Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine

 

Avatud:

21. detsember 2020 - 5. aprill 2021 (energiatõhususe tööd)
21. detsember 2020 - 5. mai 2021 (liginullenergiahoone ehitamine)


Sihtgrupp: 

KOVi üksused, KOVi konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused, KOVi üksuste ühise valitseva mõju all olevad üksused​.

 

 

Energiatõhususe tööd:

Taotlusvooru eelarve

10 000 000€

Eesmärk

Avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

Tulemused

Energiatõhususe parandamise või taastuvenergia kasutusele võtmise kaudu on vähenenud avaliku sektori hoonete ülalpidamiskulud.

Liginullenergiahoone ehitamine:

Kogueelarve

20 000 000€

Eesmärk

Kohaliku omavalitsuse üksuste suure energiakuluga hoonete mahu vähendamine, asendades need liginullenergiahoonetega.

Tulemused

KOV ülalpidamisel olevate funktsionaalselt ebasobivate, suure energiakuluga hoonete lammutamisel saavutatakse energiasääst ning luuakse jätkusuutlik sobiv taristu.

 

Tingimused

Energiatõhususe tööde toetamise tingimused on välja toodud riigihalduse ministri määruses „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“, määruse seletuskirjas (856.04 KB, PDF) ja 9. detsembril 2020. a muudetud määruse seletuskirjas (454.51 KB, PDF).

Toetuse määr sõltub kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tuludest ja kohaliku omavalitsuse elanike arvust ning on vastavalt määruse lisale 1 (540.07 KB, PDF) 40–70 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

Liginullenergiahoone ehitamise toetamise tingimused on välja toodud riigihalduse ministri määruses „Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ ja määruse seletuskirjas. (726.64 KB, PDF)

Toetuse määr sõltub kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tuludest ja kohaliku omavalitsuse elanike arvust ning on vastavalt määruse lisale 1 (409.08 KB, PDF) 40–70 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

Vaata ka ministri 22.12.2020 käskkirja (306.6 KB, PDF) taotlusvoorude toetuse rahalise mahu, regionaalse jaotuse ja halduskulude mahu kinnitamise kohta. 

Toetatavad tegevused

Energiatõhususe tööd ehk väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse (ehk hoonesse) tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid ja kasvuhoonegaaside heidet vähendavad ning energiasäästu suurendavad ja taastuvenergia kasutust edendavad rekonstrueerimistööd.

Nõuded rekonstrueeritavale hoonele:

 • hoone omanik on KOVi üksus, KOVi konsolideerimisgruppi kuuluv üksus või KOVi üksuste ühise valitseva mõju all olev üksus
 • hoone on tervikuna või osaliselt kasutuses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatava teenuse osutamiseks
 • hoonet kasutatakse pärast energiatõhususe töid vähemalt viie aasta jooksul kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatavate teenuste osutamiseks või muude avaliku sektori pakutavate teenuste osutamiseks vähemalt toetuse taotluses tooduga samas mahus

KOV üksusele, temast sõltuvale üksusele või KOV üksuste ühise valitseva mõju all olevale üksusele kuuluva suure energiakuluga köetava hoone, hoonete või nende osade lammutamine ja selle või nende asemel liginullenergiahoone ehitamine.

Nõuded ehitatavale hoonele:

 • hoone ja hoonealuse kinnistu või selle hoonestusõiguse omanik on KOV üksus, temast sõltuv üksus või KOV üksuste ühise valitseva mõju all olev üksus
 • ehitatava hoone energiatõhususarv peab vastama liginullenergiahoone energiatõhususarvu piirväärtusele
 • hoonet kasutatakse pärast projekti lõppu vähemalt viis aastat kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatavate teenuste osutamiseks või muude avaliku sektori pakutavate teenuste osutamiseks vähemalt toetuse taotluses tooduga samas mahus

liginullenergiahoone ehitamisel tuleb arvestada ligipääsetavuse põhimõtteid vastavalt ehitusseadustiku § 11 lõike 2 punktile 8 ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29. mai 2018. a määrusele nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.

 

 

Taotlemine

Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

 • Taotlusvoorude rahaline maht (277.86 KB)
 • Taotluse sisestamise juhend (52.55 KB, DOCX) (energiatõhususetööd) 
 • Juhend (22.02 KB, PDF) rahvastikuprognoosi ja teenuse sihtrühma dünaamikat arvestava hoone jätkusuutliku kasutamise plaani koostamiseks (energiatöhususetööd)
 • Taotluse sisestamise juhend (56.83 KB, DOCX) (liginullenergia)
 • Juhend (29.23 KB, PDF) rahvastikuprognoosi ja teenuse sihtrühma dünaamikat arvestava hoone jätkusuutliku kasutamise plaani koostamiseks (liginullenergiahoone ehitamine)
   

Infopäev

Toetuse kasutamise tingimusi tutvustav infopäev toimub virtuaalses Zoom keskkonnas 15. jaanuaril 2021 kl 10.00-13.00.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81060233089?pwd=SFl1RHM5VXNVTTM3MCtsU0E0Qkdjdz09

Meeting ID: 810 6023 3089
Passcode: 561651

 

E-toetus keskkond

Kontakt

Natalja Tšikova

 Telefon: 663 1919
natalja.tsikova@rtk.ee

Anna Zolin

 Telefon: 663 1847
anna.zolin@rtk.ee

 

 

 

Hindamine

Olemasolevas hoones energiatõhususe töödeks esitatud taotlusi hinnatakse viies territoriaalses grupis kooskõlas vastava meetme määruse §-is 13 sätestatuga ning vastavalt meetme määruse lisas 2 toodud hindamiskriteeriumitele. 

Liginullenergiahoonete ehitamiseks esitatud taotlusi hindatakse kooskõlas vastava meetme määruse §-is 15 sätestaga ning vastavalt määruse lisas 2 toodud hindamiskriteeriumitele

I taotlusvoor

Meetme “Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine” I taotlusvoor oli avatud perioodil 20. märts 2020. a – 17. juuni 2020. a ning toetust sai taotleda väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid ja kasvuhoonegaaside heidet vähendavateks ning energiasäästu suurendavateks ja taastuvenergia kasutust edendavateks rekonstrueerimistöödeks. 
 
Taotluste hindamine toimus kooskõlas meetme määruse §-iga 13 ning vastavalt määruse lisas 2 toodud hindamiskriteeriumitele. Rahastust on saanud 29 projekti. 

Toetatud projektid


Meetme "Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine" I taotlusvooru tulemusi vaata lähemalt siit. (18.15 KB, PDF)

08.01.2021