Nutikad lahendused noorsootöös

Avatud alates 15. veebruarist 2021

 

Sihtgrupp: 

Taotleja võib olla Eestis registreeritud avaliku või eraõiguse alusel tegutsev juriidiline isik, valitsusasutus, valitsusväline organisatsioon. 

Infopäev:

Taotlusvoru infopäev toimub 5. märtsil kell 13.00 Zoomis.

 

Kogueelarve

Taotlusvooru maht kokku on
1 742 870 eurot. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 871 435 eurot ja suurim summa 1 742 870 eurot. 

 

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ning kasvatada kohalike omavalitsuste võimalusi ja võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamises. 

 

Tulemused

Toetuse andmise tulemusena töötatakse välja ja võetakse vähemalt 60% omavalitsustes kasutusele nutikad noorsootöö lahendused, mis panustavad riiklikesse noortepoliitika eesmärkidesse, sh noorte arvamusega arvestamine ja osaluse arendamine, sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ning noorsootööteenuste ja noorteinfo kättesaadavuse ja ligipääsetavuse tagamine.

Toetuse andmise väljundinäitaja on noorsootöötajate arv, kes on koolitatud noorte vajadustele vastavate nutikate lahenduste kasutamiseks. Kokku peab iga rahastatud projekt koolitama vähemalt 50 noorsootöötajat.

Projektide tegevustest peab osa saama vähemalt 48 kohalikku omavalitsust.

Eelistatud on projektid, mille tegevused hõlmavad kohalikke omavalitsusi, kes ei ole saavutanud noorsootöö teenuste üldarvestuses taset eeskujulik. Hinnangud kohalike omavalitsuste noorsootöö teenustele on leitavad sellelt veebilehelt.

 

Toetatavad tegevused

 1. Nutikate noorsootöö lahenduste välja töötamine. Välja töötatavad innovatiivsed metoodikad ja infotehnoloogilised lahendused peavad põhinema noorte tegelikel huvidel ja vajadustel ning olema loodud koostöös noortega. Toetatakse nii olemasolevate lahenduste edasiarendamist või Eesti oludele kohandamist kui ka uute lahenduste välja töötamist. Uute lahenduste välja töötamine on lubatud ainult juhul kui need ei dubleeri riiklike olemasolevaid lahendusi või nende erisus olemasolevatest on ammendavalt põhjendatud. Välja töötatud lahendused ja nende edasiarendused peavad olema projekti eesmärgist tulenevalt kasutusel vähemalt 3 aastat pärast projektitegevuste lõppemist;

 2. Arendustöö kohalike omavalitsuste ja noortevaldkonna organisatsioonide võimekuse kasvatamiseks ja nutikate noorsootöö lahenduste kasutuselevõtu juurutamiseks. Arendustöö hulka kuuluvad koolitused, koostöö-ja võrgustikukohtumised ja seminarid;

 3. Noorsootöötajatele suunatud tegevused, mis kasvatavad nende võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamisel. Tegevuste hulka võivad kuuluda koolitused, koostöö-ja võrgustikukohtumised ja seminarid partneritega. Noortele ja teistele asjakohastele osapooltele suunatud teavitustegevused.

Tegevuse 1. maksumus peab moodustama minimaalselt 50% projekti maksumusest.

Tingimused

 • Taotleja võib taotlusvoorus esitada ühe taotluse.
 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 30 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 30.04.2024.
 • Taotlusvooru maht kokku on 1 742 870 eurot. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 871 435 eurot ja suurim summa 1 742 870 eurot.
 • Toetuse/omafinantseeringu maksimaalsed määrad on:
  • 100%/0% abikõlblikest kuludest riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutustel;
  • 90%/10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistel organisatsioonidel;   
  • 85%/15% abikõlblikest kuludest teistel taotlejatel.
 • Käesoleva taotlusvooru raames jagatav toetust võidakse käsitleda riigiabina Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike tähenduses.
 

Taotlemine

Kontakt

Kelly Poopuu

 Telefon: 663 1911 
kelly.poopuu@rtk.ee


Liina Breicis

 Telefon: 663 1952 
liina.breicis@rtk.ee


Pille Penk

 Telefon: 663 1856 
pille.penk@rtk.ee

E-toetus keskkond

 

 

Hindamine

 • Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  • Kriteerium 1. Projekti vajalikkus ning vastavus meetme eesmärkidele - maksimaalselt 25 punkti;

  • Kriteerium 2. Sekkumisloogika sisuline kvaliteet - maksimaalselt 25 punkti;

  • Kriteerium 3. Projekti strateegiline juhtimine - maksimaalselt 20 punkti;

  • Kriteerium 4. Projekti elluviijate profiil ning võimekus -maksimaalselt 10 punkti

  • Kriteerium 5. Projekti nähtavus ning jätkusuutlikkus -maksimaalselt 10 punkti;

  • Kriteerium 6. Koostöö doonorriikidega - maksimaalselt 2 punkti;

 

01.03.2021