Sisekontrollisüsteemi koolitus kohalikele omavalitsustele

Sisekontrollisüsteemi koolituse kohalikele omavalitsustele kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmisi toimiva sisekontrollisüsteemi kujundamiseks nii omavalitsuse kui terviku kui ka selle asutuste ja äriühingute juhtimisel, igapäevase töö korraldamisel ja eesmärkide täitmisel ning anda praktilisi oskusi omavalitsuse sisemise töökorralduse ja kontrollisüsteemide läbi mõtlemiseks ning arendamiseks.


Õpiväljundid

Koolituse lõppedes on sisekontrollisüsteemi kujundavatel teenistujatel ja vastutavatel juhtidel teadmised enda rollist tulenevatest tegevustest sisekontrollisüsteemi kujundamisel ja rakendamisel ning konkreetsete tegevus- ja juhtimisprotsesside kujundamise võimalustest ja olulisusest asutuse juhtimisel, igapäevase töö korraldamisel ja asutuse eesmärkide täitmisel.

Koolituse käigus saavad osalejad praktilisi teadmisi ja arendavad oskusi olemasolevate tegevus- ja juhtimisprotsesside tõhususe hindamiseks, täiendamiseks ja ajakohasena hoidmiseks ning puuduvate protsesside välja kujundamiseks.

Metoodika

Lühiloengud, mis on põimitud grupiharjutuste, omavahelise kogemuste jagamise ja interaktiivsete hääletustega.
 


Sihtrühm

Vallavanemad, linnapead, valla- ja linnavalitsuse liikmed ning volikogu liikmed, samuti kohalikes omavalitsustes sisekontrollisüsteemi rakendamise ja tõhustamise ning süsteemi hindamise eest vastutavad ametnikud ja töötajad, sh valdkonnajuhid/üksuste juhid, ametite teenistujad ja juhid, sisekontrolörid, siseaudiitorid, valla- ja linnasekretärid jt.

Samuti teemaga seotud KOV ametiasutuste hallatavate asutuste töötajad, maakondlike ja üleriigiliste omavalitsusliitude töötajad, kohaliku omavalitsuse asutatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning KOV osalusega äriühingute töötajad.

Koolituste ajakava:

18.01 (Tartu)
19.01 (Tallinn)

3

Toimunud koolitusi 

101

Läbinute arv

101

Osalenute arv

110

Registreerunute arv

9

Katkestajate arv

97,13%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

  • Palju praktilisi näiteid ning head juhised oma asutuse sisekontrollisüsteemi tugevdamiseks ja täiendamiseks.
  • Õpikeskkond oli meeldiv.
  • Ühepäevase koolituse jaoks olid teemad valitud väga oskuslikult, teemade käsitlus oli ülesse seatud loogiliselt ja kergesti arusaadavalt. Super!
  • Lektor pani kuulama.
  • Ladus esitlus, hea jälgida ja kaasa mõelda.
  • Oli asju, mida tuli lihtsalt meelde tuletada, näited reaalsest elust, mis oli väga hea ja ilmestav.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

  • Oleksin soovinud rohkem infot, kuidas vallavalitsus võiks ennetavaid sisekontrollimeetmeid rakendada hallatavate asutuste juhtidele.
  • Ajaliselt sobiv, pause oleks pidanud olema rohkem, kas või lühemad kui 15 minutit.
  • Enne koolitust võiks anda kodutööna täita igale ühele küsimustik ja koolituse lõpus esitada analoogsed küsimused, siis saab koolitaja hinnata paremine, mis jäi osalejatele kahe kõrva vahele kinni.

Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Reelika Rattus (tel 663 8264, e-mail: Reelika.Rattus@rtk.ee)

Koostööpartner: 
KPMG Baltics OÜ (tel 6 268 700 e-mail: valnek@kpmg.com


Osalustasu tellimuskoolitusel

Täpsem info reelika.rattus@rtk.ee

Lisainfo: virtuaalkoolitus või klassikoolitus

Kuidas teha tellimusi?

Tellimused edastada keko@rtk.ee

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes

Sisekontrollisüsteemi koolitus KOVidele

Viimati uuendatud 20.01.2022