Struktuuritoetuste iseteeninduskeskkonna "E-toetus" kasutustingimused

.

E-toetuse keskkonnas ette tulevate tehniliste küsimuste korral pöördu SFOS kasutajatoe poole sfos@struktuurifondid.ee või 671 3755

E-toetuse keskkonnas taotlusvormi täitmisel tekkinud küsimustele aitab vastuse leida projekti koordinaator.

Kasutatavad mõisted

"E-toetus keskkond" – struktuuritoetuste registri pidamise põhimääruses nimetatud e-taotluskeskkond.

"Struktuuritoetuse register" – perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses nimetatud avaliku teabe seadusega kooskõlas asutatud andmekogu

"Haldaja" – Riigi Tugiteenuste Keskus

"Klient" – juriidiline isik, asutus või füüsiline isik, kes on nõustunud E-toetuse keskkonna kasutustingimustega

"Dokument" – kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul jäädvustatud mistahes teave, kui selle teabe sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks ning mis võib omada õiguslikku tähendust

"Projektikaart" – kliendiga seotud projekti ja andmete kogum E-toetus keskkonnas, sh Kliendi nimel loodud õiguste ja kohustuste kogum

"Rakendusüksus" – perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses nimetatud asutus või isik

1. Üldtingimused

1.1 E-toetus keskkonna kasutamiseks peab Klient tutvuma ja nõustuma E-toetus keskkonna kasutamise tingimustega (edaspidi kasutustingimused). E-toetuse kasutustingimused esitatakse Kliendile E-toetus keskkonda sisenemisel avakuvas.

1.2 Kliendi isikusamasuse tuvastamine E-toetus keskkonnas toimub Riigi autentimisteenust (TARA) kasutades.

1.3 Kliendi andmeid ja dokumente töötlev rakendusüksus (edaspidi Rakendusüksus) kasutab E-toetuse keskkonnas Kliendi kontaktandmeid Kliendi projektiga seotud teavituste ja tema suhtes tehtud otsuste edastamiseks.

1.4 Kliendi poolt E-toetus keskkonna kaudu adressaadile esitatud dokumendid loetakse ametlikult esitatuks. E-toetus keskkonna kaudu Kliendile saadetud dokumendid loetakse ametlikult esitatuks kui Rakendusüksus on need edastanud Kliendi projektikaardile.

1.5 Kliendile E-toetus keskkonna kaudu saadetud dokumendid loetakse edastatuks hetkest, mil vastav teavitus Kliendile E-toetus keskkonna projektikaardile saadeti.

1.6 E-toetus keskkonna tehniline tugi Rakendusüksuses on tagatud tööpäeviti kell 8:30 kuni kell 16:30. Tehnilise toe kontaktandmed on toodud E-toetus keskkonnas.

1.7 E-toetus keskkonnale juurdepääsu ja kasutatavust võidakse Haldaja poolt piirata töövälisel ajal hooldustöödeks või E-toetus arendustöödeks, teavitades sellest eelnevalt Klienti E-toetus keskkonnas. Töövälisel ajal tekkinud muud takistused E-toetus töös kõrvaldatakse probleemi ilmnemise tööpäevale järgneva esimese tööpäeva jooksul.

1.8 E-toetus keskkonnas tagatakse elektroonilisel teel saadud andmete säilimine ja terviklikkus õigusaktides sätestatud tingimustel.

1.9 Juhul kui mõni kasutustingimus on vastuolus seadusega ja seetõttu kehtetu, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste kehtivust.

1.10 Kõik E-toetus keskkonna kasutamisega seoses tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.

2. Kliendi õigused ja kohustused

2.1 Kliendil on õigus E-toetus keskkonda kasutada tasuta ja üksnes seadusele ning heale tavale vastaval eesmärgil ja õiguspäraseks tegevuseks.

2.2 Klient kohustub E-toetus keskkonna kasutamisel järgima kasutustingimusi.

2.3 Klient vastutab E-toetus keskkonna kaudu andmekogusse esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest.

2.4 Põhjendatud vajaduse korral ning Rakendusüksuse nõudmisel kohustub Klient E-toetus keskkonda esitatud Dokumendid täiendavalt esitama eraldi paberkandjal.

