Elukeskkond

Elukeskkonna valdkonna alla kuuluvad RTK rakendatavad meetmed 9.1. ja 9.2, mille kaudu suurendatakse säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu, elavdatakse Ida-Virumaa alakasutatud linnapiirkondi ja luuakse uusi lasteaia- ning lapsehoiukohti. Eesti erinevate regioonide arengueelduste parandamiseks ja riigi regionaalarengu suunamiseks rakendab RTK ka erinevaid riigieelarvest rahastatud regionaalarengu toetusprogramme.

Palun tutvuge ka kasulik teada lehel oleva infoga.

 

Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Sihtgrupp: KOV-id, SA-d ja MTÜ-d.
Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru. 
Loe täpsemalt siit.

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Sihtgrupp: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet rakendatakse kõigis Eesti maakondades. Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.
Loe täpsemalt siit.

Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng 

Sihtgrupp: kohalikud omavalitsused, sihtasutused, mittetulundus- ja äriühingud.
Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.
Loe täpsemalt siit.

Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Taotlusvoor: Suletud (alates 2019. aastast uusi taotlusvoore ei avata) 
Sihtgrupp: KOVid, va Tallinna linn; MTÜd ja SAd, mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all.
1998. aastal käivitatud programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. 
Loe täpsemalt siit.

Hajaasustuse programm

Sihtgrupp: Füüsilised isikud
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele  neis piirkondades.
Loe edasi siit.

Lipuväljakute väljaarendamise programm

Taotlusvoor:  Suletud 

Sihtgrupp: KOVid 5000 elanikuga (v.a. Tallinn).
Programmist antakse toetust esindusväljaku funktsiooni kandva asupaiga rajamiseks, rekonstrueerimiseks või heakorrastamiseks, tagamaks püsivaid võimalusi lipu pidulikuks ning väärikaks heiskamiseks.
Loe edasi siit.

Setomaa arenguprogramm 

Taotlusvoor:  Suletud 

Sihtgrupp: Setomaal tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused.
Toetame projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Taotlusvoorud avatakse maakondade kaupa pärast vastava maakonna tegevuskava kinnitamist. 
Loe täpsemalt siit.

Peipsiveere arenguprogramm 

Taotlusvoor:  Suletud 

Sihtgrupp: Peipsiveere piirkonna KOV-id ja piirkonnas tegutsevad MTÜ-d ning SA-d
Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule, toetudes piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära kui spetsiifilise arengupotentsiaali rakendamisele.
Loe täpsemalt siit.

Väikesaarte programm

Taotlusvoor: Avatud

Sihtgrupp: KOVid, riigiasutused, MTÜd, äriühingud.
Väikesaarte programmi eesmärk on kaasa aidata väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedi parandamisele. 
Loe täpsemalt siit.

Kergliiklusteede toetusskeem

Taotlusvoor: Suletud
Sihtgrupp: KOVid (v.a viit suuremat linnapiirkonda).
Kergliiklusteede toetusskeemi eesmärgiks on aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele.
Loe täpsemalt siit.

Noored Setomaale

Sihtgrupp: 21–40aastased Setomaal elavad noored ja nende pered
Et toetada noorte maapiirkonda elama jäämist, valmis toetusskeem „Noored Setomaale”, mille eesmärk on tagada 21-40aastastele Setomaal elavatele inimestele ja nende peredele paremad elutingimused ning kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus. 
Loe täpsemalt siit.

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jaak Puistama Talituse juhataja 663 1882 jaak.puistama@rtk.ee
Terje Kuus Arenduskonsultant 663 1886 terje.kuus@rtk.ee
Viivika Tamme Arenduskonsultant 663 1887 viivika.tamme@rtk.ee
Marit Romantsov Arenduskonsultant 663 1885 marit.romantsov@rtk.ee
Tiina Loorand Arenduskonsultant 663 1888 tiina.loorand@rtk.ee
Birgit Diedrichsen Arenduskonsultant 663 1883 birgit.diedrichsen@rtk.ee
Kai Koord Arenduskonsultant 663 1884 kai.koord@rtk.ee
Eelika Lumiste Arenduskonsultant   eelika.lumiste@rtk.ee

 

07.01.2020