Avatud taotlusvoorud RTK-s

Siin on kajastatud kõik praegu avatud taotlusvoorud, mida Riigi Tugiteenuste Keskus pakub. Taotlusvoore rahastatakse nii Euroopa Liidu struktuurifondidest, Rahandusministeeriumi siseriiklikest programmidest kui ka Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusprogrammidest. Erinevaid toetusi vahendavad ka Keskkonnainvesteeringute Keskus (vt kik.ee) ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (Kredexi ja EAS ühendasutus, vt eas.ee ja kredex.ee), põllumajandustoetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (pria.ee)

Avatud taotlusvoorud valdkonniti:

Regionaalarengu valdkonnas avatud taotlusvoorud

Struktuurifondide regionaalarengu valdkonna toetuste rakendajaks on RTK. Siia alla kuuluvad erinevad regionaalsed arendusprogrammid: piirkondliku konkurentsivõime tugevdamine, Ida-Virumaa alakasutatud linnapiirkondade areng, ja lapsehoiuvõimaluste tõstmine ning säästvate liiklusviiside toetamine, tööstusinvesteeringud, ettevõtete elektriliikumised jms.

Riigivalitsemise valdkonnas avatud taotlusvoorud

Struktuurifondide riigivalitsemise valdkonna toetustega suunatakse investeeringuid institutsionaalsesse suutlikkusse ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi avaliku halduse ja avalike teenuste efektiivsuse tõstmisesse.

Sotsiaalkaitse ja tervise valdkonnas avatud taotlusvoorud

Sotsiaalkaitse ja tervise valdkonna toetuste eesmärk on tagada ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus tööturul osalemiseks ning suurendada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja tõsta kvaliteeti.

Teadus- ja arendustegevuse ning ettevõtluse valdkonnas avatud taotlusvoorud

Teaduse- ja arendustegevuse ning ettevõtluse valdkonnas rahastatakse tööturule ligipääsu parendavaid tegevusi, kasvu- ja konkurentsivõimelise ettevõtluse edendamist ning seda toetavaid teadus- ja arendustegevusi.

Lisaks RTK-le rakendavad valdkonna toetusi Eesti Teadusagentuur avaneb uues vahekaardis, EAS avaneb uues vahekaardis ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Nende rakendatavate meetmete ja avatud taotlusvoorude kohta leiab täpsemat infot asutuste veebilehtedelt.

Hariduse valdkonnas avatud taotlusvoorud

Hariduse valdkonnas toetatakse struktuurifondidest haridusasutusi ja nende pidajaid, riigiasutusi, kohalike omavalitsuste üksuseid, aineühendusi ja kõrgkoole.

Infoühiskonnas avatud taotlusvoorud

Infoühiskonna valdkonnas arendatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristut. Valdkonna programmide elluviijaks on RTK.

Energeetika valdkonnas avatud taotlusvoorud RTK lehel

Struktuurifondide energeetika valdkonna prioriteet on tõhusa energiakasutuse kasvatamine. Valdkonna programme viivad ellu Keskkonnainvesteeringute Keskus biokütuse, kaugkütte ja tänavavalgustuse osas ning Kredex hoonete energiatõhususe toetamise programmidega.


Riigiielarveliste energeetikavaldkonna toetuste rakendajaks on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Meetmete ja avatud taotlusvoorudega saab tutvuda KIKi ja Kredexi veebilehtedel.

Transpordi valdkonna meetmed ja taotlusvoorude info 

Transpordi valdkonna prioriteet on jätkusuutliku transpordi arendamine. Valdavat osa struktuurifondide transpordivaldkonna toetustest rakendab RTK, sh õhu-, maa- ja veetaristu ning keskkonnasõbraliku transpordi programmid. 


 

Keskonna valdkonna avatud taotlusvoorude info leiab KIKi kodulehel.

Keskkonna valdkonna projekte rakendab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Viimati uuendatud 12.05.2023