõlminud kokkuleppe järgmiste asutustega:

 • Riigikantselei
 • Rahandusministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
 • Justiitsministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
 • Keskkonnaministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
 • Sotsiaalministeerium,
  • Sotsiaalkindlustusamet,
  • Ravimiamet,
  • Terviseamet,
  • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
  • ning Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
  • Tööinspektsioon
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
 • Põllumajandusuuringute Keskus;
 • SA Kutsekoda;
 • SA Eesti Teadusagentuur;
 • SA Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus
 • Kultuuriministeerium
   

RTK ülesandeks on muuhulgas koondada teenindatavate asutuste hankevajadused ühtseks hankeplaaniks, selgitada välja sarnase objektiga riigihanked ning korraldada võimalusel nii ühishankeid, kui ka keskseid riigihankeid.

RTK lähtub teenuse osutamisel riigihangete seadusest, RTK riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korrast ning asutuse ja RTK vahel sõlmitud kokkuleppest.

RTK ei korralda riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud eraldi keskse hankija.

Vaata kindlasti ka riigihangete korduma kippuvaid küsimusi.

Teenindatavad asutused:
 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust: 

 • Justiitsministeeriumile
  ja kõikidele Justiitsministeeriumi valitsemisala asutustele,
 • Keskkonnaministeeriumile
  ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustele,
 • Rahandusministeeriumile
  ja kõikidele Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele,
 • Sotsiaalministeeriumile
  ja selle valitsemisala asutustele:

  • Terviseamet,
  • Ravimiamet,
  • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus,
  • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik,
  • Sotsiaalkindlustusamet
 • Riigikantseleile,
 • Kultuuriministeeriumile,
 • SA Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus
 • Sihtasutustele:

        • SA Kutsekoda, 
        • SA Eesti Teadusagentuur

Teenust osutatakse vastavalt kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.

Teenindatav asutus: Kontaktinfo:
Andmekaitseinspektsioon (AKI)
Justiitsministeerium  (JUM)
Justiitsministeerium -Registrite ja Infosüsteemide keskus (RIK)
Justiitsministeerium -Tallinna Vangla
Justiitsministeerium -Tartu vangla
Justiitsministeerium -Viru vangla
Konkurentsiamet
Patendiamet (EPA)
Prokuratuur (sh Riigiprokuratuur ja 4 ringkonnaprokuratuuri)
Maksu- ja Tolliamet (EMTA)
Terviseamet
Maa-amet

Katri Bagirov:
tel 56 959 115
katri.bagirov@rtk.ee


Keskkonnaministeerium  (KEM)
Keskkonnaamet (KEA)
Keskkonnaagentuur (KAUR)
Loodusmuuseum
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Põllumajandusuuringute Keskus
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK)
 
Mihkel Rääk,
tel 663 8235,
mihkel.raak@rtk.ee
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus
Viru Maakohus
Tartu Ringkonnakohus
Tallinna Ringkonnakohus
Tallinna Halduskohus
Tartu Halduskohus
Rahandusministeerium (RAM)
Sotsiaalministeerium (SOM) (FIN)
Sotsiaalkindlustusamet (SKA)
Ravimiamet
Triinu Eismel
tel 663 1861
triinu.eismel@rtk.ee

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI)
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT)
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)
Statistikaamet (STAT)
Rahapesu Andmebüroo
Riigikantselei
Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise volinik
Tööinspektsioon
SA Kutsekoda
SA Eesti Teadusagentuur
SA Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kultuuriministeerium

Riina Loorpuu
tel 663 8213
riina.loorpuu@rtk.ee

Viimati uuendatud 18.01.2023