Toetuse saajale projektide elluviimisest sõjaolukorra ajal Ukrainas

Vene Föderatsiooni sõjategevus Ukrainas ja üldine julgeolekuolukord Euroopas on avaldanud olulist mõju Euroopa Liidu rahastuse toel elluviidavatele projektidele. Nii Euroopa Liidu tasandil kui ka riigisiseselt otsitakse operatiivseid lahendusi toetuste rakendamisel tekkinud probleemidele.

Euroopa Komisjon on esitanud EL nõukogule ja parlamendile ettepanekud seoses struktuurivahendite kasutamisega. Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus tegutsevad aktiivselt riigisiseste õigusaktide muudatusvajaduse kaardistamise ja lahenduste leidmisega. 

Ülevaatliku info hetkel kehtivatest otsustest avalikustame RTK veebilehel. Avaldame juhendid, õigusaktide muudatused ja muu operatiivse info siinsamas lehel kohe, kui need tekivad. 

Sanktsioneeritavate isikute ja tegevuste kindlaks tegemisel on heaks abimaterjaliks Välisministeeriumi koduleht, kus on nii uuendatav sanktsioonide kaart kui korduma kippuvad küsimused ja vastused: https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid 
 

Hea toetuse saaja!

Kui tekib küsimusi või probleeme projektide elluviimisel, siis esmaseks kontaktiks on Sinu projektikoordinaator, kellel on olemas hetkel kehtiv info. Võta temaga ühendust. 

Korraldusasutuse kontakt: kristi.sell@rtk.ee

EAS ja KredExi ühendasutuse infoliin

EASi ja KredExi ühendasutus kutsub üles kõiki Putini sõjast tulenevalt otseselt ja kaudselt mõjutatud Eesti ettevõtteid andma teada oma probleemidest seoses tarneahelate ja ekspordipartneritega.

LINK

Hangete juhis

 1. Venemaa agressiooni Ukrainas saab pidada selliseks ettenägematuks asjaoluks, mis võib tingida hankelepingu muutmise RHS § 123 lg 1 p 4 alusel. Siiski tuleb silmas pidada, et kõiki muudatusi ei ole võimalik viitega käimasolevale sõjale põhjendada, sest sõja ja muudatuse vahel peab olema põhjuslik seos. Iga olukord on erinev ja hankijal endal on vaja hinnata, kas talle esitatud selgitused ja tõendid on usutavad ning veenvad.
   
 2. Alternatiivselt saab pakkuja vajadusel tugineda vääramatu jõu esinemisele (st VÕS § 103 kohaselt on tegemist rikkumist vabandava asjaoluga), ent ka sellisel puhul peab lepingupartner hankijale näitama ning selgitama, millised on need asjaolud, mis hankelepingu nõuetekohast täitmist takistavad ning kuidas. Loe täpsemalt RTK koostatud juhisest
   
 3. Kuidas kriisiolukorras hankelepinguid muuta, loe täpsemalt Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna koostatud juhisest.
   
 4. Euroopa Komisjon on 2015. a avaldanud teatise „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule riigihanke-eeskirjade kohta seoses praeguse varjupaigakriisiga “, mis on rakendatav ka praegu seoses Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisega.
   
 5. Uute riigihangete korraldamisel tuleb võtta arvesse ka RRO koostatud juhist:  

Vääramatu jõu hindamine

Loe täpsemalt RTK koostatud juhisest.

EDasi

Viimati uuendatud 26.04.2022