Muudatused RTIPis jaanuaris 2023

Riigitöötaja iseteenindusportaali on 2023. aasta jaanuari jooksul lisandunud täiendusi isikuandmete moodulisse.

Manuse lisamine töölepingu või käskkirja digikonteinerisse

Kui varem kehtis reegel, et uue töötajaga töölepingu sõlmimisel või ametisse nimetamise käskkirja vormistamisel lisatakse üles laetud manus alati koos tööelpingu või käskkirjaga digikonteinerisse, siis nüüd on võmalik valida, kas manus lisatakse genereeritavasse digidoc faili või mitte. Vaikimisi on märkeruut linnukesega tähistatud, mis tähendab, et kui faili lisamist konteinerisse ei soovita, tuleb linnuke eemaldada. 

Piirang töö- ja lisatasude otsingus

Töö- ja lisatasude otsingus on nüüdsest piiratud otsimise võimalus juhtidele. 

Varem said juhid leida kõik töö- ja lisatasu taotlused, kus tasu saajaks oli juhi alluv sõltumata sellest, kas taotlusel oli ka teiste üksuste töötajaid või mitte. 

Nüüd vaikimisi sellist otsingut ei võimaldata ja juht leiab üksnes need töö- ja lisatasu taotlused, mis ta ise esitanud on. Kui asutus soovib siiski jätta juhtidele avatuks varasema otsingu loogika, tuleb admin-keskkonnas isikuandmete mooduli asutuse reeglite all sisse lülitada reegel: Juhile võimaldatud töö- ja lisatasu taotluste otsing oma alluvate piires.

Kolm uut muutujat dokumendimallidel

Töölepingu ja ametisse nimetamise käskkirja mallile on lisandunud muutuja "töötundide arv nädalas". Muutuja väärtustatakse automaatselt vastavalt töötaja töökoormusele.
NB! Muutujat saab kasutada üksnes uue töösuhte puhul. Kui muudetakse töökoormust olemasoleval töötajal, siis rakendus muutujat väärtustada (veel) ei oska.

Töösuhte muutmise TL lisal ja töösuhte muutmise käskkirjal on lisandunud muutuja "töösuhte muutmise alguskuupäev -1p". Muutuja väärtustatakse  töösuhte muutmise kuupäevast ühe päeva võrra varasema kuupäevaga.

Töösuhte muutmise TL lisal ja tühja taotluse töölepingu lisal on lisandunud muutuja "vana töölepingu number". Seda saab kasutada töölepingu uue redaktsiooni vormistamisel, kui lepingule antakse asutuse järjenumeratsioonist täiesti uus number, aga tekstis soovitakse viidata ka vanale töölepingu numbrile.

Kinnitusdokumentide register

Isikuandmete moodulisse on lisandunud kinnitusdokumentide register, kust saab leida kõiki RTIPi poolt genereeritud käskkirju, töölepinguid ja nende lisasid. 
Otsida saab järgmiste parameetrite alusel: dokumendi number [1], dokumendiliik [2], staatus [3], struktuuriüksus [4], töötaja nimi [5], kinnitaja nimi [6], kinnitamise ajavahemik [7]
Otsitulemused on sorteeritud kinnitamise aja alusel, kõige värskem kõige ees.
Kui tegemist on AK dokumendiga, kuvatakse dokumendi nime ees punast ikoonikest. 

Dokumendi nimetus töötab lingina ja avab vastava digiallkirjastatud dokumendi. 

Mitme avalduse malli seadistamise võimalus

Uue töötaja ankeedi raames ametnike poolt allkirjastatavat avalduse malli saab nüüd seadistada mitu varasema ühe asemel. 

Admin-keskkonnas on menüüpunktist "Isikuandmed" > "Avalduste mallid" võimalik lisada mitu malli. Tänu mitme malli loogikale on nüüd kohustuslik anda mallile ka nimetus. 

Portaalis ametnikule uue töötaja ankeeti välja saates tekib ankeedi eelvaates malli valimise kohustus. 
Vali mall, salvesta ja kontrolli eelvaate nupu abil avalduse andmeid.

Viimati uuendatud 02.02.2023