Sisekontrollisüsteemi koolitus kohalikele omavalitsustele

Sisekontrollisüsteemi koolituse kohalikele omavalitsustele kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse eesmärk on tõhustada sisekontrollisüsteemide korraldust ja välja arendamist kohaliku omavalitsuse tasandi asutustes suurendades selle eest vastutavate isikute teadmisi ja oskusi.


Õpiväljundid

 • Koolituse tulemusel saavad osalejad aru sisekontrollisüsteemi ülesehituse põhitõdedest ja –mõistetest. Nad teavad eri osapoolte vastutust SKS ülesehitamisel ning oskavad oma rolle täita. Osalejad on tuttavad riskihindamise tsükli ning lihtsamate meetoditega.
 • Osalejad oskavad esitada küsimusi SKS ülesehitamisel ning tuvastada puudulikult töötava SKS tundemärke.
 • Osalejad suudavad analüüsida, millised võivad nende konkreetses KOVs olla sisekontrollisüsteemi asjakohased komponendid ja mõistlikud rakendatavad kontrollid. Samuti suudavad nad vajadusel praktikas rakendada sisekontrollisüsteemi juhendis toodud kontroll-lehti, neid täiendada ja kohandada. Nad on kursis võimalustega sisekontrollisüsteemi radikaalseks ümberkujundamiseks omavalitsuse protsessidemuutmisel ning sellega, mis on sellisel puhul asjakohased faktorid, mida arvestada.
 • Osalejad suudavad hinnata, milline võib omavalitsuses olla asjakohane siseauditi korraldamise lahendus.

Metoodika

eelküsitlus; lühiloeng, mis on põimitud grupiharjutuste (grupitööd, kaasuste lahendamine ja sisekontrollisüsteemi juhendis sisalduvate kontroll-lehtede ühine täitmine), omavahelise kogemuste jagamise ja interaktiivsete hääletustega.


Sihtrühm

KOV ametnikud ja töötajad, sh valdkonnajuhid/üksuste juhid, ametite teenistujad ja juhid, sisekontrolörid, siseaudiitorid, valla- ja linnasekretärid, KOV sisekontrollisüsteemi rakendamise valdkonnas töötavad maakondlike omavalitsusliitude töötajad

Koolituste ajakava:

18.01 (Tartu)
19.01 (Tallinn)

1

Toimunud koolitusi 2021

33

Läbinute arv

35

Registreerunute arv

98,5%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Palju praktilisi näiteid ning head juhised oma asutuse sisekontrollisüsteemi tugevdamiseks ja täiendamiseks. Õpikeskkond oli meeldiv.
 • Ühepäevase koolituse jaoks olid teemad valitud väga oskuslikult, teemade käsitlus oli ülesse seatud loogiliselt ja kergesti arusaadavalt. Super!
 • Oli asju, mida tuli lihtsalt meelde tuletada, näited reaalsest elust, mis oli väga hea ja ilmestav.
 • Toimumiskoht oli kergesti leitav ning hea liikluskorraldus.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Oleksin soovinud rohkem infot, kuidas vallavalitsus võiks ennetavaid sisekontrollimeetmeid rakendada hallatavate asutuste juhtidele.
 • Ajaliselt sobiv, pause oleks pidanud olema rohkem, kas või lühemad kui 15 minutit.
 • Koolituste korraldamisel võiks mõelda, et osalemiseks ka väljaspoolt Tallinna oleks võimalused.
 • Koolitused, mis on mõeldud KOV-ametnikele võiksid toimuda keset Eestit. Väga pikk sõit siit kagunurgast Tallinna.
 • Enne koolitust võiks anda kodutööna täita igale ühele küsimustik ja koolituse lõpus esitada analoogsed küsimused, siis saab koolitaja hinnata paremine, mis jäi osalejatele kahe kõrva vahele kinni.

Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Riia Ränisoo (tel 663 1441, e-mail: riia.ranisoo@rtk.ee)

Koostööpartner: 
KPMG Baltics OÜ (tel 6 268 700 e-mail: valnek@kpmg.com


Osalustasu tellimuskoolitusel

Maksumus osaleja kohta: 61,80 €/119,86 €

Lisainfo: virtuaalkoolitus või klassikoolitus

Kuidas teha tellimusi?

Tellimused edastada keko@rtk.ee

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes

Sisekontrollisüsteemi koolitus KOVidele

Viimati uuendatud 20.01.2022