2.5 Kui Rakendusüksus on jätnud otsuse tegemisel arvesse võtmata E-toetus keskkonna kaudu esitatud või tõendatult esitada püütud Dokumente, võib Klient vajadusel esitada Rakendusüksusele taotluse menetlustähtaja ennistamiseks või vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras ja tähtajal.

3. Rakendusüksuse õigused ja kohustused

3.1 Rakendusüksus kehtestab täpsemad tingimused Dokumentide koostamiseks ning edastamiseks E-toetus keskkonda toetuse andmise tingimustes.

3.2 Rakendusüksus võtab menetlusse ainult tähtaegselt esitatud Dokumendid, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

3.3 Dokumendid loetakse Rakendusüksusele esitatuks, kui need on koostatud ja E-toetus keskkonna kaudu Rakendusüksusele edastatud.

3.4 E-toetus keskkonna või infokanali tõrke korral, kui tõrge ei ole tingitud Kliendi poolt kasutatavast infosüsteemist, loetakse Dokumendid esitatuks tähtaegselt, kui on tõendatud, et Dokumendid on tegelikult püütud esitada Haldajast sõltuva tehnilise tõrke esinemise ajal ning Dokumendid esitatakse viivituseta pärast tehnilise tõrke kõrvaldamist.

3.5 Rakendusüksusel on õigus nõuda Kliendilt Dokumentide ja/või täiendava teabe esitamist paberkandjal.

3.6 Kliendi poolt E-toetus keskkonda salvestatud ja süsteemi kasutamist iseloomustavat teavet võib Rakendusüksus menetluses kasutada tõendina.

3.7 Rakendusüksus kohustub säilitama Kliendi poolt esitatud Dokumente ja andmeid vastavalt seadusele. 

3.8 Rakendusüksus ei edasta Kliendi andmeid ja tema poolt edastatud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks.

4. Haldaja õigused ja kohustused

4.1. Haldajal on õigus vastavalt E-toetus keskkonna arengule ühepoolselt muuta kasutustingimusi. Kasutustingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kliente E-toetus keskkonna vahendusel.

4.2. Kui on tuvastatud Kliendi poolt E-toetus keskkonnas kasutustingimuste rikkumine või E-toetus keskkonna kasutamine viisil, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, võib sulgeda Kliendi ligipääsu E-toetus keskkonnale.

4.3. Kui Haldaja on tuvastanud Kliendi arvutist tuleneva E-toetus keskkonna vastu suunatud kahjustava tegevuse, võib Haldaja piirata Kliendi arvuti juurdepääsu E-toetus keskkonnale.

4.4. Haldaja ei vastuta Kliendi poolt E-toetus keskkonda sisestatud andmete ja üleslaaditud dokumentide sisu eest.

4.5. Haldaja ei vastuta E-toetus keskkonna kasutamise eest võimalike tekkinud kahjude või saamata jäänud tulu eest.

4.6. Haldaja ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad E-toetus keskkonnas Haldaja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kliendi või Haldaja telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara töös.

4.7. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kliendi andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õigusrikkumise tõkestamiseks, uurimiseks ja muudel juhtudel.

5. Isikuandmed

5.1. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid E-toetus keskkonna, Struktuuritoetuse registri ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annab Klient nõusoleku, et:

5.1.1. tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Haldaja infosüsteemis;

5.1.2. tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse funktsionaalsuse tagamiseks ning seaduses ja rakendusaktides toodud eesmärkide tagamiseks.

6. Intellektuaalse omandi kaitse

6.1. E-toetus keskkonna sisu, sh. tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, audio ja tarkvara autoriõigused kuuluvad Riigi Tugiteenuste Keskusele või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.

6.2. E-toetus keskkonna tellimus- ja päringuvorme ja muid tehnilisi andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada.

6.3. Igasugune E-toetus keskkonna kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine, on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega ja võib kaasa tuua vastutuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Kui tekib täiendavaid küsimusi, pöördu SFOS kasutajatoe poole sfos@struktuurifondid.ee või 671 3755

Viimati uuendatud 31.03.2023