Toetatavad valdkonnad

Soovid infot valdkonna taotlusvoorude avanemise ja sulgumise kohta?

Telli teavitusi tulevikus avanevatest taotlusvoorudest.

Telli teavitused

Energeetika

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused

289 350 389 €

Valdkonna prioriteedid

  • Energiatõhususe, aruka energiajuhtimise ja taastuvenergia kasutamise toetamine avalikus taristus, sealhulgas üldkasutatavates hoonetes ja eluasemesektoris. 

Struktuuritoetuste kasutamisest

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus Avanemine Sulgumine
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2014 31.08.2023
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2014 31.08.2023
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2014 31.08.2023
10.1.2 Uute maanteede ehitamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2014 31.08.2023
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide... Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2014 31.08.2023
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2014 31.08.2023
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2014 31.08.2023
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 28.08.2020 31.12.2023
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 05.06.2018 31.08.2023
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020 Riigi Tugiteenuste Keskus 08.11.2019 31.08.2023
1.3.2 TAT Koolide IKT taristu arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2019 31.12.2022
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused Riigi Tugiteenuste Keskus 25.06.2019 31.08.2023
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks Riigi Tugiteenuste Keskus 25.06.2019 31.08.2023
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.11.2014 31.12.2021
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020 Riigi Tugiteenuste Keskus 12.07.2018 31.08.2022
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3) Riigi Tugiteenuste Keskus 09.06.2017 31.12.2022
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2) Riigi Tugiteenuste Keskus 09.06.2017 31.12.2022
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused Riigi Tugiteenuste Keskus 21.11.2016 31.08.2023
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.11.2014 31.12.2021
Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid Riigi Tugiteenuste Keskus 01.02.2020 31.08.2023
2.2.1 ATV jooksev Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus 10.08.2020 31.12.2021
3.2.1 ATV jooksev Noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud mitteaktiivsetele noortele tugiteenuste pakkumine Riigi Tugiteenuste Keskus 05.06.2020 31.12.2021
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus 18.09.2019 31.01.2023
3.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2019 31.12.2022
2.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2019 31.12.2022
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2019 28.02.2023
2.2.1 TAT Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.10.2018 31.05.2021
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus 01.07.2015 31.12.2021
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2014 31.08.2023
2.2.1 ATV Ida-Viru maakonna eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus 01.05.2021 30.06.2021
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus - turismivaldkond Riigi Tugiteenuste Keskus 15.03.2021 15.07.2021
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus - linnakeskused Riigi Tugiteenuste Keskus 15.03.2021 15.07.2021
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus - keskuste ja tagamaa ühendused Riigi Tugiteenuste Keskus 15.03.2021 15.07.2021
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus - tööstusalad Riigi Tugiteenuste Keskus 15.03.2021 15.07.2021
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus - inkubatsioon ja tootearendus Riigi Tugiteenuste Keskus 15.03.2021 15.07.2021
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine - väikeprojektid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm 2021 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 17.03.2021 31.10.2023
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
5.1.5 Turismiinfosüsteemi arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
4.4.2. Arendusosak 2021 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 17.03.2021 31.08.2023
5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 30.12.2023
5.1.3 Eksportööride välisturul nõustamise ja välisinvesteeringute kaasamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 29.12.2023
5.1.5 Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
4.4.1. Digitaliseerimise teekaardi toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 15.02.2021 31.10.2023
5.1.3 Välismessitoetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus 2021 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 08.02.2021 31.08.2023
4.4.2. Innovatsiooniosak 2021 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 17.03.2021 31.08.2023
5.1.5. Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
4.4.1. Ettevõtja tootearenduse toetus (SF+COVID) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.08.2023
4.4.1. Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 15.07.2020 10.10.2023
5.1.2 - Starditoetus 2019 Riigi Tugiteenuste Keskus 29.03.2019 31.12.2021
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2019 31.12.2023
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2014 31.12.2023
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2015 31.12.2023
5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
5.1.4 Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise suurprojektid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus 2021 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 17.03.2021 31.08.2023
5.1.6 Turismi sihtkohtade koostööprojektide konkurss Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 20.04.2021 04.05.2021
Kultuuripärandi digiteerimine Riigi Infosüsteemi Amet 21.11.2019 31.12.2023
Personaalmeditsiini arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2019 31.12.2022
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine Riigi Infosüsteemi Amet 21.03.2018 31.07.2023
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet 09.05.2016 31.07.2023
Avalike teenuste koosvõime loomine Riigi Infosüsteemi Amet 01.10.2015 30.06.2023
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine Riigi Infosüsteemi Amet 18.05.2015 31.08.2023
KOHALIK JA REGIONAALNE ARENDUSVÕIMEKUS: Maakonna arengustrateegia ja selle tegevuskava uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid Riigi Tugiteenuste Keskus 05.04.2021 05.05.2021
4.2.4 Rakendusuuringute programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
4.2.4 EL digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustiku Eesti konsortsium Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
4.2.4. Klastrite arendamise toetamine - kolmas voor Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine - täiendav taotlusvoor Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
4.2.5. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021 (avalikule sektorile) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 18.01.2021 31.08.2023
4.2.6. Start-up ettevõtluse hoogustamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 01.01.2014 31.12.2023
Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus 20.11.2020 30.11.2021
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Riigi Tugiteenuste Keskus 01.08.2015 31.10.2023
RITA Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2015 31.12.2022
Mobilitas Pluss Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2015 31.08.2023
Dora Pluss Riigi Tugiteenuste Keskus 01.08.2015 31.05.2023
Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 27.05.2015 31.12.2023
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx 01.04.2015 31.12.2023
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus 01.08.2014 31.12.2023
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks Riigi Tugiteenuste Keskus 01.09.2014 31.03.2022

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

2014-2020.6.1 Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses
2014-2020.6.2 Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne
2014-2020.6.4 Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis (biogaas)
2014-2020.6.3 Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine
2.3.1 Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest
2.3.2 Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine
2.3.3 Korterelamute renoveerimislaen
2.3.4 Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks