Muudatused RTIPis sügisel 2022

Riigitöötaja iseteenindusportaali on 2022. aasta sügise jooksul lisandunud täiendusi isikuandmete moodulitesse.

Täiendused lisatasu taotlusel

Täiendused lisatasu taotlusel

Manuse lisamine

Lisatasu taotlusele on võimalik lisada manust. Üles laetava faili maksimaalne maht saab olla 5 MB.

Eripäring lisatasude otsingus

Töö- ja lisatasu taotluste otsingusse on lisandunud eripäring "Tingimusliku lõpuga lisatasud", mis aitab leida lisatasud, millel ei ole teada kindel lõppemise kuupäev. Näiteks:

- "ametikoha täitmiseni"
- "asendatava töötaja LHP-lt naasmiseni" vms.

Vajutades nuppu "Tingimusliku lõpuga lisatasud" otsib süsteem üles vastavad taotlused.

Tingimuslik lõpp tähendab, et taotluse plokis "Ajavahemiku eest" on valitud lisatasu alguse kuupäev, aga lisatasu maksmise lõpp ei ole fikseeritud kindla lõppkuupäevaga, vaid lisatud on selgitav tekst tingimusliku lõpu lahtrisse. Väljamakse reegel peab olema kas "Igakuine" või "Arvestab tööl oldud aega".

Kui tingimuslik lõpp on saabunud ja töötaja enam lisatasu saama ei pea, tuleb sellelt samalt lisatasu taotluselt algatada muutmine. 

Nupp "Avan muutmiseks" avab muutmise vormi, kus tuleb linnukesega märgistada töötaja, kelle lisatasu maksmine on vaja lõpetada ning valida nupp "Lõpeta valitutel maksmine". Avaneb aken, kus tuleb sisestada maksmise lõppkuupäev. Pärast kuupäeva salvestamist kuvatakse muudetud andmetega töötaja rida kollasel taustal. Taotlus tuleb saata kooskõlastusringile.

RTK arvestaja rolli muudatused

Kõik isikuandmete mooduli tööülesanded vastava asutuse töölaual

Nii uue töötaja ankeedil kui töösuhte lõpetamise taotlusel on muudetud RTK arvestaja sammu loogikat. Nüüdsest peab sammu täitjale olema eelnevalt portaalis antud roll "RTK arvestaja". Muudatus toob RTK arvestajate jaoks kaasa selle, et uue töötaja tööle vormistamise või töösuhte lõpetamise tööülesannet ei tule enam otsida RTK töölaualt, vaid vastava asutuse töölaualt.

Tööülesannete suunamine

RTK arvestaja rolliga on nüüd võimalik ka tööülesannete suunamine isikuandmete moodulis. Kui näiteks haigestumiste/asendamiste vms tõttu on tööülesanne liikunud valele RTK arvestajale, on nüüdsest võimalik arvestajal endal see ülesanne ringi suunata.

Selleks tuleb siseneda vastava asutuse vaatesse ja valida menüüpunkt "Töölaud" > "Tööülesande suunamine". Avanevas vaates otsida isikuotsinguga arvestaja, kellele tööülesanne on suundunud [1]. Klikkida soovitud ülesandel [2] ja avanevas aknas valida töötaja (RTK arvestaja) [3], kellele ülesannet suunata. Nupp "Suuna" suunabki tööülesande valitud arvestajale.

NB! Isikuandmete haldurile oli tööülesannete suunamine juba varasemalt võimalik ja see töötab endisel viisil edasi.

Muudatused töösuhte lõpetamise taotlusel

Kahepoolne digiallkirjastamine

Töösuhte lõpetamise taotlusele (nii töötaja kui tööandja algatatud vorm) on lisandunud võimalus suunata töölepingu lõpetamise dokument kahepoolsele digiallkirjastamisele.
Vastav linnuke vaikimsi valitud EI OLE ja tuleb soovi korral iga kord taotlust vormistades valida. 

Töösuhte lõpetamise taotluse "Dokumendid" plokis tuleb linnutada märkeruut "Dokument läheb kahepoolsele allkirjastamisele" [1].  Süsteem genereerib seejärel taotlusele kooskõlastusringi, kus asutuse poolsele kinnitaja sammule järgneb tööaja samm omapoolse digiallkirja andmiseks [2].

Töösuhte lõpetamise korrigeerimine

Kui RTK arvestaja ei ole veel andmeid SAPi saatnud, saab asutus töölt vabastamise andmeid korrigeerida. Selleks tuleb lasta RTK arvestajal saata töösuhte lõpetamise taotlus tagasi asutusse kontrollimisele. "Kontrollimisel" staatuses taotlusel on nüüd võimalik kõiki andmeid muuta. Kõige enam soovitakse korrigeerida viimase tööpäeva kuupäeva ja see on nüüdsest muudetav [1]. Samuti kõik ülejäänud andmeväljad. Parandatud andmetega ankeet tuleb saata tagasi RTK arvestajale [2]

Kui ankeedil tehtavad muudatused on sellised, mis peaks kajastuma ka RTIPi poolt genereeritud kinnitusdokumendil (ametist vabastamise käskkiri või töölepingu lõpetamine), tuleb vabastamine tühistada ja alustada otsast peale [3]

Töösuhte lõpetamise tühistamine

Kui tekib vajadus töösuhte lõpetamine tühistada (näiteks töötaja otsustas siiski mitte lahkuda), on võimalik RTK arvestaja poolt kontrollimisele saadetud taotluselt algatada lahkumise tühistamine.

Nupp "Ei ole korras, tühistan" avab akna, kuhu tuleb sisestada tühistamise põhjendus ja vajutada nuppu "Tühista dokument" [1].

Selle tulemusena saab töötaja isikuaardi "Dokumendid" vahelehel olev lahkumise dokument juurde täienduse "Tühistatud" [2] ja töösuhte lõpetamise taotluse kooskõlastusringi vaates on kuvatud kontrollija sisestatud tühistamise põhjendus [3].

Teavituste täiendused

Töösuhte alustamise teavitus

Asutus saab seadistada "Dokumendi kinnitamisest teavitatavad isikud" plokis isikud või meiliaadressid, kellele saadetakse teade, kui RTK arvestaja on loonud kandidaadist töötaja majandustarkvaras SAP. 

RTIPi poolt saadetavat teadet on nüüd täiendatud töötaja isikukoodi ja kinnitusdokumendi numbriga.

Töösuhte lõpetamise teavitus

Asutus saab seadistada "Dokumendi kinnitamisest teavitatavad isikud" plokis isikud või meiliaadressid, kellele saadetakse teade, kui asutuse juht/kinnitaja on kinnitanud töötaja töösuhte lõpetamise taotluse. 

RTIPi poolt saadetavat teadet on nüüd täiendatud töötaja isikukoodi ja kinnitusdokumendi numbriga.

Töösuhte muutmise teavitus

Töösuhte muutmise taotlusele on lisandunud plokk "Dokumendi kinnitamisest teavitatavad isikud". Valitud isikule või meiliaadressile saadetakse töösuhte muutmise taotluse kinnitamisel teade, kus on toodud töötaja isikukood ja SAP ID, ametikoht, struktuuriüksus, muudatuse kuupäev ja dokumendi number. 

Kui töötaja liigub muudatuse raames uuele ametikohale, lisatakse teatesse uue ametikoha nimetus ja struktuuriüksus.

Töölepingu uus redaktsioon

Töölepingu uue redaktsiooni vormistamine

Vabavormilise dokumendiliigi abil on nüüd vajaduse korral võimalik vormistada töölepingu uut redaktsiooni.
Selleks tuleb admin-keskkonnas seadistada uus töösuhte dokumendiliik "Töölepingu uus redaktsioon".
Lisada pealkiri ja väike selgitav tekst sisu ossa.

Lepingu ja käskkirja mallide all tuleb seadistada töölepingu uue redaktsiooni mall (lepingu terviktekst) "Tühja taotluse töölepingu lisad" all. 

Portaalis TL uue redaktsiooni vormistamiseks tuleb isikuandmete halduril avada vastava töötaja isikukaart ning nupust "Uus toiming" valida "Töölepingu uus redaktsioon." 

Taotluse vormil dokumendi malli valides (nupp "Ava dokumendi vorm") tuleb avanevas aknas linnutada märkeruut "Kasuta seadistatud töölepingu numeratsiooni".

Sel juhul kannab süsteem lepingule numbri vastavalt asutuse ärireeglites seadistatud sarja tunnusele ja järjenumbrile ning ei käsitle loodavat dokumenti töölepingu lisana.

Asutuse juhi töösuhte dokumendid ministeeriumi mallil

Nüüdsest on võimalik allasutuse juhi töösuhtega seotud dokumentidel valida ministeeriumi dokumendi malli. Süsteem annab ise dokumendile ministeeriumi sarja tunnuse ning järjenumbri. Muudatus kehtib nii ametisse nimetamise käskkirjale või töölepingule, töösuhte muudatuse käskkirjadele, ametist vabastamise käskkirjale ja lisatasu käskkirjale. 

NB! Uue loogika juures on OLULINE, et allasutuses algatatud dokument peab kooskõlastamise käigus liikuma ministeeriumisse kooskõlastamisele ja kinnitamisele. Õige dokumendimall tuleb taotlusele valida ministeeriumi kooskõlastaja poolt, sest ainult ministeeriumi töötajal on õigus valida ministeeriumi malle.

Tunnitasude vormistamine lisatasu taotlusel

Lisatasu maksmise taotluse abil on nüüd võimalik vormistada ka tunnitasusid, kus tuleb rahasumma asemel näidata töötatud tunnid (või päevad). 

Tunnitasude vormistamiseks tuleb tasuliikide loetelust valida õige nö tunnitasu tüüpi tasuliik [1]. Näiteks: valveaeg, töö riiklikul pühal, merepäev.
Olles valinud tunnitasu tüüpi tasuliigi, muutub lisatasu taotluse vorm. 

  • Plokis "Ajavahemiku eest" [2] tekib kuude valimise rippmenüü, kus tuleb valida kuu, mille tunde soovitakse töötajale hüvitada. Valida saab kuni 10 kuud minevikku.
  • Nii ühe kui mitme töötaja lisamise aknas tuleb vastavalt valitud tasuliigile lisada ajaühik: tundi või päeva [3].
  • Olles lisanud töötaja(d) tasu saajate tabelisse, kuvatakse ka tabelis ajaühikut: tundi või päeva [4].
  • Excelist importimisel on veeru nimeks ajaühik ja sisestada tuleb tundide või päevade arv [5].
  • Finantsdimensioonide aken avaneb ilma osakaaludeks jagamise võimaluseta (tunnitasude puhul ei ole see tehniliselt võimalik) ning avanevas aknas saab kohe seadistada vajalikud kulutunnused.

Tunnitasude kinnitamise tulemusena tekib PDF vormis käskkiri. Otstarbekas on tunnitasude jaoks seadistada eraldi lisatasu käskkirja mall admin-keskkonnas.
PDFile kandub samuti ajaühik: tundi või päeva [6].

Tunnitasude SAPi saatmisel on RTK palgaarvestajal võimalik tasud saata ainult infotüübile "IT2010 Tunnitasud" [7].
Süsteem pakub infotüüpi asutuse poolt valitud tasuliigi alusel.

Viimati uuendatud 21.10.2022